Zmiany w Regulaminie Systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo

od 30 października 2023 r.
Nowe postanowienia
Rozdział II pkt. 18.
Polityka Prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://veturilo.waw.pl/privacy-policy/.  
Rozdział II pkt. 25. 
Stacja Kompatybilna –– należy przez to rozumieć miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów Veturilo, które znajduje się w granicach miast i gmin kompatybilnych wymienionych na stronie https://veturilo.waw.pl/kompatybilne-systemy-rowerowe/. Stacja jest wyposażona w stojaki rowerowe, przy których zwracane są Rowery za pomocą Blokady O-lock.
Rozdział XI. pkt. 4.
Niedozwolony jest Zwrot roweru w Strefie Niedozwolonej pod rygorem naliczenia Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1, z zastrzeżeniem Rozdziału XII pkt 12.
Rozdział XII pkt 12.
W sytuacji, gdy Klient zwróci Rower (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej  tj. poza Stacją Veturilo, Stacją Tymczasową Veturilo, Stacją Kompatybilną lub Obszarem Zwrotu i zostanie naliczona Opłata Dodatkowa zgodnie z Załącznikiem nr 1, Klient dostanie powiadomienie PUSH z informacją o naliczeniu Opłaty Dodatkowej w przypadku włączenia takiej funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej przez Klienta. Operator umożliwia anulowanie tej opłaty automatycznie, pod warunkiem, że Klient ponownie wypożyczy dopiero co zwrócony Rower w ciągu 15 minut od zakończenia Wypożyczenia i zwróci go na Stację Veturilo, Stację Tymczasową Veturilo, Stację Kompatybilną lub w Obszarze Zwrotu.          
W związku z wprowadzeniem nowych definicji "Polityka prywatności" oraz "Stacja Kompatybilna", a także dodaniem postanowień w Rozdziałach XI, pkt. 4 i XII, pkt. 12, doszło do zmiany numeracji punktów w Rozdziałach II, XI i XII.
Postanowienie PRZED zmianami  Postanowienie PO zmianach
Rozdział II pkt. 16
Operator – należy przez to rozumieć Nextbike GZM sp. z o.o., realizującą usługę związaną z obsługą Systemu Veturilo, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000906627, REGON 389220243, NIP 1133035601.
Rozdział II pkt. 16
Operator – należy przez to rozumieć Nextbike GZM sp. z o.o., realizującą usługę związaną z obsługą Systemu Veturilo, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000906627, REGON 389220243, NIP 1133035601.
Rozdział II pkt. 26.
Strefa Użytkowania – należy przez to rozumieć granice administracyjne miasta stołecznego Warszawa. 
Rozdział II pkt. 28.
Strefa Użytkowania – należy przez to rozumieć granice administracyjne miasta stołecznego Warszawa. Operator rozszerza Strefę Użytkowania do granic administracyjnych miast i gmin wymienionych na stronie https://veturilo.waw.pl/kompatybilne-systemy-rowerowe/ oraz dopuszcza możliwość przemieszczania się pomiędzy nimi. 
Rozdział II pkt. 27.
Strefa Niedozwolona –- należy przez to rozumieć miejsca/obszary, w których Klient może poruszać się Rowerem Veturilo, ale nie jest dozwolony Zwrot Roweru. Przede wszystkim Strefę Niedozwoloną stanowią wszelkie obszary w pobliżu zbiorników wodnych, plaże, parki, cmentarze, osiedla zamknięte, wewnętrzne tereny osiedli.
Rozdział II pkt. 29.
Strefa Niedozwolona –- należy przez to rozumieć miejsca/obszary nie stanowiące stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej, Stacji Kompatybilnej oraz Obszaru zwrotu, w których Klient może poruszać się Rowerem Veturilo, ale dokonanie  Zwrotu Roweru wiąże się z naliczeniem Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1, z zastrzeżeniem Rozdziału XII pkt 12. 
Rozdział II pkt.32.
Wypożyczenie Roweru – należy przez to rozumieć wypożyczenie Roweru przez Klienta z dowolnej Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo lub Obszaru Zwrotu przy pomocy Identyfikatora Klienta. Wypożyczenie Roweru kończy się wraz ze Zwrotem Roweru. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo Rozdziale VII. Regulaminu.
Rozdział II pkt.34.
Wypożyczenie Roweru – należy przez to rozumieć wypożyczenie Roweru przez Klienta z dowolnej Stacji Kompatybilnej, Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo lub Obszaru Zwrotu przy pomocy Identyfikatora Klienta. Wypożyczenie Roweru kończy się wraz ze Zwrotem Roweru. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo Rozdziale VII. Regulaminu.
Rozdział II pkt. 34.
Zwrot Roweru – oddanie Roweru na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo lub Obszarze Zwrotu poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Proces Zwrotu określa Rozdział XI. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru   
Rozdział II pkt. 36.
Zwrot Roweru – oddanie Roweru na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo, Stacji Kompatybilnej lub w Obszarze Zwrotu poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Zwrot Roweru w miejscu innym niż te, które zostały wymienione powyżej, wiąże się z naliczeniem Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1. Proces Zwrotu określa Rozdział XI. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.
Rozdział VI pkt. 5.
W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych. Po autoryzacji linku Konto Klienta zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila lub do czasu zakończenia pierwszego wypożyczenia, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, powoduje negatywne zakończenie procesu rejestracji w Systemie Veturilo.
Rozdział VI pkt. 5.
W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych. Po autoryzacji linku Konto Klienta zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, powoduje negatywne zakończenie  procesu rejestracji w Systemie Veturilo.      
Rozdział VII pkt. 3.
Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej, Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo lub z Obszaru Zwrotu. Zwolnienie Blokady O-lock jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Rozdział VII pkt. 3.
Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji Kompatybilnej, Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo lub z Obszaru Zwrotu. Zwolnienie Blokady O-lock jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Rozdział XI pkt. 1.
Zwrot Roweru Veturilo możliwy jest na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo lub w Obszarze Zwrotu na jeden z poniższych sposobów:
1.1. regularny Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji Veturilo lub Stacji Tymczasowej Veturilo po Wypożyczeniu ze Stacji Veturilo lub Stacji Tymczasowej Veturilo.
1.2. premiowany Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji Veturilo lub Stacji Tymczasowej Veturilo, po Wypożyczeniu poza Stacją Veturilo lub Stacją Tymczasową Veturilo.
1.3. płatny Zwrot – Zwrot Roweru poza Stacją Veturilo, Stacją Tymczasową Veturilo, ale w Obszarze Zwrotu.
Kwoty premii za premiowany Zwrot i opłaty za płatny Zwrot (o których mowa w pkt 1.2 i 1.3 powyżej) określa Załącznik nr 1
Rozdział XI pkt. 1.
Zwrot Roweru Veturilo możliwy jest na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo,
Stacji Kompatybilnej lub w Obszarze Zwrotu na jeden z poniższych sposobów:
1.1. regularny Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo
lub Stacji Kompatybilnej, po Wypożyczeniu ze Stacji Veturilo,  Stacji Tymczasowej Veturilo lub Stacji Kompatybilnej.
1.2. premiowany Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo
lub Stacji Kompatybilnej, po Wypożyczeniu poza Stacją Veturilo, Stacją Tymczasową Veturilo lub Stacją Kompatybilną.
1.3. płatny Zwrot – Zwrot Roweru poza Stacją Veturilo, Stacją Tymczasową Veturilo
lub Stacją Kompatybilną, ale w Obszarze Zwrotu.
Kwoty premii za premiowany Zwrot i opłaty za płatny Zwrot (o których mowa w pkt 1.2 i 1.3 powyżej) określa Załącznik nr 1.
Rozdział XI pkt. 4.
W przypadku Zwrotu roweru w wyznaczonym Obszarze Zwrotu, Klient zobowiązany jest do zwrotu Roweru wyłącznie przy oznakowanych stojakach rowerowych poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać zwrócony przy oznakowanych stojakach w taki sposób, aby stał stabilnie na kołach, oparty na nóżce w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i rowerowego. Prawidłowe zabezpieczenie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przez Aplikację Mobilną lub kontakt z CK Veturilo, że Rower został poprawnie zwrócony w Obszarze Zwrotu. W przypadku zwrotu roweru w Obszarze zwrotu niezgodnie z Regulaminem, Klient zostanie obciążony Opłatą Dodatkową. Wzór oznakowanych stojaków rowerowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
Rozdział XI pkt. 5.
W przypadku Zwrotu roweru w wyznaczonym Obszarze Zwrotu, Klient zobowiązany jest do zwrotu Roweru wyłącznie przy oznakowanych stojakach rowerowych poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać zwrócony przy oznakowanych stojakach w taki sposób, aby stał stabilnie na kołach, oparty na nóżce w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i rowerowego. Prawidłowe zabezpieczenie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz powiadomieniem PUSH w przypadku włączenia takiej funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej przez Klienta. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przez Aplikację Mobilną lub kontakt z CK Veturilo, że Rower został poprawnie zwrócony w Obszarze Zwrotu. W przypadku zwrotu roweru w Obszarze zwrotu niezgodnie z Regulaminem, Klient zostanie obciążony Opłatą Dodatkową. Wzór oznakowanych stojaków rowerowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział XI. pkt. 5.
W przypadku Zwrotu Roweru na Stacji Veturilo, lub Stacji Tymczasowej Veturilo, Klient zwraca Rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby stał stabilnie na kołach, oparty na nóżce. Prawidłowe zabezpieczenie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przez Aplikację Mobilną lub kontakt z CK Veturilo, że Rower został poprawnie zwrócony. Rower należy zaparkować nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.
Rozdział XI. pkt. 6.
W przypadku Zwrotu Roweru na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo lub Stacji Kompatybilnej,  Klient zwraca Rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby stał stabilnie na kołach, oparty na nóżce. Prawidłowe zabezpieczenie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przez Aplikację Mobilną lub kontakt z CK Veturilo, że Rower został poprawnie zwrócony. Rower należy zaparkować nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.
Rozdział XI. pkt. 6.
6. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego Zwrotu Roweru i jego zabezpieczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt. 1. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
6.1 naliczeniem opłat za Wypożyczenie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1,
6.2 naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 (w zależności od typu Roweru),
6.3 naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym (o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 3), zgodnie z Załącznikiem nr 1,
6.4 naliczeniem opłaty za porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Obszarem Zwrotu zgodnie z Załącznikiem nr 1.
6.5 naliczeniem opłaty za pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Wszystkie Opłaty wskazane w pkt. 6.1 – 6.5 mogą się sumować.
Rozdział XI. pkt. 7.
7. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego Zwrotu Roweru i jego zabezpieczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt 1. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
7.1 naliczeniem opłat za Wypożyczenie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1,
7.2 naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr  1    (w zależności od typu Roweru),
7.3 naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym (o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3), zgodnie z Załącznikiem nr 1,
7.4 naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru (bez względu na typ) poza Strefą Użytkowania lub Stacją Kompatybilną zgodnie z Załącznikiem nr 1.
7.5 naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
7.6 naliczeniem opłaty za pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1
Wszystkie Opłaty wskazane w pkt. 7.1 – 7.5 mogą się sumować.
                                                                                                
Rozdział XII pkt. 4.
W przypadku, gdy naliczone opłaty za Czas Wypożyczenia przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto Klienta co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od powstania należności. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności, o którym mowa w zdaniu pierwszym do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości. Klient jest zobowiązany do spełnienia świadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, na rzecz Operatora, na warunkach określonych w art. 393 k.c.
Rozdział XII pkt. 4.
W przypadku, gdy naliczone opłaty za Czas Wypożyczenia lub Opłaty Dodatkowej przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto Klienta co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od powstania należności. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności, o którym mowa w zdaniu pierwszym do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości. Klient jest zobowiązany do spełnienia świadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, na rzecz Operatora, na warunkach określonych w art. 393 k.c.
Rozdział XII. pkt. 11.
W przypadku naliczania Opłaty dodatkowej, z wyłączeniem pozostawienia Roweru w Obszarze zwrotu Operator, wydaje decyzję po rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Klienta do CK Veturilo w sposób opisany w Rozdziale XIV pkt. 3. W przypadku naliczenia Opłaty dodatkowej za pozostawienie Roweru w Obszarze zwrotu opłata ta jest naliczana automatycznie. Operator wydaje decyzje w terminie 14 dni od daty stwierdzenia zdarzenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni.
Rozdział XII. pkt. 11.
W przypadku naliczania Opłaty Dodatkowej, z wyłączeniem Zwrotu Roweru w Obszarze Zwrotu Operator, wydaje decyzję po rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Klienta do CK Veturilo w sposób opisany w Rozdziale XIV pkt 3. W przypadku naliczenia Opłaty Dodatkowej za Zwrot Roweru w Obszarze Zwrotu opłata ta jest naliczana automatycznie. Operator wydaje decyzje w terminie 14 dni od daty stwierdzenia zdarzenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni.
Rozdział XII pkt. 12
Na wniosek Klienta, Opłata Dodatkowa z tytułu za kradzieży lub utraty może zostać zwrócona (anulowana) lub odpowiednio zmniejszona, zgodnie z kosztami naprawy określonymi w Załączniku nr 2, jeżeli rower zostanie odnaleziony i zwrócony do Operatora w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia. W takim przypadku, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za korzystanie z Roweru zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 1 lub 2, chyba że naliczenie opłaty będzie nieuzasadnione w danym przypadku, w szczególności gdy Klient nie będzie ponosił odpowiedzialności za kradzież lub utratę Roweru lub gdy opłata przekroczy wysokość Opłaty Dodatkowej z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia Roweru.
Rozdział XII pkt. 13
Na wniosek Klienta, w przypadku odnalezienia i zwrócenia przez Klienta Roweru do Operatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta od Operatora informacji, że Rower został utracony, Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie wskazana w Załączniku nr 1 zostanie zmniejszona w ten sposób, że za każdy dzień od dnia następującego po dniu otrzymania informacji, że Rower został utracony do dnia odnalezienia i zwrócenia Roweru Klient zapłaci 1/30 tej Opłaty. Niezależnie od powyższego, Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy roweru zgodnie z Załącznikiem nr 2. W uzasadnionych przypadkach Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie może zostać anulowana. 
Zmiany w Załączniku nr 1 TABELE OPŁAT VETURILO do Regulaminu Systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo
Pozostawienie Roweru w Obszarze Zwrotu (płatny Zwrot)* – 15 zł
Zwrot Roweru w Obszarze Zwrotu (płatny Zwrot)* – 15 zł
Pozostawienie Roweru bez zabezpieczenia** – 100 zł Pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia** – 100 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w Strefie Zwrot Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej* – 150 zł
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Obszarem Zwrotu**:
do 10 km (od najbliższej Stacji) – 50 zł
do 25 km (od najbliższej Stacji) – 100 zł
do 50 km (od najbliższej Stacji) – 150 zł
do 100 km (od najbliższej Stacji) – 500 zł
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji) – 1 000 zł
Zwrot Roweru (bez względu na typ) poza Strefą Użytkowania i Stacją Kompatybilną **:
do 10 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu) – 50 zł
do 25 km (od najbliższej Stacji
lub Obszaru Zwrotu) – 100 zł
do 50 km (od najbliższej Stacji
lub Obszaru Zwrotu) – 150 zł
do 100 km (od najbliższej Stacji
lub Obszaru Zwrotu) – 500 zł
powyżej 100 km (od najbliższej Stacji
lub Obszaru Zwrotu) – 1 000 zł
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym** – 1 000 zł Zwrot Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym** – 1 000 zł