Regulamin

Detail
Image

Regulamin
Systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo

Obowiązuje od 18.06.2024

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski Rower Publiczny, zwanego również̇ Veturilo (dalej: Veturilo), uruchomionego w m. st. Warszawa.
2. Regulamin Veturilo, wraz z Polityką Prywatności Systemu WRP Veturilo, udostępniony jest na Stronie Internetowej www.veturilo.waw.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Veturilo w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w biurze Nextbike GZM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Kontakt:
Nextbike GZM sp. z o.o. ul. Przasnyska 6b,
01-756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 19 115 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).
4. Systemy Nextbike Polska są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni Rowerów w innych miastach, chyba że regulamin danego systemu mówi inaczej. Użytkownicy systemów kompatybilnych mogą wówczas korzystać z Systemu Veturilo na zasadach właściwych dla użytkowników Systemu Nextbike Polska opisanych w Regulaminie. Klienci Systemu Veturilo mogą korzystać z wypożyczalni Rowerów w innych miastach, chyba że regulamin danego systemu mówi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują Systemy Nextbike Polska, znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/. Systemy rowerowe Nextbike Polska nie wykraczają poza granice UE, jak również przetwarzanie danych osobowych z tym związane nie wykracza poza EOG.
5. Z Systemu Veturilo mogą korzystać także Klienci, którzy posiadają aktywne konto w Systemie Nextbike Polska. Wówczas warunkiem korzystania z Systemu Veturilo przez takiego Klienta jest: posiadanie aktywnego konta w Systemie Nextbike Polska, utrzymanie Minimalnego Stanu Konta według zasad określonych regulaminem Systemu Nextbike Polska oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek zmiany statusu konta Klienta w Systemie Nextbike Polska w taki sam sposób oddziałują na korzystanie przez tego Klienta z Systemu Veturilo (tzn. że np. zablokowanie konta w Systemie Nextbike Polska oznacza zablokowanie konta w Systemie Veturilo).
6. Warunki posiadania aktywnego statusu w Systemie Nextbike Polska są regulowane przez właściwy regulamin tego systemu.
7. Klient, który korzysta z Systemu Veturilo na zasadach opisanych w Rozdziale I pkt. 5 nie jest zobowiązany do dokonania rejestracji przed rozpoczęciem korzystania z Systemu Veturilo. Jeżeli Użytkownik Systemu Nextbike Polska chce skorzystać z Systemu Veturilo, powinien on:
7.1 zalogować się do Systemu Nextbike Polska poprzez Aplikację Mobilną lub Serwis WWW Systemu Nextbike Polska, podając numer telefonu i PIN Systemu Nextbike Polska,
7.2 zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności Systemu WRP Veturilo.

II. Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1. Aplikacji Mobilnej Veturilo – należy przez to rozumieć aplikację mobilną umożliwiającą korzystanie przez Klienta z Systemu Veturilo, dostępną na urządzeniach z systemem Android, IOS oraz EMUI/HarmonyOS.
2. Blokadzie Konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z Systemu Veturilo, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia powodującego powstanie szkody na majątku m. st. Warszawa lub Operatora.
3. Blokadzie O-lock - środek zabezpieczenia Roweru w postaci zintegrowanej z ramą klamry „O”, bez którego zamknięcia niemożliwe jest zakończenie Wypożyczenia. Blokada służy także do zabezpieczenia Roweru w chwili użycia przez Klienta funkcji Postój. Blokada O-lock zamontowana jest na tylnym kole, w Czasie Wypożyczenia pozostaje otwarta. Blokada stanowi wyposażenie każdego Roweru.
4. Bonie Promocyjnym – należy przez to rozumieć oferowany przez Operatora bon, który umożliwia doładowanie Konta Klienta. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
5. Centrum Kontaktu Veturilo (CK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom Veturilo całodobowy kontakt z Operatorem poprzez:
5.1 infolinię pod nr 19 115,
5.2 pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]
5.3 Aplikację Mobilną.
Obsługa Klienta zapewniona jest we wszystkie dni tygodnia (także w dni wolne od pracy i święta), całodobowo. Poza sezonem: od pn. do pt.: 10.00 –12.00.
6. Czasie Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (odblokowania) Roweru, aż do momentu Zwrotu Roweru. Przy czym zakłada się, że Postój wliczany jest do Czasu Wypożyczenia.
7. GPS – urządzenie zamontowane na każdym Rowerze, służące do monitorowania pozycji Roweru oraz jego lokalizacji.
8. Identyfikatorze Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale VI. Rejestracja.
9. Karcie – należy przez to rozumieć kartę kredytową lub debetową wydaną przez odpowiedni podmiot, którego logo jest umieszczone na karcie.
10. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uczestnika Systemu Veturilo, który zaakceptował Regulamin, dokonał rejestracji w Systemie Veturilo i posiada Minimalny Stan Konta.
11. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu Veturilo, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu. Każda wpłata wniesiona przez Klienta na Konto Klienta jako Opłata Inicjalna czy Kwota Doładowania jest przedpłatą (zaliczką) na poczet opłat naliczanych zgodnie z ww. załącznikami do Regulaminu.
12. Kwocie Doładowania – należy przez to rozumieć wpłatę wniesioną na poczet Wypożyczeń na Konto Klienta. Niewykorzystana Kwota doładowania podlega zwrotowi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
13. Minimalnym Stanie Konta – należy przez to rozumieć środki, jakie posiada na Koncie Klient, których wysokość nie może być niższa niż 10 zł. Wypożyczenie Roweru jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Klient posiada na Koncie minimum 10 zł. W przypadku uruchomienia zlecenia obciążenia Karty Minimalny Stan Konta nie powinien być niższy niż 0 zł.
14. Nieautoryzowany Przejazd – należy przez to rozumieć korzystanie z Roweru bez zarejestrowanego na Koncie Klienta Wypożyczenia Roweru.
15. Obszarze Zwrotu – oznakowane stojaki rowerowe, z których Klient może Wypożyczać oraz Zwracać Rowery Veturilo. Zwrot Roweru Veturilo w Obszarze Zwrotu jest związany z naliczeniem dodatkowych opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1. Informacje o lokalizacji Obszaru Zwrotu znajdują się w Aplikacji Mobilnej oraz na Stronie Internetowej. Wzór oznakowanego stojaka w Obszarze Zwrotu stanowi Załącznik nr 3.
16. Operatorze – należy przez to rozumieć Nextbike GZM sp. z o.o., realizującego usługę związaną z obsługą Systemu Veturilo, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906627, REGON 389220243, NIP 1133035601.
17. Opłacie Inicjalnej – należy przez to rozumieć kwotę wpisowego do Systemu Veturilo wynosząca 10 zł. brutto (słownie: dziesięć złotych), uiszczaną przez Klienta przy rejestracji w Veturilo, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet Kwoty Doładowania. Niewykorzystana Opłata Inicjalna podlega zwrotowi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
18. Polityce Prywatności – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Klienta. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://veturilo.waw.pl/privacy-policy/.
19. Postępowaniu Wyjaśniającym – należy przez to rozumieć zbiór działań podejmowanych przez Operatora służących ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem Rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
20. Postoju – funkcja pozwalająca na zaparkowanie Roweru bez jego Zwrotu. Postój dostępny jest z poziomu Aplikacji Mobilnej.
21. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Systemu Veturilo, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w Systemie Veturilo.
22. Rowerze typu tandem – należy przez to rozumieć Rower przeznaczony do użytku przez dwie osoby o łącznej wadze do 240 kg. Wyposażony jest w koszyk o pojemności 15 kg. Rower posiada nadajnik GPS.
23. Rowerze ze wspomaganiem elektrycznym (zwany również Rower elektryczny) – należy przez to rozumieć Rower z silnikiem elektrycznym, który wspomaga pedałowanie do osiągnięcia prędkości 25 km/h, udostępniany w Systemie Veturilo przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 195 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg samego kierującego. Wyposażony jest w koszyk o pojemności 15 kg. Rower posiada nadajnik GPS.
24. Rowerze standardowym – należy przez to rozumieć podstawowy typ Roweru udostępniany w Systemie Veturilo przez Operatora. Rower przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę, która ukończyła 13 lat i mieści się w zakresie od 150 do 195 cm wzrostu. Rower ma koła z obręczami
o wymiarach 26 cali, jego udźwig wynosi do 120 kg samego kierującego. Wyposażony jest w koszyk
o pojemności 15 kg. Rower posiada nadajnik GPS.
25. Stacji Kompatybilnej – należy przez to rozumieć miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów Veturilo, które znajduje się w granicach miast i gmin kompatybilnych wymienionych na stronie www.veturilo.waw.pl. Stacja jest wyposażona w stojaki rowerowe, przy których zwracane są Rowery za pomocą Blokady O-lock.
26. Stacji Tymczasowej Veturilo – należy przez to rozumieć tymczasowe miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów Veturilo, oznakowane symbolem Veturilo. Informacje o lokalizacji Stacji Tymczasowych Veturilo znajdują się na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
27. Stacji Veturilo – miejsce Wypożyczenia oraz Zwrotu Rowerów przez Klientów Veturilo, oznakowane symbolem Veturilo, wyposażone w Totem, pompkę Rowerową oraz oznakowane stojaki rowerowe (wzór oznakowanego stojaka stacji Veturilo stanowi Załącznik nr 4), przy których zwracane są Rowery. Informacje o lokalizacji Stacji Veturilo znajdują się na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej.
28. Strefie Użytkowania – należy przez to rozumieć granice administracyjne miasta stołecznego Warszawa. Operator rozszerza Strefę Użytkowania do granic administracyjnych gmin i miast wymienionych na stronie www.veturilo.waw.pl oraz dopuszcza możliwość przemieszczania się pomiędzy nimi.
29. Strefie Niedozwolonej – należy przez to rozumieć miejsca/obszary niestanowiące stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej, Stacji Kompatybilnej oraz Obszaru zwrotu, w których Klient może poruszać się Rowerem Veturilo, ale dokonanie Zwrotu Roweru wiąże się z naliczeniem Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1, z zastrzeżeniem Rozdziału XII pkt 12.
30. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę www.veturilo.waw.pl zawierającą dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z Veturilo.
31. Systemie Veturilo – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni Rowerów w ramach Warszawskiego Roweru Publicznego obejmujący w szczególności Rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie oraz dokument określający prawa i obowiązki Klientów.
32. Tabeli Taryfy i Opłat Dodatkowych – należy przez to rozumieć cennik usług i Opłat Dodatkowych w Veturilo będący integralną częścią Umowy. Cennik stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na Stronie Internetowej www.veturilo.waw.pl oraz Aplikacji Mobilnej.
33. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Klienta ze Współadministratorami, ustalającą wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Veturilo i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia Opłaty Inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w Veturilo. Współadministratorami Danych Osobowych w zakresie działań w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania tj. uruchomienia i obsługi Systemu Veturilo są Zamawiający i Operator.
34. Wypożyczeniu Roweru – należy przez to rozumieć wypożyczenie Roweru przez Klienta z dowolnej Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo, Stacji Kompatybilnej lub Obszaru Zwrotu przy pomocy Identyfikatora Klienta. Wypożyczenie Roweru kończy się wraz ze Zwrotem Roweru. Proces wypożyczenia określa szczegółowo Rozdziale VII. Regulaminu.
35. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa (ZDM).
36. Zwrocie Roweru – oddanie Roweru na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo, Stacji Kompatybilnej lub w Obszarze Zwrotu poprzez zamknięcie Blokady O-lock. Zwrot Roweru w miejscu innym niż te, które zostały wymienione powyżej, wiąże się z naliczeniem Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1. Proces Zwrotu określa Rozdział XI. Regulaminu. Użycie funkcji Postoju nie jest rozumiane jako Zwrot Roweru.

III. Zasady ogólne korzystania z Systemu Veturilo

1. Warunkiem korzystania z Systemu Veturilo jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, rejestracja Klienta w Systemie Veturilo, dokonanie Opłaty Inicjalnej oraz kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z Veturilo jest ponadto utrzymanie Minimalnego Stanu Konta Klienta w momencie każdego wypożyczenia.
2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności dokonać umówioną Opłatę Inicjalną, utrzymywać Minimalny Stan Konta oraz używać Rower zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Taryfy i Opłat Dodatkowych. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania Konta małoletniego w Systemie Veturilo, w taki sposób, aby w momencie wypożyczenia Konto było aktywne (Rozdział VII pkt 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], a oryginał pocztą na adres Operatora lub złożyć osobiście w siedzibie Operatora.
Wzór zgody dostępny jest na stronie: www.veturilo.waw.pl.
4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego Roweru jest posiadanie przez nie ważnego uprawnienia do kierowania Rowerami, natomiast w przypadku osób pełnoletnich wymagany jest brak cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami.
5. Osoby niepełnoletnie, poniżej 13. roku życia, mogą korzystać z Rowerów wyłącznie pod nadzorem opiekuna prawnego.
6. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech Rowerów.
7. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie Veturilo. Zmiany należy zgłaszać w sposób opisany w Rozdziale XIV pkt 3.1 - 3, 5 i 6.

IV. Odpowiedzialność i zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta oraz naliczenia opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2. Szczegółowe warunki Blokady konta zostały opisane w Rozdziale XVIII niniejszego Regulaminu.
2. Klient zobowiązuje się oddać Rower sprawny technicznie, w takim samym stanie, jakim zastał w momencie wypożyczenia, dopuszcza się zużycie wynikające ze standardowego użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego Regulaminu i przepisów prawa podczas korzystaniu z Systemu Veturilo.
3. W przypadku Nieautoryzowanego Przejazdu Operator zastrzega możliwość nałożenia na Klienta
Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
4. Klient jest odpowiedzialny za Rower przez cały czas Wypożyczenia Roweru. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.
5. W przypadku kradzieży Roweru dokonanej w trakcie Czasu Wypożyczenia Roweru Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK Veturilo natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu. Operator niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia ma obowiązek dokonać wszelkich starań (w szczególności Operator dysponuje możliwością odczytu pozycji Roweru z GPS), aby odnaleźć Rower.
6. Zabronione jest korzystanie z Rowerów Systemu Veturilo przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w związku z korzystaniem z Systemu Veturilo, a powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Veturilo, Klient zobowiązuje się pokryć koszty wymiany uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą w celu przywrócenia Roweru do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Wycena naprawy sporządzona zostanie w oparciu o wykaz Opłat Dodatkowych - Koszty napraw i odtworzenia Roweru Veturilo, przedstawione w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu – Koszty napraw i odtworzenia Roweru Veturilo.
9. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z CK Veturilo. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru wynikającej z winy Operatora, po kilkukrotnych nieudanych próbach kontaktu telefonicznego lub przez czat z CK, Klient nie ponosi kosztów jego dalszego wypożyczenia oraz nie odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia.
10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
11. Klient odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia Roweru określony w Tabeli Taryfy i Opłat Dodatkowych oraz Tabeli Koszty Naprawy i odtworzenia Roweru Veturilo.
12. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu Veturilo w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.
13. Klientom Veturilo zabrania się przewozu Rowerów Veturilo samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.
14. Klientom Veturilo zabrania się przewozu Rowerem liczby osób ponad określoną w niniejszym Regulaminie.

V. Formy płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Veturilo może być dokonywana poprzez:
1.1 zasilenie Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez jednorazową płatność Kartą w szczególności przez portal www.veturilo.waw.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabeli Taryfy i Opłat Dodatkowych, a następnie przekazywane na rachunek Operatora,
1.2 uruchomienie zlecenia obciążenia Karty, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł wykorzystywanej na poczet Wypożyczenia. Jest to równoznaczne z podpięciem Karty. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru Karty za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo oraz na Stronie internetowej Systemu Veturilo.
2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
3. Informacje dotyczące Kart, przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
4. Na życzenie Klienta Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez ZDM za dokonany przejazd (opłata naliczona według cennika). W tym celu Klient skontaktuje się z ZDM drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected], poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny Wypożyczenia roweru, Zwrotu roweru oraz numeru roweru.
5. Na życzenie Klienta Operator dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez Operatora za naliczone Opłaty Dodatkowe. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, celem wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
6. Faktury za korzystanie z Systemu Veturilo będą wystawiane w terminach i trybach przewidzianych
w przepisach prawa podatkowego.
7. ZDM i Operator wyślą fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient lub w inny sposób wskazany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZDM i Operator mogą wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VI. Rejestracja

1. Z zastrzeżeniem Rozdziału I pkt 7, koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Veturilo jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych oraz posiadanie Minimalnego Stanu Konta.
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
2.1 Stronę Internetową www.veturilo.waw.pl,
2.2 Aplikację Mobilną Veturilo,
2.3 kontakt telefoniczny z CK Veturilo.
3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.veturilo.waw.pl, Aplikację Mobilną Veturilo lub kontakt telefoniczny z pracownikiem CK Veturilo wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
3.1. imienia i nazwiska,
3.2. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
3.3. adresu e-mail,
3.4. numeru telefonu komórkowego,
3.5. numeru Karty z możliwością obciążenia (opcjonalnie).
Klient musi zaznaczyć, że przeczytał i akceptuje Regulamin Veturilo oraz Politykę Prywatności Systemu WRP Veturilo.
4. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie kod PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
5. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych. Konto Klienta pozostanie nieaktywne do momentu weryfikacji danych. Kliknięcie linku i tym samym potwierdzenie danych przez Klienta spowoduje aktywację konta, od tego momentu będzie możliwe Wypożyczenie Roweru. Link weryfikacyjny jest ważny przez 24 godziny od chwili otrzymania wiadomości e-mail. Po upływie tego terminu, ponowna weryfikacja danych będzie możliwa jedynie po wygenerowaniu nowego linku przez Aplikację Mobilną.
6. Konta Klientów zawierające nieprawidłowe, w szczególności w oczywisty sposób fikcyjne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy Systemu Veturilo.

VII. Wypożyczenie

1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status Konta w Systemie Veturilo. Przez aktywny status Konta w Systemie Veturilo rozumie się:
1.1 spełnienie warunków Rejestracji Rozdziału VI pkt 3,
1.2 posiadanie Minimalnego Stanu Konta.
2. Rower Veturilo można wypożyczyć poprzez:
2.1 Aplikację Mobilną,
2.2 kontakt z CK Veturilo.
3. Wypożyczenie Roweru możliwe jest na dowolnej Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo, Stacji Kompatybilnej lub z Obszaru Zwrotu. Zwolnienie Blokady O-lock jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
4. W przypadku wypożyczenia przez Klienta tego samego Roweru w czasie 15 minut od zakończonego wypożyczenia, kontynuowane będzie naliczanie opłat za Czas Wypożyczenia Roweru (opłata będzie naliczana od momentu odnotowania w aplikacji Zwrotu pierwszego Wypożyczenia).
5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przed jazdą, że Rower jest zdatny do użytku, w szczególności czy opony Roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie i sygnał dźwiękowy.
6. W przypadku stwierdzenia w Czasie Wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki Roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK Veturilo lub przez Aplikację Mobilną i, o ile to możliwe, odstawienia Roweru do najbliższej Stacji.
7. Jazda Rowerem, który w momencie wypożyczenia jest niezdatny do użytku, może skutkować odpowiedzialnością Klienta za szkody powstałe w wyniku użytkowania Roweru.
8. Klient jest zobowiązany w trakcie Czasu Wypożyczenia posiadać telefon komórkowy, zdolny do wykonywania połączeń z CK Veturilo lub korzystania z Aplikacji Mobilnej.
9. Bagażnik zamontowany z przodu Roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem Roweru nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Zabrania się przewożenia w bagażniku ludzi i zwierząt. Przy przewożeniu w bagażniku rzeczy cięższych niż 5 kg, należy zachować szczególną ostrożność. Maksymalna masa wkładu bagażnika nie może przekraczać 15 kg. Przedmioty wkładane do bagażnika nie mogą wystawać ponad obręcz bagażnika, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania bagażnika, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w bagażniku towarów lub przedmiotów. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta.
10. W trakcie trwania wypożyczenia Klient może wyjechać poza Strefę Użytkowania, jednak zobowiązany jest powrócić przed zakończeniem Wypożyczenia i zwrócić go w uprawnionym do tego miejscu wskazanym przez niniejszy Regulamin, w przeciwnym razie Klient obciążany jest Opłatą Dodatkową zgodnie z Załącznikiem nr 1.

VIII. Czas Wypożyczenia

1. Czas Wypożyczenia Roweru rozpoczyna się w momencie odblokowania Roweru zgodnie z Rozdziałem VII pkt 2 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu Roweru zgodnie z Rozdziałem XI pkt 1 Regulaminu.
2. Klient ma obowiązek zwrócić Rower nie przekraczając maksymalnego Czasu Wypożyczenia, tj.12 godzin. Przekroczenie maksymalnego Czasu Wypożyczenia powoduje naliczenie Opłat Dodatkowych zgodnie z Załącznikiem nr 1. Naliczenie opłaty za przekroczenie maksymalnego Czasu wypożyczenia nie wyłącza obowiązku uiszczenia opłaty za korzystanie z Roweru zgodnie z Tabelą Opłat Veturilo.
3. Czas Wypożyczenia Roweru będzie kontynuowany w przypadku Zwrotu i Wypożyczenia tego samego Roweru w ciągu 15 minut od zwrotu Roweru.

IX. Postój

1. Operator, poprzez funkcję Postój, dopuszcza możliwość zaparkowania Roweru w Czasie Wypożyczenia. Użycie funkcji Postój nie jest równoznaczne ze Zwrotem Roweru.
2. Funkcja Postój dostępna jest wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Po jej wybraniu należy potwierdzić włączenie funkcji Postój poprzez kliknięcie komunikatu w Aplikacji Mobilnej, a następnie ręcznie zamknąć Blokadę O-lock. W celu zakończenia Postoju należy wybrać opcję wznowienia jazdy w Aplikacji Mobilnej. Blokada O-lock otworzy się automatycznie.
3. Czas trwania Postoju wliczany jest do Czasu Wypożyczenia.

X. Naprawy i awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane do CK Veturilo telefonicznie lub przez Aplikację Mobilną, niezwłocznie po zauważeniu usterki.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części
w wypożyczonym Rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Operator.
3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK Veturilo przez cały Czas Wypożyczenia.
4. W przypadku pojawienia się problemów uniemożliwiających poprawne zabezpieczenie Roweru należy zgłosić sytuację wyłącznie telefonicznie do CK Veturilo, znajdując się przy Rowerze.

XI. Zwrot

1. Zwrot Roweru Veturilo możliwy jest na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo, Stacji Kompatybilnej lub w Obszarze Zwrotu na jeden z poniższych sposobów:
1.1 regularny Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo lub Stacji Kompatybilnej, po Wypożyczeniu ze Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo lub Stacji Kompatybilnej.
1.2 premiowany Zwrot – Zwrot Roweru na Stacji Veturilo lub Stacji Tymczasowej Veturilo, po Wypożyczeniu poza Stacją Veturilo, Stacją Tymczasową Veturilo lub Stacją Kompatybilną.
1.3 płatny Zwrot – Zwrot Roweru poza Stacją Veturilo, Stacją Tymczasową Veturilo lub Stacją Kompatybilną, ale w Obszarze Zwrotu.
Kwoty premii za premiowany Zwrot i opłaty za płatny Zwrot (o których mowa w pkt 1.2 i 1.3 powyżej) określa Załącznik nr 1.
2. Zakończenie Wypożyczenia Roweru w Obszarze Zwrotu będzie obciążone Opłatą Dodatkową za wyjątkiem sytuacji, w której Wypożyczenie Roweru trwało krócej niż 5 minut, a miejsce Zwrotu Roweru znajduje się w odległości mniejszej niż 50 m od miejsca rozpoczęcia Wypożyczenia Roweru.
3. Niedozwolony jest Zwrot Roweru na obszarach trudnodostępnych pod rygorem naliczenia Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1. Przez miejsca trudnodostępne rozumie się np. zamknięte parkingi przy centrach handlowych, osiedla zamknięte, prywatne posesje oraz w innych miejscach trudnodostępnych np. gęste zarośla, kanały, wszelkie garaże i pomieszczenia zamknięte, dachy, itd.
4. Niedozwolony jest Zwrot roweru w Strefie Niedozwolonej pod rygorem naliczenia Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1, z zastrzeżeniem Rozdziału XII pkt 12.
5. W przypadku Zwrotu roweru w wyznaczonym Obszarze Zwrotu, Klient zobowiązany jest do zwrotu Roweru wyłącznie przy oznakowanych stojakach rowerowych poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać zwrócony przy oznakowanych stojakach w taki sposób, aby stał stabilnie na kołach, oparty na nóżce w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i rowerowego. Prawidłowe zabezpieczenie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym oraz powiadomieniem PUSH w przypadku włączenia takiej funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej przez Klienta. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przez Aplikację Mobilną lub kontakt z CK Veturilo, że Rower został poprawnie zwrócony w Obszarze Zwrotu. W przypadku zwrotu roweru w Obszarze zwrotu niezgodnie z Regulaminem, Klient zostanie obciążony Opłatą Dodatkową. Wzór oznakowanych stojaków rowerowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku Zwrotu Roweru na Stacji Veturilo, Stacji Tymczasowej Veturilo, lub Stacji Kompatybilnej, Klient zwraca Rower poprzez zapięcie Blokady O-lock. Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby stał stabilnie na kołach, oparty na nóżce. Prawidłowe zabezpieczenie Roweru zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się przez Aplikację Mobilną lub kontakt z CK Veturilo, że Rower został poprawnie zwrócony. Rower należy zaparkować nie utrudniając ruchu rowerowego, drogowego ani pieszego.
7. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego Zwrotu Roweru i jego zabezpieczenia, o których mowa w Rozdziale XI pkt 1. Niedopełnienie obowiązku może skutkować:
7.1 naliczeniem opłat za Wypożyczenie Roweru zgodnie z cennikiem, a w przypadku wypożyczenia trwającego dłużej niż maksymalny Czas Wypożyczenia, naliczeniem Opłaty Dodatkowej zgodnie z Załącznikiem nr 1,
7.2 naliczeniem opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 (w zależności od typu Roweru),
7.3 naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym (o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3), zgodnie z Załącznikiem nr 1,
7.4 naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru (bez względu na typ) poza Strefą Użytkowania lub Stacją Kompatybilną zgodnie z Załącznikiem nr 1.
7.5 naliczeniem opłaty za Zwrot Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej zgodnie z Załącznikiem nr 1.
7.6 naliczeniem opłaty za pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Wszystkie Opłaty wskazane w pkt. 7.1 – 7.5 mogą się sumować.
8. W przypadku, gdy w trakcie Czasu Wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym CK Veturilo maksymalnie do 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

XII. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabeli Taryfy i Opłat Dodatkowych, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.veturilo.waw.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Veturilo. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu Wypożyczenia Roweru do momentu Zwrotu Roweru.
2. Opłaty za korzystanie z Systemu Veturilo są zróżnicowane i uzależnione od długości Czasu Wypożyczenia. Opłata za jednorazowe Wypożyczenie Roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.
3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy z wyjątkiem pierwszej godziny Wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut Czasu Wypożyczenia oraz dalszych czterdziestu minut Czasu Wypożyczenia.
4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za Czas Wypożyczenia lub Opłaty Dodatkowej przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto Klienta co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od powstania należności. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi, mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności, o którym mowa w zdaniu pierwszym do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości. Klient jest zobowiązany do spełnienia świadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, na rzecz Operatora, na warunkach określonych w art. 393 k.c.
5. Zwrot salda konta Klienta może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy Kwota Doładowania nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach Klient może się ubiegać o zwrot Kwoty Doładowania w trakcie trwania Umowy.
6. W przypadku otrzymania Bonu promocyjnego, jego wysokość i przeznaczenie są ustalane przez Operatora i jest on bezzwrotny, tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania oraz z tytułu premiowanego Zwrotu (Rozdział XI ust. 1 pkt. 1.2) wykorzystywane są w pierwszej kolejności na poczet Wypożyczeń Roweru, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie promocji. Informacje o aktualnych promocjach znajdują się na stronie Operatora.
7. Niewykorzystane wpłaty wniesione przez Klienta na Konto Klienta jako Opłata Inicjalna czy Kwota Doładowania przechodzą z sezonu na sezon. Podlegają zwrotowi w przypadkach i trybie określonych w odpowiednich postanowieniach Rozdziałów XV, XVI lub XVII. Kwoty wpłacone, ale niewykorzystane przez Klientów zostaną zwrócone także po zakończeniu obowiązywania umów łączących Operatora z Zamawiającym. Warunkiem zwrotu środków będzie podanie przez Klienta sposobu zwrotu środków, po otrzymaniu od Operatora informacji o zakończeniu obowiązywania umowy łączącej Operatora z Zamawiającym. W przypadku niezwrócenia środków przez Operatora Klient powinien poinformować o tym Zamawiającego.
8. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator Veturilo ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator Veturilo zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
9. Na Kliencie, który nie dopełni obowiązków wynikających z Regulaminu, ciąży odpowiedzialność finansowa.
10. W przypadku utraty Roweru z winy Klienta, zgodnie z umową łączącą Operatora z Zamawiającym, Operator jest zobowiązany do zastąpienia innym Rowerem.
11. W przypadku naliczania Opłaty Dodatkowej, z wyłączeniem Zwrotu Roweru w Obszarze Zwrotu Operator, wydaje decyzję po rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Klienta do CK Veturilo w sposób opisany w Rozdziale XIV pkt 3. W przypadku naliczenia Opłaty Dodatkowej za Zwrot Roweru w Obszarze Zwrotu opłata ta jest naliczana automatycznie. Operator wydaje decyzje w terminie 14 dni od daty stwierdzenia zdarzenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni.
12. W sytuacji, gdy Klient zwróci Rower (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej, tj. poza Stacją Veturilo, Stacją Tymczasową Veturilo, Stacją Kompatybilną lub Obszarem Zwrotu i zostanie naliczona Opłata Dodatkowa, zgodnie z Załącznikiem nr 1, Klient dostanie powiadomienie PUSH z informacją o naliczeniu Opłaty Dodatkowej w przypadku włączenia takiej funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej przez Klienta. Operator umożliwia anulowanie tej opłaty automatycznie, pod warunkiem, że Klient ponownie wypożyczy dopiero co zwrócony Rower w ciągu 15 minut od zakończenia Wypożyczenia i zwróci go na Stację Veturilo, Stację Tymczasową Veturilo, Stację Kompatybilną lub w Obszar Zwrotu.
13. Na wniosek Klienta, w przypadku odnalezienia i zwrócenia przez Klienta Roweru do Operatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta od Operatora informacji, że Rower został utracony, Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie wskazana w Załączniku nr 1 zostanie zmniejszona w ten sposób, że za każdy dzień od dnia następującego po dniu otrzymania informacji, że Rower został utracony do dnia odnalezienia i zwrócenia Roweru Klient zapłaci 1/30 tej Opłaty. Niezależnie od powyższego, Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów naprawy roweru zgodnie z Załącznikiem nr 2. W uzasadnionych przypadkach Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie może zostać anulowana.

XIII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Veturilo i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że, niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
3. Klient roszczenia i reklamacje powinien składać w formie, o której mowa w Rozdziale XIV.
4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

XIV. Reklamacje

1. Reklamacją jest wyrażenie przez Klienta niezadowolenia z usługi lub przebiegu procesu związanego ze świadczoną usługą (w tym może dotyczyć przypadków, o których mowa w Rozdziale XII pkt 11).
2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej takie dane jak: imię, nazwisko, adres mailowy powiązany z Kontem Klienta, numer telefonu, pozwalające na identyfikację Klienta. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Klient może składać:
3.1 drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt 3,
3.2 drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej,
3.3 przez Aplikację Mobilną,
3.4 telefonicznie za pośrednictwem CK Veturilo,
3.5 listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt 3,
3.6 osobiście w siedzibie Operatora.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator zwraca się z prośbą do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Przed rozpatrzeniem reklamacji Operator może się również zwrócić do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym terminie danych na Koncie, których podanie wymagane jest postanowieniami Regulaminu. W przypadku braku uzupełnienia danych, Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.
5. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
7. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
9. Klient ma prawo odwołania się od odpowiedzi na reklamację wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK Veturilo. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
9.1 drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt 3,
9.2 drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej,
9.3 listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt 3,
9.4 osobiście w siedzibie Operatora.
10. Klient może skierować odwołanie bezpośrednio do Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację na adres: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa lub elektronicznie na adres [email protected].

XV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.
2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
2.1 przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt 3 oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy. Wzór dokumentu znajduje się na stronie www.veturilo.waw.pl,
2.2 przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w Rozdziale I pkt 3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w Załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu
o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
4. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

XVI. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
1.1 drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Rozdziale I pkt 3,
1.2 drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie Internetowej,
1.3 drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy w Aplikacji Mobilnej działającej na systemie operacyjnym IOS,
1.4 listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w Rozdziale I pkt 3,
1.5 osobiście w siedzibie Operatora.
2. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie Veturilo.
3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności i uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone zgodnie ze sposobem zwrotu środków wskazanym przez Klienta we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

XVII. Wypowiedzenie Umowy przez Operatora

1. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu Veturilo lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu Veturilo.
2. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub złożenia oświadczenia Klientowi w dowolny inny sposób.
3. W przypadku, gdy Konto Klienta będzie likwidowane, o ile środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone zgodnie ze sposobem wskazanym przez Klienta. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o sposobie zwrotu środków. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

XVIII. Blokada konta

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta Klienta w trakcie Postępowań Wyjaśniających lub stałego zablokowania Konta Klienta w przypadku jawnego nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów Veturilo zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:
2.1 nie uzupełnił danych osobowych opisanych w Rozdziale VI pkt 3,
2.2 wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
2.3 pozostawia Rower niezabezpieczony w trakcie Czasu Wypożyczenia.
3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy w Czasie Wypożyczenia Roweru przez Klienta Rower zaginął.
4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

XIX. Aplikacja Mobilna Veturilo

1. Aplikacja Mobilna Veturilo jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play, App Store oraz Huawei AppGallery.
2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzeniach z odpowiednim aktualnym systemem Android, IOS lub EMUI/HarmonyOS oraz ze stałym dostępem do Internetu.
3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Veturilo jest możliwe po zarejestrowaniu Konta Klienta w Systemie Veturilo. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Veturilo znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Veturilo.

XX. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie Roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na Rowerze; umiejętnością jazdy na Rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. poprzez niezwrócenie Roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują w stosunku do Operatora roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:
3.1 zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie,
3.2 zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia,
3.3 wprowadzenie nowej usługi,
3.4 zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części,
3.5 względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom,
3.6 usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych,
3.7 zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.
4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1
TABELE OPŁAT VETURILO 

Cennik standardowy dla Roweru standardowego oraz Roweru typu tandem

Wartość brutto

 

 

 

 

Opłata za Wypożyczenie Roweru

Przedział czasowy

do 20 minut

0 zł

od 21-szej do 60-tej minuty

1 zł

Druga godzina

3 zł

Trzecia godzina

5 zł

Czwarta i każda następna rozpoczęta godzina

7 zł

Opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia

200 zł

 

Cennik standardowy dla Roweru ze wspomaganiem elektrycznym

Wartość brutto

 

 

 

Opłata za Wypożyczenie Roweru

Przedział czasowy

do 20 minut

0 zł

od 21-szej do 60-tej minuty

6 zł

Druga i każda następna rozpoczęta godzina

14 zł

Opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia

300 zł

 

Opłaty Dodatkowe

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie**:

Roweru standardowego

4 600 zł

Roweru typu tandem

10 000 zł

Roweru ze wspomaganiem elektrycznym

9 500 zł

Opłata Inicjalna

10 zł

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji (premiowany Zwrot)*

5 zł

Zwrot Roweru w Obszarze Zwrotu (płatny Zwrot)*

15 zł

Pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia**

100 zł

Zwrot  Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej*

150 zł

Zwrot Roweru (bez względu na typ) poza Strefą Użytkowania i Stacją Kompatybilną **:

do 10 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

50 zł

do 25 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

100 zł

do 50 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

150 zł

do 100 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

500 zł

powyżej 100 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

1 000 zł

Zwrot Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym**

1 000 zł

Jazda na Rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru**

100 zł

Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń**

500 zł

Nieautoryzowany przejazd**

200 zł

Przewożenie Roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych**

200 zł

Opłaty Dodatkowe sumują się.
*Opłata pobiera się automatycznie.
**Opłata naliczana przez Operatora.

Załącznik nr 2
KOSZTY NAPRAWY I ODTWORZENIA ROWERU VETURILO
 

NAZWA

j.m.

CENA*

VAT 23%

OGÓŁEM

Bateria

szt.

2 888,00 zł

664,24 zł

3 552,24 zł

Blokada O-lock

szt.

1 113,00 zł

255,99 zł

1 368,99 zł

Błotnik przód

szt.

20,00 zł

4,60 zł

24,60 zł

Błotnik tył

szt.

13,00 zł

2,99 zł

15,99 zł

Dętka 26 x 1,75

szt.

15,00 zł

3,45 zł

18,45 zł

Dzwonek

szt.

6,00 zł

1,38 zł

7,38 zł

Dźwignia hamulca, prawa strona

szt.

19,00 zł

4,37 zł

23,37 zł

Dźwignia hamulca, lewa strona

szt.

19,00 zł

4,37 zł

23,37 zł

Hamulec rolkowy przód

szt.

207,81 zł

47,80 zł

255,61 zł

Hamulec rolkowy tył

szt.

255,31 zł

58,72 zł

314,03 zł

Kabel zasilający baterii

szt.

34,00 zł

7,82 zł

41,82 zł

Kabel GM2.5

szt.

19,00 zł

4,37 zł

23,37 zł

Kabel EB Bus

szt.

56,00 zł

12,88 zł

68,88 zł

Czujnik prędkości

szt.

56,00 zł

12,88 zł

68,88 zł

Kierownica wznios

szt.

50,00 zł

11,50 zł

61,50 zł

Korba lewa

szt.

35,00 zł

8,05 zł

43,05 zł

Korba z zębatką

szt.

63,00 zł

14,49 zł

77,49 zł

Kostka elektryczna

szt.

15,00 zł

3,45 zł

18,45 zł

Koszyk

szt.

210,00 zł

48,30 zł

258,30 zł

Lampka przód

szt.

38,00 zł

8,74 zł

46,74 zł

Lampka tył

szt.

31,00 zł

7,13 zł

38,13 zł

Linka (cięgno) hamulca

szt.

6,00 zł

1,38 zł

7,38 zł

Linka (cięgno) przerzutki

szt.

6,00 zł

1,38 zł

7,38 zł

Łańcuch

szt.

14,00 zł

3,22 zł

17,22 zł

Mocowanie koszyka

szt.

48,00 zł

11,04 zł

59,04 zł

Mocowanie osłony łańcucha

szt.

25,00 zł

5,75 zł

30,75 zł

Opona 26 x 1,75

szt.

40,97 zł

9,42 zł

50,39 zł

Osłona łańcucha

szt.

63,00 zł

14,49 zł

77,49 zł

Pancerz linki hamulca

m.b.

4,00 zł

0,92 zł

4,92 zł

Pancerz przerzutki

m.b.

4,00 zł

0,92 zł

4,92 zł

Panel słoneczny

szt.

250,00 zł

57,50 zł

307,50 zł

Para pedałów

szt.

19,00 zł

4,37 zł

23,37 zł

Piasta przód (dynamo)

szt.

375,00 zł

86,25 zł

461,25 zł

Piasta tylna

szt.

375,00 zł

86,25 zł

461,25 zł

Piasta tylna 7 biegowa

szt.

475,00 zł

109,25 zł

584,25 zł

Popychacz do przerzutki

szt.

21,00 zł

4,83 zł

25,83 zł

Pokrywa tylnego kola

szt.

154,38 zł

35,51 zł

189,88 zł

Przednie koło z dynamem

szt.

438,00 zł

100,74 zł

538,74 zł

Przewody oświetlenia

m.b.

6,00 zł

1,38 zł

7,38 zł

Rama rowerowa (standard)

szt.

875,00 zł

201,25 zł

1 076,25 zł

Rama rowerowa (elektryk)

szt.

1 100,00 zł

253,00 zł

1353,00 zł

Rama rowerowa (tandem)

szt.

2 000,00 zł

460,00 zł

2 460,00 zł 

Reklama

szt.

60,00 zł

13,80 zł

73,80 zł

Rękojeść lewa

szt.

11,00 zł

2,53 zł

13,53 zł

Rękojeść prawa

szt.

11,00 zł

2,53 zł

13,53 zł

Silnik

szt.

2 687,00 zł

618,01 zł

3 305,01 zł

Siodło

szt.

31,00 zł

7,13 zł

38,13 zł

Stery kierownicy

szt.

11,00 zł

2,53 zł

13,53 zł

Stopka / Podpórka

szt.

119,00 zł

27,37 zł

146,37 zł

Support 115mm

szt.

60,00 zł

13,80 zł

73,80 zł

Szprycha przód wzmacniana

szt.

1,00 zł

0,23 zł

1,23 zł

Szprycha tył wzmacniana

szt.

1,00 zł

0,23 zł

1,23 zł

Sztyca z grawerem

szt.

49,00 zł

11,27 zł

60,27 zł

Śruba hamulca rolkowego

szt.

50,00 zł

11,50 zł

61,50 zł

Śruba regulacyjna dźwigni hamulca

szt.

6,00 zł

1,38 zł

7,38 zł

Tylne koło 3 biegowe z hamulcem

szt.

438,00 zł

100,74 zł

538,74 zł

*Może ulec zmianie.

Załącznik nr 3

Naklejka na oznakowanych stojakach rowerowych typu odwrócone „U” stanowiących Obszar zwrotu

Załącznik nr 4

Naklejka na oznakowanych stojakach rowerowych typu odwrócone „U” stanowiących stacje WRP Veturilo

Terms of Service 
of the Warszawski Rower Publiczny Veturilo System

Valid from 18 June 2024

I. General Provisions

1. The hereby Terms of Service shall specify the principles and conditions of using the Warszawski Rower Publiczny System, also referred to as Veturilo (hereinafter: Veturilo) launched for the capital city of Warsaw.
2. The Terms of Service for Veturilo along with the WRP Veturilo System Privacy Policy are available on the website www.veturilo.waw.pl as well as in the Veturilo Mobile Application in such a way so as to enable familiarising with the content, obtaining, displaying and saving it. This document can be obtained from the office of Nextbike GZM sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw.
3. Contact:
Nextbike GZM sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6b,
01- 756 Warszawa
e-mail: [email protected] 
tel.: 19 115 (connection cost compliant with the tariffs established by individual operators).
4. Nextbike Systems are compatible, that is, setting up an account in one of the systems enables the use of bike rental stations in other cities, unless the terms of service of a given system indicate otherwise. Users of compatible systems may in such a case use the Veturilo System according to the principles proper for the users of the Nextbike Polska System, as specified in the Terms of Service. Clients of the Veturilo System may avail of Bike rental stations in other cities unless the respective terms of service of a given system state otherwise. The current list of cities in which Nextbike Polska systems are active may be found under the following address https://nextbike.pl/o-nextbike/. Nextbike Polska bike systems do not extend beyond the borders of EU; Similarly, the processing of personal data related thereto does not extend  beyond the EEA.
5. Furthermore, also Clients who have an active account in the Nextbike Polska System may use the Veturilo System. In this case, a condition for the use of Veturilo System by such a Client is: having an active account in the Nextbike Polska System, maintaining the minimum account balance according to the principles specified in the Terms of Service of the Nextbike Polska System and having accepted the conditions specified in the hereby Terms of Service. Any changes to the Client account in the Nextbike Polska System in such a way will impact the use of the Veturilo System by such a Client (that is i.e. blocking the account in the Nextbike Polska System signifies blocking the account in the Veturilo System).
6. The conditions for holding an active status in the Nextbike Polska System are regulated by the relevant Terms of Service of that system.
7. The Client who avails of the Veturilo System according to the principles specified in Chapter I Clause 5 shall not be obliged to conduct registration prior to commencing use of the Veturilo System. If the User of Nextbike Polska System wishes to use the Veturilo System, he should:
7.1. log into the Nextbike  Polska System through the Mobile Application or the website of the Nextbike Polska System, indicating their telephone number and PIN number to the Nextbike Polska System,
7.2. accept the Terms of Service and the Privacy Policy of the WRP Veturilo System.

II. Definitions

Whenever the hereby Terms of Service refer to:
1. Veturilo Mobile Application –  it is understood as a mobile application that allows the Customer to use the Veturilo System, available on devices with Android, IOS and EMUI/HarmonyOS systems.
2. Account Blockade – it ought to be understood as a preventive measure consisting of preventing the use of the Veturilo System which may be applied by the Operator  in case of breaching by the Client of provisions of the hereby Terms of Service, in particular, in case of a breach which constitutes a damage to the property of the capital city of Warsaw or the Operator.
3. O-lock blockade - means of securing bikes in the form of an “O” clamp integrated with the bike frame the closing of which enables completion of Rental. Furthermore, the blockade also secures the Bike at the time of using the PARKING function by the Client. O-lock blockade is mounted on the rear wheel, and it remains open through the Duration of Rental. It comprises a compulsory accessory of every Bike.
4. Promotional Voucher – it ought to be understood as a voucher offered by the Operator that enables topping up Client Account. The voucher amount and its designation is established by the Operator and it is non-refundable. The means from vouchers are used in the first order, prior to the means paid in by the Client.
5. Veturilo Contact Centre (CK) – it ought to be understood as a service launched by the Operator in order to ensure 24/7 client contact with the Operator, through:
5.1. Hotline at 19 115,
5.2. electronic post under the address [email protected] 
5.3. Mobile Application.
Customer service is available every day of the week (including public holidays), 24 hours a day. Low season: Mon to Fri: 10.00 to 12.00.
6. Duration of Rental – time counted from the moment of Rental (unlocking) of the Bike to the moment of Bike Return. Whilst it is assumed that Parking is calculated into the Duration of Rental.
7. GPS - a device mounted on each Bike, serving the function of monitoring the Bike's location and positioning.
8. Client Identifier – it ought to be understood as an individual number assigned to a Client, corresponding to the number of the mobile phone indicated during registration and a 6-digit PIN number. Details concerning registration and Client IDs have been specified in Chapter VI. Registration.
9. Cards - it ought to be understood as a credit or debit card issued by the relevant authority the logo of which is placed on such a card.
10. Client – it ought to be understood as a natural person, a Veturilo System participant who has accepted the Terms of Service, performed registration in the Veturilo System and who possesses the Minimum Account Balance. 
11. Client Account – it ought to be understood as a personal Client Account created during registration for the purposes of using the Veturilo System as well as charging fees in line with Appendix no. 1 and no. 2 to the hereby Terms of Service. Each payment of the fee made by the Client to the Client Account as initial fee or as top-up amount shall be considered a pre-payment (advance payment) towards the fees calculated in accordance with the provisions of the above-specified appendices to the Terms of Service.
12. Top up amount – it shall be understood as payment submitted towards Rentals onto Client Account. The unused Top-up amount shall be reimbursed according to the conditions specified in the hereby Terms of Service.
13. Minimum Account Balance – it ought to be understood as means available on the Client Account, the level of which cannot be lower than 10 PLN. Bike rental shall be possible solely provided that the Client has a minimum account balance of 10 PLN. In case of initiating an order of charging the Card, the Minimum Account Balance should not be lower than 0PLN. 
14. Non– authorized ride – it ought to be understood as the use of bike without bike rental registered on Client Account.
15. Area of Return – marked bike stands where Clients may rent and return Veturilo Bikes. Veturilo Bike Return in the Area of Return involves calculation of additional fees in accordance with Appendix no. 1. Information concerning locations of respective areas of return is available in the Mobile Application and on the Website. Sample marked bike stand in the Area of Return constitutes Appendix no. 3.
16. Operator – ought to be understood as Nextbike GZM sp. z o.o. realizing the service related to maintaining the Veturilo System, with its seat at ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the city of Warsaw in Warsaw, XIV Economic Department of the National Court Register under the following numbers: KRS 0000906627, REGON 389220243, NIP 1133035601.
17. Initial Fee – it ought to be understood as the amount entered into the Veturilo System, equal to 10 PLN gross (in words: ten zloty), paid by the Client upon registering to Veturilo,  the payment of which constitutes the first payment towards the top-up amount. The unused Initial Fee shall be reimbursed according to the conditions specified in the hereby Terms of Service.
18. Privacy Policy – separate document to the document of the hereby Terms of Service released by the Operator, which specifies the conditions for the processing of Client personal data by the Operator. The Privacy Policy is available at https://veturilo.waw.pl/privacy-policy/.
19. Explanatory Proceeding – it shall be understood as a set of actions undertaken by the Operator, targeted at establishing the circumstances and events occurring in relation to the use of bikes, in particular, those related to breaching of the Terms of Service, accidents and collisions or damages to the property of the Operator.
20. Parking - a function enabling parking of a Bike without having to return it. Parking is available at the level of the Mobile Application.
21. Terms of Service – is ought to be understood as the hereby Terms of Service, describing the rules and conditions of using the Veturilo System, in particular, the scope of rights and obligations and the responsibility of persons using the possibility of renting bicycles in the Veturilo System.
22. Tandem type of bike – it ought to be understood as a Bike designated for use by two persons with total weight up to 240 kg. It is equipped in a basket with capacity of 15 kg. Each such bike possesses a GPS transmitter.
23. Bike with electric support (herein also referred to as Electric bike) – it ought to be understood as Bike with an electric engine which supports pedalling until the speed of 25 km/h is reached, made available in the Veturilo System by the Operator. Bikes of this type are designated for use by one person who completed the age of 13 and is between 150 and 195 cm tall. Bikes of this type have wheels with rims measuring 26 inches and their load capacity amounts up to 120 kg of the sole ridding person. It is equipped in a basket with capacity of 15 kg. Each such bike possesses a GPS transmitter.
24. Standard Bike – it ought to be understood as a basic type of bike made available within the Veturilo System by the Operator. Bikes of this type are designated for use by one person who completed the age of 13 and is between 150 and 195 cm tall. Bikes of this type have wheels with rims measuring 26 inches and their load capacity amounts up to 120 kg of the person who rides it solely. It is equipped in a basket with capacity of 15 kg. Each such bike possesses a GPS transmitter.
25. Compatible Station – ought to be understood as a place of Rental and Return of Veturilo Bikes, located within the borders of compatible cities and municipalities, specified on the website www.veturilo.waw.pl. Each station is equipped in bike stands where Bikes are returned by means of the O-lock blockade.
26. Veturilo Temporary Station - it ought to be understood as a temporary place of Rental and Return of Bikes by Veturilo Clients, marked with Veturilo symbol. Information about locations of Veturilo Temporary Stations may be found on the internet website as well as in the Mobile Application.
27. Veturilo Station – a place of Rental and Return of Bikes by Veturilo Clients marked with a Veturilo symbol, equipped in a totem, bike pump and several designated bike stands (sample marked Veturilo station bike stand constitutes Appendix no. 4) where Bikes should be returned. Information about locations of Veturilo Stations may be found on the internet website as well as in the Mobile Application. 
28. Area of Usage – it ought to be understood as administrative borders of the capital city of Warsaw. The Operator expanded the User Zone to encompass the administrative borders of cities and municipalities specified on the website www.veturilo.waw.pl as well as allowing the possibility of moving between them.
29. Non-Authorized Zone – it ought to be understood as places/areas which do not constitute Veturilo stations, Veturilo Temporary Stations, Compatible Stations and Areas of Return in which Clients may commute by Veturilo Bikes, however, conduct of Bike Return in it results in calculation of Additional Fee in accordance with Appendix no. 1, subject to Chapter XII Clause 12.
30. Website –  it ought to be understood as a website launched by the Operator www.veturilo.waw.pl, containing data necessary to commence and continue using Veturilo.
31. Veturilo System – it ought to be understood as a system of bike rentals launched by the Operator under Warszawski Rower Publiczny, covering in particular bikes, technical infrastructure, software enabling rental of bikes and document specifying the rights and obligations of Clients.
32. Table of Tariffs and Additional Fees – it ought to be understood as a price list of services and additional fees at Veturilo, constituting an integral part of the Agreement. The Price List constitutes Appendix no. 1 to the hereby Terms of Service and is available on the internet website www.veturilo.waw.pl as well as within the Mobile Application.
33. Agreement – it ought to be understood as an Agreement between the Client and the Co-Controllers which establishes mutual rights and obligations specified in the hereby Terms of Service. It is considered that the Agreement containing the provisions of the hereby Terms of Service shall be automatically concluded at the time of Registration of the Client within the Veturilo system subject to the submission by the Client of declaration of acceptance of the Terms of Service and an indication upon registering of personal data as well all post the payment of Initial Fee while registering at Veturilo. Co-Controllers of Personal Data in the scope of actions under Common Processing Actions, that is, launching and servicing the Veturilo System are the Ordering Party and the Operator.
34. Bike  Rental– it shall be understood as renting a Bike by a Client at any Compatible Station,  Veturilo Station, Veturilo Temporary Station or  Area of Return with the use of Client Identifier. Bike Rental ends upon Bike Return. The process of rental is specified in detail in Chapter VII of the Terms of Service.
35. Ordering Party – it ought to be understood as the Capital City of Warsaw  pl. Bankowy 3/5, 00- 950 Warszawa, NIP 525- 22- 48- 481 on behalf and for the benefit of Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00- 801 Warszawa (ZDM).
36. Bike Return – returning the Bike at a Veturilo Station, Temporary Veturilo Station, Compatible Station or within the Area of Return through closing of the O-lock Blockade. Bike Return in any other place than those specified above will result in calculating Additional Fee in accordance with Appendix no. 1. The process of Bike Return has been specified in Chapter XI  of the Terms of Service. Use of the Parking function is not understood as Bike Return.

III. General principles of using the Veturilo System.

1. A condition of using the Veturilo System is the submission by the Client of: personal data required upon registration, the acceptance of conditions defined in the hereby Terms of Service, client registration in the Veturilo System as well as payment of initial fee and clicking on the activation link. A condition of using the Veturilo System is, furthermore,  maintenance of the minimum top-up level on Client Account during the time of each rental. 
2. The Client undertakes to abide by the conditions of the hereby Terms of Service and, in particular, to carry out the specified-above initial fee and to use the bike in accordance with the principles specified in the Terms of Service.
3. Persons who completed the age of 13 but are below the age of 18 (hereinafter referred to as minors) are obliged, prior to conclusion of the Agreement, to submit to the Operator a written consent of at least one parent or legal guardian for the conclusion of such an Agreement and a declaration of assuming responsibility by them on account of any potential damages which might occur in particular in relation to the non-execution or improper execution of the Agreement and the coverage of binding obligations specified in the Table of Tariffs and Additional Fees. Within the declaration, the parents or legal guardians must undertake to top up the Account of the minor in the Veturilo System in such a manner so as to enable account activation upon rental (Chapter VII, Clause 1). In order to preserve the written form of legal action the Guardian undertakes to submit their handwritten signature on the consent. The scanned version of the letter must be sent via electronic means to the email address: [email protected] whilst the original - by post to the address of the Operator or in person at the registered seat of the Operator.
A sample consent is available at: www.veturilo.waw.pl 
4. Minors must be in possession of a valid bicycle license in order to use a rented bicycle, while adults must be in possession of a valid driving license.
5. Minors below 13 years of age may use the bikes solely under supervision of their legal guardians.
6. The Client may rent up to four Bikes simultaneously.
7. Parties to the Agreement undertake to mutually inform each other of any changes to addresses or other data identifying them, indicated during registration in the system. Changes must be submitted in a manner specified in Chapter XIV Clauses 3.1- 3.5 and 6.

IV. Responsibility and commitment

1. The Client is responsible for the use of the Bike in accordance with its designation and in line with the provisions of the Terms of Service. In the event of non-compliance with the conditions contained within the Terms of Service, the Operator shall be entitled to block the Client Account and calculated fees in accordance with Appendix no. 1 and 2. Detailed conditions related to Account Blockades have been specified in Chapter XVIII of the hereby Terms of Service.
2. The Client undertakes to return the bike in good technical standing, in the same condition as it was upon rental. The usual wear and tear stemming from standard use is allowed. The Client bears full responsibility for the effects of events stemming from a breach by him of the Terms of Service and of  the provisions of law during the use of the Veturilo System.
3. In case of Unauthorized Rides, the Operator reserves the possibility of charging the Client with a fee in accordance with Appendix no. 1.
4. The Client is responsible for Bikes throughout the duration of Bike Rental. In particular, the Client is obliged to undertake actions targeted at preventing any damages as well as theft of the rented Bike.
5. In case of theft of the Bike in the course of the Duration of Rental, the Client is obliged to notify the Veturilo CK immediately after noticing the event. The Operator, immediately post obtaining such a notification, is obliged to take all steps at its disposal to locate the bike (in particular, the Operator is able to read the Bike position from GPS).
6. The use of Veturilo System Bikes by persons under the influence of alcohol or other narcotic substances, psychotropic substances or equivalents in the meaning of provisions on counteracting drug addictions; strong anti-allergic drugs, other medicines which by definition are forbidden or recommend not to be applied for drivers of any vehicles, is forbidden.
7. The Client bears full and total responsibility and undertakes to cover any tickets, fines, fees etc. obtained by the Client, related to the use of the Veturilo System,  and imposed on them out of their own fault. The Client shall not bear any responsibility for tickets, fees etc. which have been imposed on them and which stem from the Operator’s fault.
8. In case of documented damages stemming from improper use of the equipment forming part of the Veturilo System, the Client undertakes to cover the costs of replacement of parts and services related to their exchange in order to restore the bike to its original state from before rental. The Operator shall submit an adequate receipt or VAT invoice to the Client for completion of the necessary repair works. The evaluation of the repair shall be elaborated on the basis of the list of Additional Fees - Costs of repair and restoration of the Veturilo Bike are presented in Appendix no. 2 to the hereby Terms of Service – Costs of Repair and Veturilo Bike restoration.
9. In case of improper Bike Return out of the Client's fault, the Client bears the costs of its further Rental and is responsible for any potential theft or damage. In case of difficulties with returning the Bike, the Client is obliged to contact CK Veturilo. In case of difficulties with returning the Bike at the fault of the Operator, after several unsuccessful attempts to carry out telephone contact or chat connection with CK, the Client shall not bear the cost of its further rental and shall not be liable for any potential theft and damage. 
10. Any purposeful damaging of the Operator's property shall result in the necessity to cover the costs of repair and restoration and, consequently, it may result in launching court proceedings in this regard. The Operator shall be entitled to pursue reimbursement of all justified costs from the creator of damages and destructions.
11. The Client shall be responsible for any potential damages stemming from non-adherence to the Terms of Service, whilst one of the elements of the damage may be the so-called cost of bike restoration, specified in the Table of Tariffs and Additional Fees and the Table of Costs of Repair and Restoration of Veturilo Bikes.
12. The use of any protection which is not a standard Veturilo System element in order to immobilize the bike is forbidden. The Operator reserves the right to remove inadequate protections applied by the Client. All costs of restoring Bikes to the state enabling realisation of further rentals shall be borne by the Client.
13. Transport of Veturilo Bikes by means of vehicles and other means of transport owned by private persons, excluding public means of transport, is forbidden.
14. Veturilo Clients are forbidden to carry the number of passengers exceeding the number specified in the hereby Terms of Service while riding a Bike.

V. Payment forms

1. Payment for services and products offered within the Veturilo System may be conducted through:
1.1. topping up Client Account by means of bank transfer or through a one-off payment via payment card, in particular, through the portal www.veturilo.waw.pl from which the funds will be collected in the amount stemming from the Table of Tariffs and Additional Fees, and subsequently, transferred to the account of the Operator,
1.2. Launching an order of charging credit card, which however is subject to an additional fee of a minimum of 10 PLN used towards Rentals. This is an equivalent of connecting the Card. This may be achieved through entering the Card number by means of the Veturilo Mobile Application and on the website of the Veturilo System.
2. All payments are transferred to the Operator's account.
3. Data on payment cards are processed by an external service provider and they are not stored or available to the Operator.
4. Upon Client request, Zarząd Dróg Miejskich in Warsaw shall provide him with a VAT invoice issued by ZDM for the realized ride (the fee is calculated according to the Pricelist). For this purpose, the Client should contact ZDM via electronic means at the email address: [email protected], through indicating data necessary for the issuance of VAT invoice, date and time of Bike rental, Bike return and Bike number.
5. Upon Client request the Operator shall provide the Client with a VAT invoice issued by the Operator for the calculated Additional Fees. For this purpose, the Client shall contact the Operator via electronic means to the e-mail address of the Operator in order to indicate the data necessary to issue a VAT invoice. 
6. Invoices for the use of the Veturilo System shall be issued within the terms and modes provided for in the provisions of the fiscal law.
7. ZDM and the Operator hall issue VAT invoices in electronic format to the email address from which the Client contacted them or via an alternative manner indicated by the Client. In particularly justified cases, ZDM and the Operator may send a VAT invoice to another email address specified by the Client.

VI. Registration

1. Subject to Chapter I, Clause  7, a necessary condition for the use of Veturilo System is prior Client registration, acceptance of the provisions of the Terms of Service, indication of personal data indicated upon registration and maintaining a minimum account balance. 
2. Registration can be carried out through:
2.1. the website  www.veturilo.waw.pl 
2.2. Veturilo Mobile Application,
2.3. telephone contact with CK Veturilo
3. During the process of registering through the website www.veturilo.waw.pl, Veturilo Mobile Application or telephone contact with CK Veturilo with an employee of Veturilo, indication of the following personal data shall be required:
3.1. first name and surname,
3.2. contact address, which is city, street including flat/house number, postal code, country,
3.3. Email address,
3.4. mobile phone number,
3.5. Card number with a possibility of charging it (optionally).
The Client must indicate that he has read and understood the Veturilo Terms of Service and the Privacy Policy of the WRP Veturilo System.
4. After successful registration, the Client receives an automatically generated PIN code which, along with the telephone number, serves the purpose of logging in onto Client Account. Log in data are sent by text message to the indicated telephone number.
5. To complete the registration process, a link will be sent to the provided email address for data confirmation. The Customer's account will remain inactive until the data is verified. Clicking the link and thereby confirming the data by the Customer will activate the account, allowing Bike Rental from that moment. The verification link is valid for 24 hours from the time the email is received. After this period, re-verification of data will only be possible by generating a new link through the Mobile Application.
6. Client Accounts containing incorrect and, in particular, obviously fictional personal data  with account balance of 0 PLN may be automatically removed from the Veturilo System.

VII. Rental.

1. Bike Rental is possible provided that the Client has an active Account status in the Veturilo System. An active account status in the Veturilo System is understood as:
1.1. Fulfilment of conditions of Registration, as per Chapter VI Clause 3,
1.2. Possessing the Minimum Account Balance 
2. Veturilo Bikes may be rented by means of:
2.1. Mobile Application,
2.2. telephone contact with CK Veturilo.
3. Bike Rental is possible at any Compatible Station, Veturilo Station, Veturilo Temporary Station or the Area of Return. Releasing the O-lock blockade is confirmed by a sound signal
4. In case of renting the same Bike by the Client within 15 minutes from completed Rental, calculation of fees for the Duration of Bike Rental shall be continued (the fee shall be calculated from the moment of detecting by the application of the initial Bike Return).
5. It is the Client's obligation to ensure, prior to commencing the ride, that the bike is suitable for the designated use, in particular, that the tyres of the bike are inflated and the brakes are in order, the lights operate and the sound signal works. 
6. In case of noting, during Bike rental, any defects in the Bike, the Client is obliged to immediately report the issue to CK Veturilo, or via Mobile Application and, if possible, return the Bike to the nearest Station.
7. Riding a Bike which was unfit for use at the time of rental may result in Client liability for damages caused as a result of the Bike use.
8. The Client is obliged, in the course of Bike Rental, to have a mobile phone capable of connecting him with CK Veturilo or using the Mobile Application. 
9. Bike carrier is mounted at the front and it is adjusted solely to carry light items. To maintain safety and avoid bike damaging it is forbidden to place any heavy items there. It is forbidden to transport people and animals on the carrier. While transporting items heavier than 5 kg on the carrier one must maintain special caution. The maximum mass of carrier load cannot exceed 15 kg. Items placed in the carrier cannot extend beyond the carrier’s rim. They should not also contain any sharp edges. If an accident occurs due to the improper use of the carrier, the Client shall be liable for the resulting costs. The Operator shall bear no liability for any damages occurring in the carried items or goods. In particular, the Operator shall bear no responsibility for the transported electronic equipment which constitutes property of the Client. 
10. In the course of rental, the Client may cycle beyond the area of the Area of Usage, however, he is obliged to return to it prior to completing Rental and return it within the authorized location to do so as per the hereby Terms of Service, otherwise the Client shall be charged with an Additional Fee in accordance with Appendix no. 1.

VIII. Duration of Rental

1. Duration of Rental of the Bike commences at the time of Bike release, in accordance with Chapter VII Clause 2 of the Terms of Service. It is completed upon Bike Return, in accordance with Chapter XI Clause 1  of the Terms of Service.
2. The Client is obliged to return the Bike within the maximum Duration of Rental, that is within tj.12 hours Exceeding the duration of the maximum Duration of Rental causes charging of additional fees in accordance with Appendix no. 1. Calculation of the fee for exceeding the Maximum Duration of Rental shall not exclude the obligation to make the payment for using the Bike in line with the Veturilo Table of Fees. 
3. Duration of Rental shall be continued in case of Return and Rental of the same Bike within 15 minutes from Bike Return.

IX. Parking

1. The Operator allows the possibility of parking Bikes throughout the Duration of Rental through the function of Parking. The use of Parking function is not an equivalent of Bike Return.
2. The Parking function is available solely in the Mobile Application. After selecting it one must confirm switching on the Parking function through clicking on the message in the Mobile Application and subsequently manually closing the O-lock Blockade. In order to complete Parking one must select the option of resuming the ride in the Mobile Application. The O-lock blockade will open automatically.
3. Duration of Parking is calculated into the Duration of Rental.

X. Failures and repairs

1. Any failures should be reported by phone to CK Veturilo or via the Mobile Application immediately after the failure is noticed.     
2. Self-repairs, modifications or replacements of any parts within the rented Bike are forbidden. The only authorized entity to perform these actions is the Operator.  
3. The Client is obliged to be able to establish contact with CK Veturilo throughout the whole Duration of Rental.
4. In case of experiencing any problems that prevent correct securing of the Bike, one must report the situation solely via phone to CK Veturilo while remaining by the Bike.

XI. Return.

1. Veturilo Bike Return is possible at a Veturilo Station, Veturilo Temporary Station, Compatible Station and in the Area of Return one of the following methods:  
1.1 Standard Return – Bike Return at Veturilo Station or at Veturilo Temporary Station or at Compatible Station after Rental from the Veturilo Station, Veturilo Temporary Station or Compatible Station.
1.2 Premium Return – Bike Return to Veturilo Station or Veturilo Temporary Station after Rental from outside of the Veturilo Station, Veturilo Temporary Station or Compatible Station.
1.3 Paid Return – Bike Return outside Veturilo Station or Veturilo Temporary Station or Compatible Station but within the Area of Return.
Amounts of bonuses for the Premium Return and the fees for Paid Returns (as specified in Clauses 1.2 and 1.3 above) have been specified in Appendix no. 1.
2. Completing the Bike Rental in the Area of Return shall be burdened with an Additional Fee with the exception of situations in which Bike Rental lasted less than 5 minutes and the location of the Bike Return is within a distance of less than 50 meters from the place of Bike Rental commencement.
3. It is forbidden to return Veturilo Bikes in hardly accessible locations under the pain of calculating Additional Fees in accordance with Appendix no. 1. Hardly accessible locations shall be understood as closed parking lots by shopping malls, closed housing estates, private estates and other hardly accessible places such as dense bushes, ducts, garages and locked buildings, roofs etc.
4. It is not allowed to conduct Bike Return within the Non-authorized Zone under the pain of calculation of Additional Fee in accordance with Appendix no. 1, subject to the provisions of Chapter XII, Clause 12.
5. In case of Bike Return in a designated Area of Return, the Client is obliged to return the Bike solely by the marked bike stands through locking of the O-lock blockade. The Bike must be returned by the marked bike stands in such as way so as to be stably standing on wheels, supported by the bike leg in a manner that does not hinder the pedestrian and bike traffic. Bike Return will be confirmed via a sound signal and PUSH notification in case of switching on this functionality in the Mobile Application by the Client. The Client is obliged to ensure, through the Mobile Application or contact with CK Veturilo, that the Bike was correctly returned in the Area of Return. In case of returning the Bike in the Area of Return in breach of the provisions of the Terms of Service, the Client shall be charged with Additional Fee. Sample of  a marked bike stand constitutes Appendix no. 3 to the hereby Terms of Service.
6. In case of Bike Return at Veturilo Station, Veturilo Temporary Station or Compatible Station the Client shall return the Bike through closing the O-lock blockade. The Bike should be immobilized in such a way so that it stands stably on the wheels and is supported by the bike leg. Correct securing of the Bike will be confirmed by a sound signal. The Client is obliged to ensure, through the Mobile Application or contact with CK Veturilo, that the Bike was correctly returned. The Bike must be parked in such a way so as not to hinder the bike, road and pedestrian traffic.
7. The Client is obliged to correctly return and secure the Bike, as specified in Chapter XI Clause 1. Failure to adhere to this obligation may result in:
7.1 calculation of fees for Bike Rental in accordance with the Price List, and in case of rentals exceeding the maximum Duration of Rental - calculation of Additional Fee  in accordance with Appendix no. 1,
7.2 calculation of contractual penalty for loss, theft or damage of the Bike in accordance with Appendix no. 1 (depending on the type of Bike),
7.3 calculation of the fee for Bike Return (regardless of the bike type) in the hardly-accessible location (as specified in Chapter XI Clause 3) in accordance with Appendix no. 1,
7.4 calculation of the fee for Bike Return (regardless of the type of Bike) outside of the User Zone or Compatible Station in accordance with Appendix no. 1.
7.5 calculation of the fee for Bike Return (regardless of the type of Bike) in Non-authorized Zone in accordance with Appendix no. 1.
7.6 calculation of the fee for leaving the rented Bike unsecured in accordance with Appendix no. 1.
All Fees specified in Clauses 7.1 – 7.5 may be summed up.
8. In case when during Bike Renal an accident or collision occurs, the Client is obliged to write a statement or call the Police to the site. Furthermore, in case of occurrence of the above event the Client is obliged to inform CK Veturilo of this fact no later than within 24 hours post the event.

XII. Fees

1. Fees are calculated according to rates indicated in the Table of Tariffs and Additional Fees which constitute an appendix to the Terms of Service available at www.veturilo.waw.pl and in the Veturilo Mobile Application. The number of minutes of rental, counted from the moment of Bike Rental to the moment of Bike Return constitutes the basis of fee calculation.
2. The fees for the use of Veturilo System vary and depend on the length of Duration of Rental. The fee for a single Bike Rental constitutes the sum of means for the subsequent time intervals.
3. The time of fee calculation is divided into one-hour periods with the exception of the first hour of Rental during which the period of first twenty minutes of Duration of Rental and the period of subsequent forty minutes of Bike Rental are separated from one another.
4. If the charged fees for the Duration of Rental or for Additional Fee exceed the funds available, the Client is obliged to top up their Account at least to achieve the balance equal to PLN 0 within 7  days from occurrence of the overdue balance. In case of failure to settle overdue payments, the Operator reserves the right to commence adequate legal steps against the Client, targeted at obtaining the payment on account of the realized Agreement. The Operator shall be entitled to calculate statutory interest for any delays in payments of amounts due from the date of their maturity until the factual day of performing payments in the full amount. The Client is obliged to fulfil the obligations stemming from the hereby paragraph towards the Operator in line with the conditions specified in Art. 393 of the Civil Code
5. Reimbursement of the Client Account balance amount may be conducted post termination of the Agreement. In the course of the Agreement, the top-up amount is not subject to reimbursement. In justified cases, the Client may apply for reimbursement of the top-up amount in the course of Agreement validity.
6. In case of obtaining a Promotional Voucher, its amount and designation is established by the Operator and it is non-refundable, that is, there is no possibility of reimbursing these funds. Funds from such top-up and funds from premium Returns (Chapter XI sec. 1 clause 1-2) are used in the first order towards Bike Rental prior to the funds paid in by the Client. In case of Promotional Vouchers, details concerning the amount, the term of validity and the reason for allocation are specified in the current Terms of Service available on the website of the promotion. Information regarding current promotions may be found on the Operator’s website.
7. Unused payments made by the Client to the Client Account or the Initial Fee or the Amount of top-up shift from season to season. They are subject to reimbursement in cases and in the mode specified in the relevant provisions of Chapters XV, XVI or XVII. The amounts paid but not used by Clients shall be reimbursed also after the agreements connecting the Operator and the Ordering Party have terminated. A condition for reimbursement of funds shall be the indication by the Client of the manner of reimbursement conduct after obtaining by the Operator of the information regarding completion of  validity of the Agreement between the Operator and the Ordering Party. In case of failing to return the funds by the Operator, the Client ought to inform the Ordering Party of this fact.
8. In case if the Client remains in arrears with payments towards the Operator, the Operator reserves the right to pass the information on overdue amounts to entities indicated by appropriate provisions of law. The Client acknowledges that the Veturilo Operator is entitled to transfer the overdue receivables towards the Client, stemming from the Agreement concluded with him, onto third parties, which will entitle these third parties to pursue the said receivables from the Client. The Veturilo Operator reserves the right to entrust pursuing receivables from the Client to the debt-recovery company.
9. The user who fails to fulfil all obligations stemming from the Terms of Service shall be burdened with the financial responsibility.
10. In case of loss of Bike at the fault of the Client, in accordance with the Agreement concluded by the Operator and the Ordering Party, the Operator shall be obliged to replace it with another Bike.  
11. In case of calculating an Additional Fee, with the exclusion of Bike Return in the Area of Return the Operator releases a decision after considering the circumstances in a given case after prior Client communication with CK Veturilo in a manner specified in Chapter XIV Clause 3. In case of calculating the Additional Fee for Bike Return  in the Area of Return this fee is automatically calculated. The Operator issues a decision within 14 days from the date of the event and in case of matters of more complicated nature, this period may take up to 30 days.
12. In the situation when the Client returns the Bike (regardless of the type of Bike) in the Non-authorized Zone, i.e. Outside of Veturilo Station, Veturilo Temporary Station, Compatible Station or the Area of Return and Additional Fee is calculated in accordance with Appendix no. 1, the Client shall obtain PUSH notification with information concerning the Additional Fee in case of the Client having switched on this functionality in the Mobile Application. The Operator enables cancelation of this fee automatically provided that the Client re-return the returned Bike within 15 minutes from completion of Rental and returns it to Veturilo Station, Veturilo Temporary Station, Compatible Station or in the Area of Return.
13. Upon Client request, in case of finding and returning the Bike to the Operator by the Client within 30 days from the date of the Client obtaining information from the Operator that the Bike was lost, the Fee for theft, loss or damage specified in Appendix no. 1 shall be decreased in such a way so that the Client shall be charged 1/30th of this fee each day counting from the day following the day of obtaining information that the Bike was lost until the day of finding and returning the Bike. Regardless of the above, the Client undertakes to pay the fees related to Bike Repair in accordance with Appendix no. 2. In justified cases, the Fee for theft, loss or damage may be cancelled.

XIII. Responsibility

1. The Operator realizes services related to the maintenance of the Veturilo System and bears responsibility for its proper functioning.
2. The Operator bears the responsibility for damages resulting from non-execution or improper execution of the Agreement unless the given non-execution or improper execution results from the circumstances for which the Operator bears no responsibility.
3. The Client ought to submit his claims and complaints in the form specified in Chapter XIV.
4. The Operator reserves the right to disclose data of the Client should the disclosure obligation to authorized persons stem from the binding provisions of law.

XIV. Complaints

1. A complaint is an expression of discontent by a Client on account of the provided service or the course of process related to the provided service (including it may concern cases specified in Chapter XII Clause 11). 
2. Complaints ought to contain at least such data as: first name, surname, email address linked to the account, telephone number, allowing for Client identification. In case of lack of data that would enable identification of a Client, the Operator will leave such submission unattended.
3. All complaints  concerning the services provided on the basis of the Terms of Service may be submitted:
3.1. via electronic means to the email address indicated in Chapter I Clause 3,
3.2. via electronic means through the contact form available on the website,
3.3. through Mobile Application,
3.4. via telephone by means of CK Veturilo,
3.5. via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter I Clause 3,
3.6. in person at the premises of the Operator.
4. If data contained within the complaint require supplementation, the Operator requests that the complaining person supplements the complaint within the indicated scope prior to reviewing the complaint. Prior to considering complaints, the Operator may also turn to the Client with a request to supplement, at a designated time, data on the Account, indication of which is required by the provisions of the Terms of Service. In case of lack of data the Operator will leave such submission unattended.
5. The recommended term for submission of complaints amounts to 7 days from the date of occurrence of the event which constitutes the cause of a given complaint.
6. Submitting a complaint does not release the Client from the obligation of a timely realization of the obligations towards the Operator.
7. The Operator shall process a complaint within 14 days from the date of obtaining it and in case of matters of more complicated nature, this period may take up to 30 days. In case of the necessity to supplement the complaint the term for reviewing the complaint commences on the day of receipt of documents by the Operator which supplement the complaint or which provide additional explanations/information. In case of an inability to meet the deadline for the review of a complaint, the Operator will inform the Client of any delays, indicating the cause of a delay (circumstances which must be established) and an expected term for the review of the complaint.
8. Response to a complaint shall be posted to the Client via electronic post or traditional post to the correspondence address in a manner specified in the complaint. The Operator may post a response to an alternative address / email address indicated by the Client submitting the complaint within the correspondence.
9. The Client may appeal against a decision issued by the Operator in response to the submitted complaint. The appeal will be considered within 14 days of its receipt by CK Veturilo. The appeal ought to be submitted in one of the following manners:
9.1. via electronic means to the email address indicated in Chapter I Clause 3,
9.2. via electronic means through the contact form available on the website,
9.3. via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I Clause 3,
9.4. in person at the premises of the Operator.
10. The Client may direct an appeal directly to the Ordering Party within 14 days from the date of receipt of the response to the complaint at the address: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa or via electronic means to the address [email protected].

XV. Withdrawal from Agreement.

1. The Client may withdraw from the Agreement concluded with the Operator – pursuant to the provisions of law, without giving any reason, within 14 days from the date of its conclusion. The deadline shall be deemed met if, before its expiry, the Client sends a statement of withdrawal from the Agreement to the Operator.
2. The Client may withdraw from the Agreement by:
3.1. via an email address of the Operator indicated in Chapter I Clause 3 of a written statement on withdrawal from Agreement. Sample document is available on the following website: www.veturilo.waw.pl  
3.2. Sending via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I Clause 3 of a written statement on withdrawal from Agreement. For this purpose, the Client may use the withdrawal form contained in Appendix no. 2 to the Act on Consumer Rights (Journal of  Laws from 2019, item 134 as amended),however, this is not obligatory.
4. In case of withdrawal from the Agreement, it shall be treated as non-concluded. In case of withdrawal from the Agreement each party is obliged to return to the other party all the items it obtained on the basis of the Agreement. The return of services occurs no later than within 14 days from the day of receipt by the Operator of the declaration regarding withdrawal from the Agreement. Payment reimbursement  is performed by means of the same methods of payment which were used by the Client in the course of initial transaction unless the Client indicates another solution within the declaration of withdrawal from Agreement. An alternative solution ought to be indicated by the Client within the submitted declaration.
5. Should, pursuant to the demand of the Client, the execution of service commence prior to the expiry of the term of withdrawal from Agreement, the Client is obliged to pay for the services fulfilled until the moment of withdrawal from Agreement. The reimbursement of means remaining on the account occurs no later than within 14 days from the day of receipt by the Operator of the declaration regarding withdrawal from the Agreement.

XVI. Termination of the Agreement upon Client request

1. The Client has the right to terminate the Agreement. Termination may be submitted by the Client in the following manner:
1.1. via electronic means to the email address indicated in Chapter I Clause 3,
1.2. via electronic means through the contact form available on the website,
1.3. via electronic means using the contact form in the Mobile Application running on the IOS operating system, 
1.4. via registered letter to the address of the Operator, specified in Chapter  I Clause 3,
1.5. in person at the premises of the Operator.
2. The termination of Agreement takes effect immediately, within 14 days from the date of receipt of the termination by the Operator. Liquidation by the Operator of Client Account within the Veturilo System shall be the result of Agreement termination.
3. Prior to submitting Agreement termination notification the Client is obliged to settle or overdue payments and top up the means on the Client Account to reach the balance of 0 PLN. Termination of Agreement in a situation where Client Account balance is negative shall remain without effect on the Operator's right to pursue the amount equal to the unsettled liabilities of the Client for the Operator's provision of services.
4. If the funds on Client Account exceed PLN 0 on the day of Agreement termination they will be reimbursed to the bank account indicated by the Client in the application form unless the Client consented to an alternative solution within  the submitted Termination of Agreement. An alternative solution ought to be indicated by the Client within the submitted declaration. The reimbursement of funds shall occur within 14 days from the date of receipt of the Termination of Agreement. In case when reimbursement of funds is related to the necessity of incurring additional costs on the side of the Operator in the form of transfer costs, these costs shall be deducted from the means to the reimbursement of which the Client is entitled.

XVII. Termination of the Agreement by the Operator

1. The Operator may terminate the Agreement subject to the 7-day notice period in the event of occurrence of a significant cause, such as in particular: liquidation of the Veturilo System or ceasing of operations or change of the scope of the Veturilo System operations.
2. Termination of Agreement for the provision of services via electronic means by the Operator shall occur through sending a statement of termination of Agreement for the provision of services via electronic means to the electronic post address of the Client specified in Client Account or via submission of a declaration to the Client in any other manner.
3. In case when Client Account is liquidated, provided that the means on that Client Account exceed PLN 0 on the day of Agreement termination, these shall be returned in the manner indicated by the Client. Reimbursement of funds shall occur within the maximum of 14 days from the date of receipt of notification concerning the manner of reimbursement of these funds. In case when reimbursement of funds is related to the necessity of incurring additional costs on the side of the Operator in the form of transfer costs, these costs shall be deducted from the means to the reimbursement of which the Client is entitled.

XVIII. Account Blockade

1. The Operator reserves the right to temporarily block Client Account in the course of Explanatory Proceedings or to permanently block Client Account in case of a blatant breach of provisions of use of Veturilo Bikes concluded in the hereby Terms of Service.
2. In particular, the account blockade may occur, when the Client:
2.1. failed to provide personal data specified in Chapter VI of the Terms of Service Clause 3,
2.2. uses the Bike not in compliance with its designation,
2.3. leaves the Bike unsecured in the course of its Rental.
3. The Account Blockade may also occur in case when the Bike has been lost in the course of its Rental. 
4. Permanent Blockade of Client Account prevents any future setting up of subsequent Accounts and constitutes termination of Agreement with the Client due to his/her fault.

XIX. Veturilo Mobile Application

1. The Veturilo Mobile App is available to download at no cost (free of charge) from the Google Play store, the App Store and the Huawei AppGallery stores.
2. The Mobile App can be used on devices with a suitable, current Android, IOS or EMUI/HarmonyOS system and a permanent Internet connection.
3. The use of the Mobile Application Veturilo is possible after registering to Client Account in the Veturilo System. The provisions of the hereby Terms of Service in the scope of conditions of using Veturilo find their application in the Veturilo Mobile Application.

XX. Final provisions

1. Acceptance of the hereby Terms of Service and Bike Rental shall signify: a declaration of the health state which ensures  safe commuting  on a Bike; ability to ride a Bike; possession of permissions  required by the applicable provisions of law and knowledge of road traffic provisions.
2. The Operator reserves the right to terminate the Agreement subject to a notice of 14 days in case the Client breaches the provisions of the hereby Terms of Service (i.e. lack of acceptance of the new Terms of Service, non-return of a bike at the required time) while the Client is entitled, in respect of the Operator, to submit claims  related to the return of means on the Client Account, provided that  they were not used by the Operator previously to cover the payable liabilities chargeable to the Client.
3. In the event of services of permanent nature (i.e. Account maintenance) the Terms of Service may be modified due to a significant cause, such as: 
3.1 change of legal regulations or their interpretation justifying the need for changes in the Terms of Service; 
3.2 change in the service, including in the scope or manner of its provision,
3.3 introduction of a new service,
3.4 discontinuation of provision of services entirely or partly,
3.5 reasons related to privacy protection, safety and prevention of abuses,
3.6 removal of potential doubts or interpretation ambiguities, 
3.7 change of data specified in the Terms of Service, including the Operator's data.
Changes come into force within 14 days from the date of notifying the User of changes to the Terms of Service through publishing them on the internet website and sending them to the User's email address. In the event of lack of acceptance of changes in the Terms of Service, the User may terminate the Agreement effective immediately by submitting the statement of termination no later than within 14 days from the date of being notified of changes in the Terms of Service.
4. (In the case of one-off services (e.g. a one-off trip) or prepaid services, the version of the Terms and Conditions in force at the time the service is ordered will apply.)
5. In case of all matters unresolved in the hereby Terms of Service the binding legal provisions of the Polish law shall apply and, in particular, the provisions of the Civil Code and the Act on Road Traffic.
6. In case of any discrepancies between the Polish and the foreign language version of the Terms of Service, the Polish version of the document shall prevail.

Appendix no. 1
Table of Veturilo Fees

Standard Pricelist for Standard Bike and Tandem Type of Biake

Gross value

Fee for Bike Rental

Time range

 

up to 20 minutes

PLN 0

from the 21st to the 60th minute

PLN 1

Second hour

PLN 3

Third hour

PLN 5

Fourth and each subsequent commenced hour

PLN 7

Charge for exceeding the 12-hour rental period

PLN 200

Standard pricelist for Bikes with electric support

Gross value

Fee for Bike Rental

Time range

up to 20 minutes

PLN 0

from the 21st to the 60th minute

PLN 6

Second and each subsequent commenced hour

PLN 14

Charge for exceeding the 12-hour rental period

PLN 300

Additional fees

Fee for theft, loss or damage**:

Standard Bike  

PLN 4,600

Tandem type of Bike

PLN 10,000

Bike with electric support

PLN 9,500

Initial fee

PLN 10

Bonus for bringing the Bike to  the Station (Premium Return)*

PLN 5

Bike Return in the Area of Return (paid return)*

PLN 15

Leaving the returned Bike unsecured**

PLN 100

Bike Return (regardless of the Bike type) in Non-Authorized Zone*

PLN 150

Bike Return (regardless of its type) outside the User Zone and Compatible Station **

up to 10 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 50

up to 25 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 100

up to 50 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 150

up to 100 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 500

above 100 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 1,000

Bike Return (regardless of the type) in a hardly-accessible place**

PLN 1,000

Ride on a Bike by a greater than allowable number of persons for a given type of Bike**

PLN 100

Removal of applied protections**

PLN 500

Non-authorized ride**

PLN 200

Transporting the Bike by car or by other transport means owned by private persons**

PLN 200

Additional fees sum up.

*The fee is charged automatically.
**The fee is charged by the Operator.

Appendix no. 2
COSTS, REPAIRS AND RESTORATIONS OF VETURILO BIKES

Name

Unit of measurement

PRICE*

VAT 23%

TOTAL

Battery

pcs.

PLN 2 888,00

PLN 664,24

PLN 3 552,24

O-lock Blockade

pcs.

PLN 1 113,00

PLN 255,99

PLN 1 368,99

Front mudguard

pcs.

PLN 20,00

PLN 4,60

PLN 24,60

Back mudguard

pcs.

PLN 13,00

PLN 2,99

PLN 15,99

Tube 26 x 1.75

pcs.

PLN 15,00

PLN 3,45

PLN 18,45

Bell

pcs.

PLN 6,00

PLN 1,38

PLN 7,38

Brake lever, right side

pcs.

PLN 19,00

PLN 4,37

PLN 23,37

Brake lever, left side

pcs.

PLN 19,00

PLN 4,37

PLN 23,37

Roller front brake

pcs.

PLN 207,81

PLN 47,80

PLN 255,61

Roller rear brake

pcs.

PLN 255,31

PLN 58,72

PLN 314,03

Battery power cord

pcs.

PLN 34,00

PLN 7,82

PLN 41,82

GM2.5 cable

pcs.

PLN 19,00

PLN 4,37

PLN 23,37

EB Bus cable

pcs.

PLN 56,00

PLN 12,88

PLN 68,88

Speed sensor

pcs.

PLN 56,00

PLN 12,88

PLN 68,88

Handlebar lift

pcs.

PLN 50,00

PLN 11,50

PLN 61,50

Left  crank

pcs.

PLN 35,00

PLN 8,05

PLN 43,05

Crank with pinion

pcs.

PLN 63,00

PLN 14,49

PLN 77,49

Connection block

pcs.

PLN 15,00

PLN 3,45

PLN 18,45

Basket

pcs.

PLN 210,00

PLN 48,30

PLN 258,30

Front light

pcs.

PLN 38,00

PLN 8,74

PLN 46,74

Back light

pcs.

PLN 31,00

PLN 7,13

PLN 38,13

Brake line (band)

pcs.

PLN 6,00

PLN 1,38

PLN 7,38

Line (band) of rear dérailleur

pcs.

PLN 6,00

PLN 1,38

PLN 7,38

Chain

pcs.

PLN 14,00

PLN 3,22

PLN 17,22

Basket fix

pcs.

PLN 48,00

PLN 11,04

PLN 59,04

Chain guard fix

pcs.

PLN 25,00

PLN 5,75

PLN 30,75

Tyre (26 x 1.75)

pcs.

PLN 40,97

PLN 9,42

PLN 50,39

Chain guard

pcs.

PLN 63,00

PLN 14,49

PLN 77,49

Brake line shell

m

PLN 4,00

PLN 0,92

PLN 4,92

Derailleur shell

m

PLN 4,00

PLN 0,92

PLN 4,92

Solar panel

pcs.

PLN 250,00

PLN 57,50

PLN 307,50

Set of pedals

pcs.

PLN 19,00

PLN 4,37

PLN 23,37

Front hub (dynamo)

pcs.

PLN 375,00

PLN 86,25

PLN 461,25

Back hub

pcs.

PLN 375,00

PLN 86,25

PLN 461,25

Rear hub 7-speed

pcs.

PLN 475,00

PLN 109,25

PLN 584,25

Derailleur pusher

pcs.

PLN 21,00

PLN 4,83

PLN 25,83

Rear wheel cover

pcs.

PLN 154,38

PLN 35,51

PLN 189,88

Front wheel with dynamo

pcs.

PLN 438,00

PLN 100,74

PLN 538,74

Lamp cables

linear metre

PLN 6,00

PLN 1,38

PLN 7,38

Bike frame

pcs.

PLN 875,00

PLN 201,25

PLN 1 076,25

Bike frame (electric)

pcs.

PLN 1 100,00

PLN 253,00

PLN 1 353,00

Bike frame (tandem)

pcs.

PLN 2 000,00

PLN 460,00

PLN 2 460,00

Advertisement

pcs.

PLN 60,00

PLN 13,80

PLN 73,80

Left handle

pcs.

PLN 11,00

PLN 2,53

PLN 13,53

Right handle

pcs.

PLN 11,00

PLN 2,53

PLN 13,53

Engine

pcs.

PLN 2 687,00

PLN 618,01

PLN 3305,01

Saddle

pcs.

PLN 31,00

PLN 7,13

PLN 38,13

Handlebar rudders

pcs.

PLN 11,00

PLN 2,53

PLN 13,53

Footer/ support

pcs.

PLN 119,00

PLN 27,37

PLN 146,37

Support 115 mm

pcs.

PLN 60,00

PLN 13,80

PLN 73,80

Front spoke strengthened

pcs.

PLN 1,00

PLN 0,23

PLN 1,23

Rear spoke strengthened

pcs.

PLN 1,00

PLN 0,23

PLN 1,23

Seat pillar with engraving

pcs.

PLN 49,00

PLN 11,27

PLN 60,27

Roller brake screw

pcs.

PLN 50,00

PLN 11,50

PLN 61,50

Brake lever  adjusting screw

pcs.

PLN 6,00

PLN 1,38

PLN 7,38

Rear 3-speed wheel with brakes

pcs.

PLN 438,00

PLN 100,74

PLN 538,74

*may be subject to changes

Appendix no. 3

Sticker on marked bike stands of inverted “U” type constituting the Area of Return

Appendix no. 4

Sticker on marked bike stands of inverted “U” type constituting the WRP Veturilo Stations

Geschäftsordnung
des Systems Warszawski Rower Publiczny Veturilo

Gültig ab dem 18.06.2024

I. Allgemeine Bestimmungen.

1. Diese Geschäftsordnung legt die Bedingungen für die Nutzung des in der Hauptstadt Warschau eingeführten Systems Warszawski Rower Publiczny (im Folgenden: Veturilo), auch Veturilo genannt, fest.
2. Die Geschäftsordnung von Veturilo wird zusammen mit der Datenschutzerklärung des Systems WRP Veturilo auf der Website www.veturilo.waw.pl und in der mobilen Anwendung Veturilo so zur Verfügung gestellt, dass ihr Inhalt gelesen, heruntergeladen, reproduziert und gespeichert werden kann. Dieses Dokument ist im Büro der Nextbike GZM sp. z o.o. mit Sitz in Warschau erhältlich.
3. Kontakt:
Nextbike GZM sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa
E-Mail: [email protected] 
Tel.: 19 115 (Kosten des Anrufs gemäß den Tarifen der Betreiber).
4. Die Systeme der Nextbike Polska sind kompatibel, d.h. wenn Sie ein Konto in einem der Systeme anlegen, können Sie die Fahrradverleihe in anderen Städten nutzen, es sei denn, die Bestimmungen des jeweiligen Systems sehen etwas anderes vor. Nutzer kompatibler Systeme können dann das Veturilo-System zu den für Nutzer des Nextbike-Systems geltenden Bedingungen nutzen, wie in der Geschäftsordnung beschrieben. Die Kunden des Veturilo-Systems können auch in anderen Städten Fahrräder ausleihen, es sei denn, die Bestimmungen des jeweiligen Systems sehen etwas anderes vor. Die aktuelle Liste der Städte, in denen Sie Nextbike Systeme nutzen können, finden Sie unter https://nextbike.pl/o-nextbike/. Weder reichen die Fahrradsysteme der Nextbike Polska über die Grenzen der EU hinaus, noch erstreckt sich die Verarbeitung der damit verbundenen personenbezogenen Daten über den EWR hinweg.  
5. Das System Veturilo kann auch von Kunden genutzt werden, die ein aktives Konto im Nextbike Polska System haben. In diesem Fall ist die Bedingung für die Nutzung des Veturilo-Systems durch den Kunden: ein aktives Konto im Nextbike Polska System, die Aufrechterhaltung des Mindestkontosaldos gemäß den in der Geschäftsordnung des Nextbike Polska Systems festgelegten Regeln und die Akzeptanz der in dieser Geschäftsordnung festgelegten Bedingungen. Jede Änderung des Status des Kundenkontos im Nextbike Polska System wirkt sich in gleicher Weise auf die Nutzung des Veturilo Systems durch diesen Kunden aus (d.h., dass z.B. die Sperrung eines Kontos im Nextbike Polska System die Sperrung eines Kontos im Veturilo System bedeutet).
6. Die Bedingungen für einen aktiven Status im Nextbike Polska System sind in der jeweiligen Geschäftsordnung des Systems festgelegt.
7. Ein Kunde, der das Veturilo-System zu den in Kapitel I Punkt 5 beschriebenen Bedingungen nutzt, ist nicht verpflichtet, sich vor der Nutzung des Veturilo-Systems anzumelden. Wenn ein Nutzer des Nextbike Polska Systems das Veturilo-System nutzen möchte, sollte er:
7.1. sich über die mobile Anwendung oder die Nextbike Polska System-Website unter Angabe seiner Telefonnummer und der Nextbike-System-PIN in das Nextbike Polska System einloggen,
7.2. die Geschäftsordnung und die Datenschutzrichtlinien des Systems WPR Veturilo akzeptieren.

II. Definitionen.

Wann immer in der Geschäftsordnung die Rede ist von:
1. Veturilo Mobilanwendung – ist als eine mobile Anwendung zu verstehen, die es dem Kunden ermöglicht, das Veturilo System zu nutzen und die auf Geräten mit Android, IOS und EMUI/HarmonyOS Systemen verfügbar ist.
2. Kontosperre – ist dies als eine vorbeugende Maßnahme zu verstehen, die darin besteht, die Nutzung des Veturilo-Systems zu verhindern, die vom Betreiber im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung durch den Kunden in Anspruch genommen werden kann, insbesondere wenn der Verstoß zu Schäden am Eigentum der Stadt Warschau oder des Betreibers führt.
3. O-Lock - ein Mittel zur Sicherung des Fahrrads in Form eines in den Rahmen integrierten „O“-Bügels, ohne den es nicht möglich ist, die Ausleihe zu beenden. Das O-Lock wird auch verwendet, um das Fahrrad zu sichern, wenn der Kunde die Fahrpause-Funktion in Anspruch nimmt. Das O-Lock wird am Hinterrad montiert und bleibt über die Ausleihdauer geöffnet. Das O-Lock ist eine Ausstattung jedes Fahrrads.
4. Werbegutschein – ist damit ein vom Betreiber angebotener Gutschein gemeint, mit dem das Konto des Kunden aufgeladen werden kann. Der Betrag des Gutscheins und sein Verwendungszweck werden vom Betreiber festgelegt und sind nicht erstattungsfähig. Die Mittel aus dem Gutschein werden vorrangig vor den vom Kunden eingezahlten Mitteln verwendet.
5. Veturilo Kundendienst (KD) – ist damit ein vom Betreiber eingerichteter Service gemeint, der es den Kunden von Veturilo ermöglicht, rund um die Uhr mit dem Betreiber in Kontakt zu treten:
5.1. Hotline unter 19 115,
5.2. per E-Mail an [email protected] 
5.3. Mobile Anwendung.
Der Kundendienst ist an allen Wochentagen (auch an Sonn- und Feiertagen) rund um die Uhr erreichbar. Nebensaison: Mo-Fr: 10.00-12.00 Uhr.
6. Ausleihdauer – die Dauer vom Moment der Ausleihe (Entriegelung) des Fahrrads bis zum Moment der Rückgabe des Fahrrads. Es wird davon ausgegangen, dass Fahrpausen in der Mietzeit enthalten sind.
7. GPS - ein an jedem Fahrrad angebrachtes Gerät zur Überwachung des Standorts und der Position des Fahrrads.
8. Kunden-ID – ist damit die dem Kunden zugewiesene individuelle Nummer gemeint, die der bei der Anmeldung angegebenen Handynummer und der 6-stelligen PIN-Nummer entspricht. Die Einzelheiten der Anmeldung und der Kunden-ID sind in Kapitel VI beschrieben. Anmeldung.
9. Karte - ist damit eine Kredit- oder Debitkarte gemeint, die von dem jeweiligen Unternehmen ausgegeben wird, dessen Logo auf der Karte abgebildet ist.
10. Kunde – ist darunter eine natürliche Person zu verstehen, ein Mitglied des Veturilo-Systems, das die Geschäftsordnung akzeptiert hat, die Anmeldung im Veturilo-System vorgenommen hat und über den Mindestkontostand verfügt. 
11. Kundenkonto – ist darunter das persönliche Konto des Kunden zu verstehen, das bei der Anmeldung für die Nutzung des Veturilo-Systems sowie für die Abrechnung gemäß den Anlagen 1 und 2 dieser Geschäftsbedingungen erstellt wird. Jede Zahlung, die der Kunde als Erstgebühr oder Aufstockungsbetrag auf das Kundenkonto leistet, ist eine Vorauszahlung für die Gebühren, die gemäß den vorgenannten Anlagen zu den Geschäftsbedingungen berechnet werden.
12. Auflade-Betrag – ist damit die Zahlung für Leihgebühren auf das Konto des Kunden gemeint. Nicht genutzte Auflade-Beträge werden gemäß den Bedingungen dieser Geschäftsordnung zurückerstattet.
13. Mindestkontostand – ist damit das Guthaben auf dem Kundenkonto gemeint, dessen Betrag nicht unter 10 PLN liegen darf. Das Ausleihen von Fahrrädern ist nur möglich, wenn der Kunde ein Mindestguthaben von 10 PLN auf seinem Konto hat. Im Falle der Aktivierung eines Abbuchungsauftrags per Karte sollte der Mindestkontostand nicht unter 0 PLN liegen. 
14. Unerlaubte Fahrt – ist darunter die Nutzung des Fahrrads ohne einen im Kundenkonto registrierten Fahrradverleih zu verstehen.
15. Rückgabebereich – gekennzeichnete Fahrradständer, an denen der Kunde Veturilo-Fahrräder ausleihen und zurückgeben kann. Für die Rückgabe des Veturilo-Fahrrads im Rückgabebereich wird eine zusätzliche Gebühr gemäß Anlage Nr. 1 erhoben. Informationen über den Standort des Rückgabebereichs sind in der mobilen Anwendung und auf der Website verfügbar. Ein Muster eines gekennzeichneten Standplatzes im Rückgabebereich ist als Anlage 3 beigefügt.
16. Betreiber – ist damit die Firma Nextbike GZM sp. z o.o. gemeint, die den Service im Zusammenhang mit dem Betrieb des Veturilo-Systems erbringt, mit Sitz in der ul. Przasnyska 6b, 01 – 756 Warschau, eingetragen in das vom Bezirksgericht für die Hauptstadt Warschau in Warschau, 14. Handelsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters geführte Unternehmerregister unter der KRS-Nr. 0000906627, REGON 389220243, NIP 1133035601.
17. Startgebühr – ist darunter der Betrag der Startgebühr für das Veturilo-System in Höhe von 10 PLN brutto (in Worten: zehn Zloty) zu verstehen, den der Kunde bei der Registrierung bei Veturilo zahlt und der die erste Zahlung für den Aufladungsbetrag darstellt. Die nicht genutzte Erstgebühr kann unter den in der Geschäftsordnung festgelegten Bedingungen zurückerstattet werden.
18. Datenschutzerklärung – ein von der Geschäftsordnung getrenntes Dokument des Betreibers, in dem die Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten des Kunden durch den Betreiber festgelegt sind. Die Datenschutzerklärung kann unter https://veturilo.waw.pl/privacy-policy/ eingesehen werden.
19. Ermittlungsverfahren – ist darunter eine Reihe von Maßnahmen zu verstehen, die der Betreiber ergreift, um die Umstände und Ereignisse festzustellen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Fahrräder auftreten, insbesondere im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Geschäftsordnung und Vorschriften, Unfällen und Zusammenstößen oder Schäden am Eigentum des Betreibers.
20. Fahrpause - eine Funktion, mit der Sie Ihr Fahrrad abstellen können, ohne es zurückzugeben. Die Fahrpause ist über die mobile Anwendung verfügbar.
21. Geschäftsordnung – sind darunter die vorliegende Geschäftsordnung und die Nutzungsbedingungen des Veturilo Systems zu verstehen, insbesondere der Umfang der Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeiten von Personen, die die Möglichkeit der Fahrradvermietung im Veturilo System nutzen.
22. Tandem – ist darunter ein Fahrrad zu verstehen, das für die Nutzung durch zwei Personen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 240 kg ausgelegt ist. Er ist mit einem Korb mit einer Tragfähigkeit von 15 kg ausgestattet. Das Fahrrad ist mit einem GPS-Sender ausgestattet.
23. Fahrrad mit elektrischer Unterstützung (auch E-Bike genannt) – ist darunter ein Fahrrad mit Elektromotor zu verstehen, das die Tretbewegung unterstützt, um eine Geschwindigkeit von 25 km/h zu erreichen, und das vom Betreiber im Veturilo-System zur Verfügung gestellt wird. Das Fahrrad ist für die Benutzung durch eine Person bestimmt, die mindestens 13 Jahre alt und zwischen 150 und 195 cm groß ist. Das Fahrrad hat Räder mit 26-Zoll-Felgen, seine Tragfähigkeit beträgt bis zu 120 kg für den Fahrer allein. Er ist mit einem Korb mit einer Tragfähigkeit von 15 kg ausgestattet. Das Fahrrad ist mit einem GPS-Sender ausgestattet.
24. Standardfahrrad – ist darunter der Basis-Typ des vom Betreiber im Veturilo-System zur Verfügung gestellten Fahrrads zu verstehen. Das Fahrrad ist für die Benutzung durch eine Person bestimmt, die mindestens 13 Jahre alt und zwischen 150 und 195 cm groß ist. Das Fahrrad hat Räder mit 26-Zoll-Felgen, seine Tragfähigkeit beträgt bis zu 120 kg für den Fahrer allein. Er ist mit einem Korb mit einer Tragfähigkeit von 15 kg ausgestattet. Das Fahrrad ist mit einem GPS-Sender ausgestattet.
25. Kompatible Station – handelt es sich um einen Ort, an dem Veturilo-Fahrräder ausgeliehen und zurückgegeben werden können. Sie befindet sich innerhalb der Grenzen der kooperierenden Städte und Gemeinden, die auf der Website www.veturilo.waw.pl aufgelistet sind. Die Station ist mit Fahrradständern ausgestattet, an denen die Fahrräder mit dem O-Lock zurückgegeben werden.
26. Provisorische Veturilo Station - handelt es sich um einen vorübergehend eingerichteten Standort für die Ausleihe und Rückgabe von Fahrrädern durch Veturilo-Kunden, der mit dem Veturilo-Symbol gekennzeichnet ist. Angaben über die Standorte der provisorischen Veturilo-Stationen finden Sie auf der Website und in der mobilen Anwendung.
27. Veturilo Station – ein Ort für die Ausleihe und Rückgabe von Fahrrädern durch Veturilo-Kunden, gekennzeichnet mit dem Veturilo-Symbol, ausgestattet mit einem Terminal, einer Fahrradpumpe und Fahrradständern (ein Muster eines gekennzeichneten Veturilo-Standes ist als Anlage 4 beigefügt), an denen die Fahrräder zurückgegeben werden. Angaben zu den Standorten der Veturilo-Stationen finden Sie auf der Website und in der mobilen Anwendung. 
28. Nutzungsgebiet – sind damit die Verwaltungsgrenzen der Hauptstadt Warschau gemeint. Der Betreiber erweitert das Nutzungsgebiet auf die Verwaltungsgrenzen der unter www.veturilo.waw.pl aufgeführten Städte und Gemeinden und ermöglicht Fahrten zwischen diesen.
29. Sperrzone –- dabei handelt es sich um Orte/Gebiete, die keine Veturilo-Stationen, provisorischen Stationen, kompatiblen Stationen und Rückgabebereiche sind, in denen der Kunde mit dem Veturilo-Fahrrad fahren kann, für die Rückgabe des Fahrrads jedoch eine zusätzliche Gebühr gemäß Anhang 1 anfällt, vorbehaltlich der Bestimmungen in Kapitel XII, Punkt 12.
30. Website – ist darunter die vom Betreiber eingerichtete Website www.veturilo.waw.pl zu verstehen, die Daten für die Aufnahme und Fortsetzung der Nutzung von Veturilo enthält.
31. Veturilo System – ist damit das Fahrradverleihsystem gemeint, das der Betreiber im Rahmen des öffentlichen Systems Warszawski Rower Publiczny eingeführt hat, insbesondere die Fahrräder, die technische Infrastruktur, die Software und das Dokument, das die Rechte und Pflichten der Kunden definiert. 
32. Tabelle der Tarife und Zusatzgebühren – ist darunter die Preisliste der Dienstleistungen und Zusatzgebühren bei Veturilo zu verstehen, die einen integralen Bestandteil des Vertrags darstellt. Die Preisliste stellt Anlage Nr.1 zu dieser Geschäftsordnung dar und ist auf der Website www.veturilo.waw.pl und der mobilen Anwendung verfügbar.
33. Vertrag – ist damit die Vereinbarung zwischen dem Kunden und den gemeinsamen Verwaltern gemeint, in der die gegenseitigen Rechte und Pflichten festgelegt sind, die in dieser Geschäftsordnung aufgeführt sind. Es wird davon ausgegangen, dass der Vertrag einschließlich der Bestimmungen der Geschäftsordnung automatisch zum Zeitpunkt der Anmeldung des Kunden bei Veturilo und vorbehaltlich der Erklärung des Kunden über die Akzeptanz der Geschäftsordnung und der Angabe der persönlichen Daten bei der Anmeldung sowie der Zahlung der Startgebühr während der Anmeldung des Kunden bei Veturilo geschlossen wird. Mitverantwortlich für die personenbezogenen Daten im Rahmen des gemeinsamen Verarbeitungsprozesses, d.h. der Einführung und des Betriebs des Veturilo-Systems, sind der Auftraggeber und der Betreiber.
34. Fahrradausleihe – ist die Ausleihe eines Fahrrads durch den Kunden an einer kompatiblen Station, einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station oder einem Rückgabebereich mit Hilfe der Kunden-ID zu verstehen. Die Ausleihe des Fahrrads endet mit der Rückgabe des Fahrrads. Der Verleihvorgang ist im Detail in Kapitel VII. dieser Geschäftsordnung beschrieben.
35. Auftraggeber – ist damit die Hauptstadt Warschau pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warschau, NIP 525-22-48-481 gemeint, in deren Namen und für die die städtische Straßenverwaltung, ul. Chmielna 120, 00-801 Warschau (ZDM), handelt.
36. Fahrradrückgabe –Rückgabe des Fahrrads an einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station, einer kompatiblen Station oder im Rückgabebereich durch Schließen des O-Locks. Für die Rückgabe des Fahrrads an einer anderen als den oben genannten Stellen wird eine zusätzliche Gebühr gemäß Anhang 1 erhoben. Der Rückgabevorgang ist in Kapitel XI. Der Geschäftsordnung bestimmt. Die Nutzung der Funktion Fahrpause ist nicht als Rückgabe des Fahrrads zu verstehen

III. Allgemeine Nutzungsbedingungen des Veturilo Systems.

1. Bedingung für die Nutzung des Veturilo-Systems sind die Angabe der persönlichen Daten des Kunden, die für die Anmeldung erforderlich sind, die Akzeptanz der in dieser Geschäftsordnung genannten Bedingungen, die Anmeldung des Kunden beim Veturilo-System, die Zahlung der Startgebühr und das Anklicken des Aktivierungslinks. Außerdem ist die Bedingung für die Nutzung von Veturilo die Beibehaltung des Mindestkontosaldos des Kunden zum Zeitpunkt jeder Ausleihe. 
2. Der Kunde verpflichtet sich, die Bedingungen dieser Geschäftsordnung einzuhalten, insbesondere die vereinbarte Startgebühr zu leisten, den Mindestkontostand aufrechtzuerhalten und das Fahrrad in Übereinstimmung mit den in der Geschäftsordnung festgelegten Regeln zu nutzen.
3. Personen, die mindestens 13 und weniger als 18 Jahre alt sind (im Folgenden Minderjährige genannt), müssen dem Betreiber vor Abschluss des Vertrags die schriftliche Zustimmung mindestens eines ihrer Elternteile oder Erziehungsberechtigten zum Abschluss des Vertrags sowie eine Erklärung über die Übernahme der Haftung für alle Schäden, die insbesondere im Zusammenhang mit der Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrags und der Zahlung laufender Verbindlichkeiten entstehen, wie in den Tabellen der Tarife und Zusatzgebühren  aufgeführt, vorlegen. In der Erklärung müssen sich die Eltern oder Erziehungsberechtigten verpflichten, das Konto des Minderjährigen im Veturilo System so aufzustocken, dass das Konto zum Zeitpunkt der Ausleihe aktiv ist (Kapitel VII Punkt 1). Der Vormund ist verpflichtet, seine handschriftliche Unterschrift auf die Einwilligung zu setzen. Ein Scan des Briefes sollte per E-Mail an folgende Adresse gesendet werden: [email protected], und das Original per Post an die Adresse des Betreibers oder persönlich am Sitz des Betreibers abgegeben.
Ein Muster der Zustimmung ist auf der Website verfügbar: www.veturilo.waw.pl 
4. Voraussetzung für die Nutzung von Leihfahrrädern durch Minderjährige ist der Besitz eines gültigen Fahrradführerscheins, während Erwachsene im Besitz eines gültigen Führerscheins sein müssen.
5. Minderjährige unter 13 Jahren dürfen die Fahrräder nur unter der Aufsicht eines Erziehungsberechtigten benutzen.
6. Der Kunde kann bis zu vier Fahrräder gleichzeitig ausleihen.
7. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, sich gegenseitig über jede Änderung der Adresse oder anderer Identifikationsdaten, die sie bei der Anmeldung im Veturilo System angegeben haben, zu informieren. Änderungen sind wie in Kapitel XIV, Pkt. 3.1 - 3, 5 und 6 beschrieben zu melden.

IV. Haftung und Verpflichtung.

1. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass das Fahrrad entsprechend dem Verwendungszweck und den Bestimmungen der Geschäftsordnung genutzt wird. Bei Nichteinhaltung der in der Geschäftsordnung festgelegten Bedingungen hat der Betreiber das Recht, das Konto des Kunden zu sperren und Gebühren gemäß Anlage 1 und 2 zu erheben. Die ausführlichen Bedingungen der Kontosperrung sind in Kapitel XVIII dieser Geschäftsordnung beschrieben.
2. Der Kunde ist verpflichtet, das Fahrrad in funktionstüchtigem Zustand zurückzugeben, in dem Zustand, in dem es sich zum Zeitpunkt der Ausleihe befand, wobei Abnutzungserscheinungen, die sich aus dem normalen Gebrauch ergeben, akzeptiert werden. Der Kunde haftet für die Folgen von Ereignissen, die sich aus seinem Verstoß gegen die Geschäftsordnung und die gesetzlichen Bestimmungen bei der Nutzung des Veturilo-Systems ergeben.
3. Im Falle einer nicht erlaubten Fahrt behält sich der Betreiber das Recht vor, dem Kunden eine zusätzliche Gebühr gemäß Anlage 1 zu berechnen.
4. Der Kunde ist während der gesamten Dauer der Ausleihe des Fahrrads für dieses verantwortlich. Insbesondere ist der Kunde verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden und Diebstahl des gemieteten Fahrrads zu verhindern.
5. Bei Diebstahl des Fahrrads während des Zeitraums der Fahrradausleihe ist der Kunde verpflichtet, den Vorfall sofort nach Feststellung beim Veturilo-KD zu melden. Der Betreiber ist verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen (insbesondere hat der Betreiber die Möglichkeit, die Position des Fahrrads aus dem GPS auszulesen), um das Fahrrad sofort nach Eingang einer solchen Meldung zu lokalisieren.
6. Die Benutzung der Fahrräder des Veturilo-Systems durch Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Rauschmitteln, psychotropen Substanzen oder Substitutionsmitteln im Sinne der Vorschriften zur Bekämpfung der Drogenabhängigkeit, starken antiallergischen Medikamenten, anderen Medikamenten, die per Definition das Fahren verbieten oder empfehlen, ist verboten.
7. Der Kunde ist in vollem Umfang verantwortlich und verpflichtet sich, alle Bußgelder, Gebühren usw. zu tragen, die ihm im Zusammenhang mit der Nutzung des Veturilo-Systems auferlegt werden und die auf sein Verschulden zurückzuführen sind. Der Kunde haftet jedoch nicht für Bußgelder, Gebühren usw., die ihm auferlegt werden und auf ein Verschulden des Betreibers zurückzuführen sind.
8. Im Falle nachgewiesener Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung der zum Veturilo-System gehörenden Ausrüstung zurückzuführen sind, erklärt sich der Kunde bereit, die Kosten für den Ersatz der beschädigten Teile und die mit dem Austausch verbundenen Dienstleistungen zu übernehmen, um den ursprünglichen Zustand des Fahrrads vor der Ausleihe wiederherzustellen. Für die Durchführung der notwendigen Reparaturen stellt der Betreiber dem Kunden eine entsprechende Rechnung oder Mehrwertsteuerrechnung aus. Die Bewertung der Reparatur erfolgt auf der Grundlage der Liste der Zusatzkosten - Reparatur- und Wiederbeschaffungskosten des Veturilo-Fahrrads, die in Anlage Nr. 2 zu dieser Geschäftsordnung – Reparatur- und Wiederbeschaffungskosten des Veturilo-Fahrrads – aufgeführt ist.
9. Im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Rückgabe des Fahrrads durch Verschulden des Kunden trägt der Kunde die Kosten für die weitere Ausleihe des Fahrrads und haftet für eventuelle Diebstähle und Schäden. Im Falle von Schwierigkeiten bei der Rückgabe des Fahrrads ist der Kunde verpflichtet, sich unverzüglich mit dem Veturilo-KD in Verbindung zu setzen. Im Falle von Schwierigkeiten bei der Rückgabe des Fahrrads, die auf ein Verschulden des Betreibers zurückzuführen sind, nach mehreren erfolglosen Versuchen, den KD per Telefon oder Chat zu kontaktieren, trägt der Kunde nicht die Kosten für eine weitere Ausleihe und ist nicht für eventuelle Diebstähle und Schäden haftbar. 
10. Jegliche vorsätzliche Beschädigung des Eigentums des Betreibers hat zur Folge, dass der Verursacher die Kosten für die Reparatur oder Wiederherstellung tragen muss und kann ein Gerichtsverfahren nach sich ziehen. Der Betreiber hat das Recht, vom Schadensverursacher die Erstattung aller anfallenden Kosten zu verlangen.
11. Der Kunde haftet für alle Schäden, die sich aus der Nichteinhaltung der Geschäftsordnung ergeben, wobei einer der Bestandteile des Schadens die so genannten Wiederbeschaffungskosten des Fahrrads sein können, wie in der Tabelle der Tarife und Zusatzgebühren sowie in der Tabelle der Reparatur- und Wiederbeschaffungskosten des Fahrrads von Veturilo angegeben.
12. Es ist verboten, Sicherungsvorrichtungen zu verwenden, die nicht Teil des Veturilo-Systems sind, um das Fahrrad zu sperren. Der Betreiber behält sich das Recht vor, vom Kunden verwendete unangemessene Sicherungseinrichtungen zu entfernen. Der Kunde trägt alle Kosten für die Wiederherstellung des Fahrrads in einen Zustand, der die Durchführung von Fahrradvermietungen ermöglicht.
13. Veturilo-Kunden ist es untersagt, Veturilo-Fahrräder mit Autos und anderen Transportmitteln von Privatpersonen zu transportieren, mit Ausnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln.
14. Veturilo-Kunden ist es untersagt, mehr als die in dieser Geschäftsordnung angegebene Anzahl von Personen auf dem Fahrrad mitzunehmen.

V. Zahlungsarten.

1. Die Zahlung für Dienstleistungen und Produkte, die im Rahmen des Veturilo-Systems angeboten werden, kann vorgenommen werden durch:
1.1. die Bereitstellung eines Guthabens auf dem Konto des Kunden mittels einer Banküberweisung oder einer einmaligen Kartenzahlung, insbesondere über das Portal www.veturilo.waw.pl, von dem der Betrag, der sich aus den Tabellen der Tarife und Zusatzgebühren ergibt, eingezogen und anschließend auf das Konto des Betreibers überwiesen wird,
1.2. die Aktivierung eines Abbuchungsauftrags für eine Kreditkarte, bei dem ein Mindestbetrag von 10 PLN für die Anmietung erhoben wird. Dies ist gleichbedeutend mit dem Belasten einer Karte. Dies kann durch Eingabe einer Karte über die Veturilo Mobile Anwendung und auf der Veturilo System Website erfolgen.
2. Alle Zahlungen werden auf das Konto des Betreibers überwiesen.
3. Die Daten der Karten werden von einem externen Dienstleister verarbeitet und sind für den Betreiber weder gespeichert noch zugänglich.
4. Auf Wunsch des Kunden stellt die Städtische Straßenverwaltung Warschau dem Kunden eine von der ZDM ausgestellte Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer für die getätigte Fahrradmiete aus (die gemäß der Preisliste berechnet wird). Zu diesem Zweck setzt sich der Kunde per E-Mail mit der ZDM unter [email protected] in Verbindung und gibt dabei die für eine Mehrwertsteuerrechnung erforderlichen Daten, das Datum und die Uhrzeit der Fahrradmiete, die Rückgabe des Fahrrads und die Fahrradnummer an.
5. Um den Registrierungsvorgang erfolgreich abzuschließen, wird ein Link für die Datenbestätigung an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Das Kundenkonto bleibt inaktiv, bis die Daten bestätigt sind. Sobald der Kunde auf den Link geklickt und somit die Daten bestätigt hat, ist das Kundenkonto aktiviert. Erst danach ist die Fahrradausleihe möglich. Der Verifizierungslink ist für 24 Stunden nach Erhalt der E-Mail aktiv. Nach Ablauf dieses Zeitraums ist eine erneute Verifizierung der Daten nur nach Erhalt eines neuen Verifizierungslinks in der Mobilen App möglich.
6. Die Rechnungen für die Nutzung des Veturilo-Systems werden gemäß den im Steuerrecht vorgesehenen Fristen und Verfahren ausgestellt.
7. Die ZDM und der Betreiber senden die Mehrwertsteuerrechnung elektronisch an die E-Mail-Adresse, die zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden verwendet wurde, oder auf eine andere vom Kunden angegebene Weise. In besonders begründeten Fällen können die ZDM und der Betreiber die Mehrwertsteuerrechnung an eine andere vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse senden.

VI. Anmeldung.

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen von Kapitel I Pkt. 7 ist eine notwendige Voraussetzung für die Nutzung des Veturilo-Systems die vorherige Anmeldung des Kunden, die Akzeptanz der Geschäftsordnung, die Angabe der für die Anmeldung erforderlichen persönlichen Daten und das Vorhandensein eines Mindestkontosaldos. 
2. Die Anmeldung kann erfolgen über:
2.1. Website www.veturilo.waw.pl  
2.2. Veturilo Mobile Anwendung,
2.3. Telefonisch beim Veturilo KD
3. Während der Anmeldung über www.veturilo.waw.pl, die Veturilo Mobile Applikation oder den telefonischen Kontakt mit einem Mitarbeiter des Veturilo KD werden die folgenden personenbezogenen Daten benötigt:
3.1. Vor- und Nachname,
3.2. Kontaktadresse, d.h. Ort, Straße mit Haus- und Wohnungsnummer, Postleitzahl, Land,
3.3. E-Mail Adresse,
3.4. Mobiltelefon-Nummer
3.5. Nummer einer Karte mit Lastschriftoption (optional).
Der Kunde muss angeben, dass er die Geschäftsordnung von Veturilo, die Datenschutzrichtlinie des WRP Veturilo Systems gelesen hat und sie akzeptiert.
4. Nach erfolgreicher Anmeldung erhält der Kunde einen automatisch generierten PIN-Code, der zusammen mit der Telefonnummer zum Einloggen in das Kundenkonto benötigt wird. Die Anmeldedaten werden per SMS an die angegebene Telefonnummer gesendet.
5. Um den Registrierungsprozess abzuschließen, wird ein Link zur Bestätigung der Daten an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Das Kundenkonto bleibt inaktiv, bis die Daten verifiziert wurden. Durch Klicken auf den Link und damit die Bestätigung der Daten durch den Kunden wird das Konto aktiviert, und ab diesem Zeitpunkt ist das Ausleihen eines Fahrrads möglich. Der Bestätigungslink ist 24 Stunden ab dem Erhalt der E-Mail gültig. Nach Ablauf dieser Frist ist eine erneute Datenverifizierung nur durch das Generieren eines neuen Links über die Mobile App möglich.
6. Kundenkonten mit falschen, insbesondere offensichtlich fiktiven persönlichen Daten mit einem Saldo von 0 PLN können automatisch aus der Datenbank des Veturilo-Systems gelöscht werden.

VII. Ausleihe.

1. Das Ausleihen eines Fahrrads ist möglich, wenn der Kunde einen aktiven Kontostatus im Veturilo-System Der aktive Kontostatus im Veturilo-System wird wie folgt verstanden:
1.1. Erfüllung der Bedingungen für die Anmeldung gemäß Kapitel VI, Pkt. 3,
1.2. Mindestkontoguthaben 
2. Veturilo Fahrräder können ausgeliehen werden über:
2.1. Mobile Anwendung,
2.2. Kontakt mit dem Veturilo KD.
3. Sie können ein Fahrrad an jeder kompatiblen Station, Veturilo-Station, provisorischen Veturilo-Station oder im Rückgabebereich ausleihen. Die Freigabe des O-Locks wird durch einen Piepton bestätigt.
4. Mietet der Kunde dasselbe Fahrrad innerhalb von 15 Minuten nach der abgeschlossenen Ausleihe, wird die Mietdauer weiter berechnet (die Gebühr wird ab dem Zeitpunkt berechnet, an dem die Rückgabe des früher ausgeliehenen Fahrrades in der App erfasst wird).
5. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sich vor der Fahrt zu vergewissern, dass das Fahrrad gebrauchsfähig ist, insbesondere, dass die Reifen aufgepumpt und die Bremsen funktionstüchtig sind und dass die Beleuchtung und die Klingel funktionieren, 
6. Sollte der Kunde während der Ausleihzeit einen Defekt am Fahrrad feststellen, ist er verpflichtet, das Problem unverzüglich dem Veturilo KD oder über die mobile Anwendung zu melden und, wenn möglich, das Fahrrad an der nächstgelegenen Station zurückzugeben.
7. Das Fahren mit einem Fahrrad, das zum Zeitpunkt der Ausleihe nicht gebrauchsfähig ist, kann dazu führen, dass der Kunde für Schäden haftet, die durch die Nutzung des Fahrrads entstanden sind.
8. Während der Dauer der Ausleihe ist der Kunde verpflichtet, über ein Mobiltelefon zu verfügen, mit dem er Anrufe beim Veturilo KD tätigen oder die mobile Anwendung nutzen kann. 
9. Der vorne am Fahrrad montierte Gepäckträger ist nur für den Transport leichter Gegenstände geeignet. Aus Sicherheitsgründen und aus Vorsorge, dass das Fahrrad nicht beschädigt wird, dürfen keine schweren Gegenstände verstaut werden. Es ist nicht gestattet, Personen oder Tiere auf dem Gepäckträger zu befördern. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 5 kg auf dem Gepäckträger mitführen. Die maximale Belastung des Gepäckträgers darf 15 kg nicht überschreiten. Im Gepäckträger mitgeführte Gegenstände dürfen nicht über den Rand des Gepäckträgers hinausragen und keine scharfen Kanten aufweisen. Kommt es aufgrund einer unsachgemäßen Verwendung des Gepäckträgers zu einem Unfall, ist der Kunde verantwortlich und haftet für alle daraus entstehenden Kosten. Der Betreiber haftet nicht für Schäden oder das Zurücklassen von Gegenständen, die im Gepäckträger transportiert werden. Insbesondere haftet der Betreiber nicht für mitgeführte elektronische Geräte, die Eigentum des Kunden sind. 
10. Während der Dauer der Ausleihe kann der Kunde das Nutzungsgebiet verlassen, muss aber vor Ende der Ausleihzeit zurückkehren und das Fahrrad an einer in dieser Geschäftsordnung angegebenen zulässigen Stelle zurückgeben, andernfalls wird dem Kunden eine zusätzliche Gebühr gemäß Anlage 1 berechnet.

VIII. Ausleidauer.

1. Die Ausleihzeit des Fahrrads beginnt, wenn das Fahrrad gemäß Kapitel VII Pkt. 2 der Geschäftsordnung entriegelt wird. Sie endet mit der Rückgabe des Fahrrads gemäß Kapitel XI Pkt. 1 der Geschäftsordnung.
2. Der Kunde ist verpflichtet, das Fahrrad innerhalb der maximalen Ausleihzeit von 12 Stunden zurückzugeben. Bei Überschreitung der maximalen Ausleihzeit werden zusätzliche Gebühren gemäß Anlage 1 erhoben. Die Berechnung einer Gebühr für die Überschreitung der maximalen Ausleihzeit entbindet nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der Nutzungsgebühr für das Fahrrad gemäß der Veturilo-Gebührentabelle.
3. Die Mietzeit wird weiterhin berechnet, wenn dasselbe Fahrrad innerhalb von 15 Minuten nach der Rückgabe des Fahrrads zurückgegeben und wieder vermietet wird.

IX. Fahrpause.

1. Mit der Funktion Fahrpause bietet der Betreiber die Möglichkeit, das Fahrrad während der Ausleihdauer abzustellen. Die Verwendung der Fahrpause-Funktion ist nicht gleichbedeutend mit der Rückgabe des Fahrrads.
2. Die Zwischenstopp-Funktion ist nur in der Mobilen App verfügbar. Die Aktivierung der Zwischenstopp-Funktion ist durch Klicken auf die Meldung in der mobilen Anwendung zu bestätigen. Danach muss das O-Schloss manuell geschlossen werden. Um den Zwischenstopp zu beenden, muss die Option zur Fortsetzung der Fahrt in der Mobilen-App gewählt werden. Das O-Lock-Schloss wird automatisch geöffnet. 
3. Die Dauer der Fahrpause wird in die Leihdauer eingerechnet.

X. Reparaturen und Pannen.

1. Alle Mängel sollten beim Veturilo KD telefonisch oder über die mobile Anwendung gemeldet werden, sobald der Defekt bemerkt wird.     
2. Es ist verboten, Reparaturen, Änderungen oder den Austausch von Teilen am ausgeliehenen Fahrrad selbst vorzunehmen. Die einzige dazu befugte Stelle ist der Betreiber.  
3. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, während der gesamten Ausleihzeit für die Möglichkeit zu sorgen, um mit dem Veturilo KD in Kontakt treten zu können.
4. Sollten Probleme auftreten, die eine ordnungsgemäße Sicherung des Fahrrads verhindern, sollten Sie dies ausschließlich telefonisch an den Veturilo KD melden und beim Fahrrad bleiben.

XI. Rückgabe.

1. Die Rückgabe des Veturilo-Fahrrads ist an einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station, einer kompatiblen Station oder im Rückgabebereich auf eine der folgenden Arten möglich:
1.1. Reguläre Rückgabe - Rückgabe des Fahrrads an einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station oder einer kompatiblen Station, nachdem es an einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station oder einer kompatiblen Station ausgeliehen wurde.
1.2. Prämierte Rückgabe - Rückgabe des Fahrrads an einer Veturilo-Station oder einer provisorischen Veturilo-Station nach Ausleihe außerhalb einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station oder einer kompatiblen Station. 
1.3. Bezahlte Rückgabe - die Rückgabe eines Fahrrads außerhalb einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station oder einer kompatiblen Station, jedoch innerhalb des Rückgabegebiets.
Die Beträge für die kostenlose Rückgabe und die Gebühr für die kostenpflichtige Rückgabe (gemäß Pkt. 1.2 und 1.3) sind in Anlage 1 aufgeführt.

2. Wird die Ausleihe eines Fahrrads im Rückgabebereich beendet, fallen zusätzliche Gebühren an, es sei denn, die Ausleihdauer betrug weniger als 5 Minuten und der Ort der Rückgabe ist weniger als 50 m vom Ausgangspunkt der Ausleihe eines Fahrrads entfernt.
3. Die Rückgabe des Veturilo-Fahrrads in schwer zugänglichen Bereichen ist unter Androhung einer zusätzlichen Gebühr gemäß Anlage Nr. 1 nicht gestattet. Unter schwer zugänglichen Bereichen sind z. B. geschlossene Parkplätze in Einkaufszentren, geschlossene Wohnsiedlungen, Privatgrundstücke und andere schwer zugängliche Orte zu verstehen, z. B. dichtes Gebüsch, Kanäle, alle Garagen und geschlossenen Räume, Dächer usw.
4. Die Rückgabe eines Fahrrades in einer unzulässigen Zone ist unter Androhung einer Zusatzgebühr gemäß Anlage 1, vorbehaltlich Kapitel XII, Pkt. 12, nicht gestattet. 
5. Bei Rückgabe des Fahrrades im ausgewiesenen Rückgabebereich ist der Kunde verpflichtet, das Fahrrad nur an den gekennzeichneten Fahrradständern durch Schließen des O-Locks zurückzugeben. Das Fahrrad ist so an den gekennzeichneten Ständern zurückzugeben, dass es sicher auf den Rädern steht und so auf dem Fahrrad Seitenständer abgestützt ist, dass es den Fußgänger- und Fahrradverkehr nicht behindert. Die ordnungsgemäße Sicherung des Fahrrads wird durch ein Tonsignal und eine PUSH-Benachrichtigung bestätigt, wenn der Kunde diese Funktion in der mobilen Anwendung aktiviert hat. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sich über die mobile Anwendung oder durch Kontaktaufnahme mit dem Veturilo KD zu vergewissern, dass das Fahrrad ordnungsgemäß im Rückgabebereich zurückgegeben wurde. Wird das Fahrrad entgegen der Geschäftsordnung im Rückgabebereich zurückgegeben, wird dem Kunden eine zusätzliche Gebühr in Rechnung gestellt. Ein Muster der gekennzeichneten Fahrradständer ist dieser Geschäftsordnung als Anlage 3 beigefügt..
6. Bei der Rückgabe des Fahrrads an einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station oder kompatiblen Station gibt der Kunde das Fahrrad durch schließen des O-Locks zurück. Das Fahrrad sollte so gesichert werden, dass es fest auf seinen Rädern steht und sich am Fahrrad Seitenständer abstützt. Die korrekte Sicherung des Fahrrads wird durch ein Tonsignal bestätigt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sich über die mobile Anwendung oder durch Kontakt mit dem Veturilo KD zu vergewissern, dass das Fahrrad korrekt zurückgegeben wurde. Das Fahrrad sollte so abgestellt werden, dass der Fahrrad-, Straßen- und Fußgängerverkehr nicht beeinträchtigt wird.
7. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, das Fahrrad ordnungsgemäß zurückzugeben und zu sichern, wie in Kapitel XI Pkt. 1 beschrieben. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung kann dazu führen, dass:
7.1 die Ausleihe des Fahrrads gemäß der Preisliste in Rechnung gestellt wird und im Falle einer Ausleihe, die länger als die maximale Ausleihzeit dauert, eine zusätzliche Gebühr gemäß Anlage 1 erhoben wird,
7.2 eine Gebühr für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung des Fahrrads gemäß Anlage 1 erhoben wird (je nach Art des Fahrrads),
7.3 eine Gebühr für das Abstellen des Fahrrads (unabhängig vom Typ) an einem schwer zugänglichen Ort (im Sinne von Kapitel XI, Pkt. 3) gemäß Anlage 1 erhoben wird,
7.4 eine Gebühr für das Zurücklassen des Fahrrads (unabhängig vom Typ) außerhalb des Rückgabebereichs gemäß Anlage 1 erhoben wird.
7.5 eine Gebühr für das Abstellen eines Fahrrads (unabhängig vom Typ) in einer nicht genehmigten Zone gemäß Anlage 1 erhoben wird.
7.6 eine Gebühr für das Zurücklassen eines ungesicherten Leihfahrrads gemäß Anlage 1 erhoben  wird.
Alle in den Punkten 7.1 - 7.6 genannten Gebühren können sich summieren.
8. Sollte sich während der Ausleihzeit des Fahrrads ein Unfall oder eine Kollision ereignen, ist der Kunde verpflichtet, eine Erklärung abzugeben oder die Polizei an den Ort des Geschehens zu rufen. Darüber hinaus ist der Kunde im Falle des Eintretens des oben genannten Ereignisses verpflichtet, den Veturilo KD innerhalb von maximal 24 Stunden nach seinem Eintreten über das oben genannte Ereignis zu verständigen.

XII. Gebühren

1. Die Gebühren werden nach den Tabellen der Tarife und Zusatzgebühren berechnet, die als Anlage zur Geschäftsordnung auf www.veturilo.waw.pl und in der Veturilo Mobilanwendung zu finden sind. Die Grundlage für die Berechnung der Gebühren ist die Anzahl der Verleihminuten, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Ausleihe bis zum Zeitpunkt der Rückgabe des Fahrrads. 
2. Die Gebühren für die Nutzung des Veturilo-Systems sind gestaffelt und hängen von der Dauer der Ausleihzeit ab. Die Gebühr für die einmalige Ausleihe eines Fahrrads ergibt sich aus der Summe der Gebühren für die nachfolgenden Zeitabschnitte.
3. Die Leihdauer wird in einstündige Zeiträume unterteilt, mit Ausnahme der ersten Stunde der Leihdauer, in der die ersten zwanzig Minuten der Leihdauer und die darauf folgenden vierzig Minuten der Leihdauer getrennt werden.
4. Wenn die aufgelaufenen Gebühren für die Ausleihdauer oder zusätzliche Gebühren das verfügbare Guthaben übersteigen, ist der Kunde verpflichtet, sein Kundenkonto innerhalb von 7 Tagen ab Entstehung der Forderung auf einen Saldo von mindestens 0 PLN auszugleichen. Im Falle der Nichtzahlung des fälligen Betrags behält sich der Betreiber das Recht vor, entsprechende rechtliche Schritte gegen den Kunden einzuleiten, um die Zahlung für den Vertrag zu erhalten. Der Betreiber ist berechtigt, ab dem im ersten Satz genannten Fälligkeitsdatum bis zum Tag der tatsächlichen vollständigen Zahlung die gesetzlichen Verzugszinsen zu berechnen. Der Kunde ist verpflichtet, dem Betreiber die in diesem Absatz genannten Leistungen im Sinne des § 393 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu erbringen.
5. Bei Beendigung des Vertrags kann eine Rückerstattung des Guthabens des Kunden erfolgen. Während der Laufzeit des Vertrages wird der Aufladungsbetrag nicht zurückerstattet. In begründeten Fällen kann der Kunde eine Rückerstattung des während der Laufzeit des Vertrags gezahlten Aufladungsbetrags beantragen.
6. Wenn Sie einen Werbegutschein erhalten, werden dessen Höhe und Verwendung vom Betreiber festgelegt und er ist nicht erstattungsfähig, d.h. es ist nicht möglich, das Geld auszuzahlen. Die Mittel aus einer solchen Aufladung und aus einer Bonusrückerstattung (Abschnitt XI, Absatz 1 Pkt.1.2) werden vorrangig vor den vom Kunden gezahlten Mitteln für den Fahrradverleih verwendet. Im Falle von Werbegutscheinen sind die Einzelheiten über den Betrag, das Ablaufdatum und den Grund für die Gewährung in den aktuellen Werbebedingungen festgelegt, die auf der Werbeseite verfügbar sind. Informationen zu aktuellen Aktionen finden Sie auf der Website des Betreibers.
7. Nicht genutzte Zahlungen, die der Kunde als Startgebühr oder Aufladungsbetrag auf sein Konto überwiesen hat, werden von Saison zu Saison übertragen. Sie werden in den Fällen und nach den Verfahren erstattet, die in den einschlägigen Bestimmungen der Kapitel XV, XVI oder XVII festgelegt sind. Vom Kunden gezahlte, aber nicht genutzte Beträge werden auch nach Beendigung der Vertragsbeziehung zwischen dem Betreiber und dem Kunden zurückerstattet. Die Bedingung für die Rückgabe der Gelder ist, dass der Kunde angibt, wie die Gelder zurückgegeben werden sollen, nachdem er vom Betreiber über die Beendigung des Vertrags zwischen dem Betreiber und dem Auftraggeber informiert wurde. Wenn der Betreiber das Geld nicht zurückgibt, muss der Kunde den Auftraggeber darüber in Kenntnis setzen.
8. Für den Fall, dass der Kunde mit seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Betreiber in Verzug ist, behält sich der Betreiber das Recht vor, Informationen über die Zahlungsrückstände an die in den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen genannten Stellen zu übermitteln, und zwar nach den Grundsätzen, die sich aus gesonderten Vorschriften ergeben. Der Kunde erkennt an, dass der Veturilo-Betreiber das Recht hat, seine Forderungen gegenüber dem Kunden, die sich aus dem Vertrag ergeben, an Dritte abzutreten, wodurch diese Dritten berechtigt sind, die betreffenden Forderungen gegenüber dem Kunden geltend zu machen. Der Veturilo-Betreiber behält sich das Recht vor, ein Inkassounternehmen mit dem Einzug der Forderungen gegenüber dem Kunden zu beauftragen.
9. Kunden, die ihren Verpflichtungen aus der Geschäftsordnung nicht nachkommen, werden finanziell zur Rechenschaft gezogen.
10. Bei Verlust des Fahrrads durch Verschulden des Kunden ist der Betreiber gemäß dem Vertrag zwischen dem Betreiber und dem Auftraggeber verpflichtet, das Fahrrad durch ein anderes Fahrrad zu ersetzen.  
11. Über die Erhebung einer zusätzlichen Gebühr, mit Ausnahme der Rückgabe eines Fahrrads im Rückgabebereich, entscheidet der Betreiber nach Prüfung der Umstände des Einzelfalls, nachdem der Kunde den Veturilo KD in der in Kapitel XIV, Pkt. 3 beschriebenen Weise informiert hat. Im Falle der Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Rückgabe eines Fahrrads im Rückgabebereich wird die Gebühr automatisch berechnet. Der Betreiber trifft seine Entscheidung innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung des Ereignisses, in besonders komplizierten Fällen innerhalb von 30 Tagen..
12. Wenn der Kunde das Fahrrad (gleich welchen Typs) in einer nicht zugelassenen Zone, d.h. außerhalb einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station oder eines Rückgabebereichs zurückgibt und eine zusätzliche Gebühr gemäß Anhang 1 erhoben wird, erhält der Kunde eine PUSH-Benachrichtigung mit Informationen über die zusätzliche Gebühr, sofern der Kunde diese Funktion in der mobilen Anwendung aktiviert hat. Der Betreiber ermöglicht die automatische Stornierung dieser Gebühr, sofern der Kunde das soeben zurückgegebene Fahrrad innerhalb von 15 Minuten nach Ende der Ausleihe an einer Veturilo-Station, einer provisorischen Veturilo-Station, einer kompatiblen Station oder im Rückgabebereich erneut ausleiht und zurückgibt.
13. Auf Antrag des Kunden werden die in Anlage 1 genannten Kosten für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung reduziert, wenn der Kunde das Fahrrad innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, an dem der Kunde vom Betreiber über den Verlust des Fahrrads informiert wurde, wiederfindet und an den Betreiber zurückgibt, so dass der Kunde 1/30 dieser Kosten für jeden Tag ab dem Datum, an dem der Kunde über den Verlust des Fahrrads informiert wurde, bis zu dem Datum, an dem das Fahrrad wiedergefunden und an den Betreiber zurückgegeben wurde, zu zahlen hat. Ungeachtet dessen hat der Kunde die Kosten für die Reparatur des Fahrrades gemäß Anlage 2 zu tragen. In begründeten Fällen kann die Gebühr für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung erlassen werden.

XIII. Haftung

1. Der Betreiber erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Veturilo und haftet für dessen ordnungsgemäßes Funktionieren.
2. Der Betreiber haftet für Schäden, die sich aus der Nicht- oder Schlechterfüllung des Vertrages ergeben, es sei denn, die Nicht- oder Schlechterfüllung ist eine Folge von Umständen, die nicht dem Betreiber zuzurechnen sind.
3. Der Kunde reicht Reklamationen und Beschwerden auf dem in Kapitel XIV genannten Formular ein.
4. Der Betreiber behält sich das Recht vor, Daten des Kunden an befugte Stellen weiterzugeben, wenn eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht.

XIV. Reklamationen.

1. Eine Reklamation ist ein Ausdruck der Unzufriedenheit des Kunden mit einer Dienstleistung oder dem Verlauf eines Vorgangs im Zusammenhang mit der erbrachten Dienstleistung (einschließlich der in Kapitel XII, Pkt. 11 genannten Fälle). 
2. Die Beanstandungen sollten mindestens Daten wie Vor- und Nachname, die mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse und die Telefonnummer enthalten, die eine Identifizierung des Kunden ermöglichen. Wenn die zur Identifikation des Kunden erforderlichen Daten fehlen, kann der Betreiber die Reklamation nicht bearbeiten.
3. Alle Reklamationen in Bezug auf die gemäß dieser Geschäftsordnung erbrachten Dienstleistungen können vom Kunden eingereicht werden:
3.1. per E-Mail an die in Kapitel I, Pkt. 3 angegebene E-Mail-Adresse,
3.2. elektronisch über das Kontaktformular auf der Website,
3.3. über die mobile Anwendung,
3.4. per Telefon beim Veturilo KD,
3.5. per Einschreiben an die in Kapitel I, Pkt. 3 angegebene Postanschrift des Betreibers,
3.6. persönlich am Hauptsitz des Betreibers.
4. Müssen die in der Reklamation angegebenen Daten oder Angaben ergänzt werden, so fordert der Betreiber den reklamierenden  Kunden vor der Prüfung der Reklamation auf, die Angaben im angegebenen Umfang zu ergänzen. Bevor der Betreiber die Reklamation prüft, kann er den Kunden auch auffordern, die gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung erforderlichen Daten im Konto innerhalb der angegebenen Frist zu ergänzen. Werden die Daten nicht ergänzt, lässt der Betreiber die Reklamation unbearbeitet.
5. Die empfohlene Frist für die Einreichung einer Reklamation beträgt 7 Tage ab dem Datum des Ereignisses, das Anlass zur Reklamation gegeben hat.
6. Die Einreichung einer Reklamation entbindet den Kunden nicht von seiner Pflicht, seinen Verpflichtungen gegenüber dem Betreiber fristgerecht nachzukommen.
7. Der Betreiber bearbeitet die Reklamation innerhalb von 14 Tagen ab dem Eingangsdatum und in besonders komplizierten Fällen innerhalb von 30 Tagen. Muss die Reklamation ergänzt werden, beginnt die Frist für die Bearbeitung der Reklamation ab dem Datum der Zustellung der ergänzenden Dokumente oder zusätzlichen Erklärungen/Auskünfte an den Betreiber zu laufen. Wenn es nicht möglich ist, die Frist für die Bearbeitung der Reklamation einzuhalten, teilt der Betreiber dem Kunden die Verzögerung unter Angabe des Verzögerungsgrundes (zu ermittelnde Umstände) und der voraussichtlichen Frist für die Bearbeitung der Reklamation mit.
8. Eine Antwort auf die Reklamation wird dem Kunden per E-Mail oder per Post an die in der Reklamation angegebene Korrespondenzadresse gesendet. Der Betreiber kann eine Antwort an eine andere Adresse/E-Mail-Adresse senden, die der reklamierende Kunde für den Schriftverkehr angegeben hat.
9. Der Kunde hat das Recht, gegen die Antwort des Betreibers auf seine Reklamation Einspruch zu erheben. Der Einspruch wird innerhalb von 14 Tagen nach seinem Eingang beim Veturilo KD geprüft. Der Einspruch sollte auf eine der folgenden Arten eingereicht werden:
9.1. per E-Mail an die in Kapitel I Pkt. 3 angegebene E-Mail-Adresse,
9.2. per E-Mail über das Kontaktformular auf der Website,
9.3. per Einschreiben an die in Kapitel I Pkt. 3 angegebene Postanschrift des Betreibers,
9.4. persönlich am Hauptsitz des Betreibers.
10. Der Kunde kann innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Antwort auf die Reklamation an die Adresse des Auftraggebers eine Beschwerde direkt an diesen richten: Ul. Chmielna 120, 00-801 Warschau oder elektronisch an [email protected]

XV. Rücktritt vom Vertrag.

1. Der Kunde kann von dem mit dem Betreiber geschlossenen Vertrag - auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen - ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Vertragsabschlusses zurücktreten. Die Frist gilt als gewahrt, wenn der Kunde vor Ablauf der Frist eine Erklärung über den Rücktritt vom Vertrag an den Betreiber sendet.
2. Der Kunde kann von dem Vertrag zurücktreten, indem er: 
3.1. eine Rücktrittserklärung an den Betreiber an die in Kapitel I, Pkt. 3 angegebene E-Mail-Adresse sendet. Wzór dokumentu znajduje się̨ na stronie www.veturilo.waw.pl  
3.2. eine schriftliche Rücktrittserklärung an den Betreiber per Einschreiben an die in Kapitel I, Pkt. 3 angegebene Postanschrift sendet. Zu diesem Zweck kann der Kunde das in Anlage 2 des Gesetzes über die Verbraucherrechte (Gesetzblatt 2019, Artikel 134 in geänderter Fassung) enthaltene Widerrufsformular verwenden, was jedoch nicht zwingend erforderlich ist.
4. Bei einem Rücktritt vom Vertrag gilt der Vertrag als nicht zustande gekommen. Im Falle eines Rücktritts vom Vertrag ist jede der Parteien verpflichtet, der anderen Partei alles zurückzugeben, was sie aufgrund des Vertrags erhalten hat. Die Erstattung erfolgt spätestens innerhalb von 14 Tagen ab Eingang der Mitteilung über den Rücktritt vom Vertrag beim Betreiber. Für die Erstattung von Zahlungen werden dieselben Zahlungsmittel verwendet, die der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, der Kunde hat in der Widerrufserklärung einer anderen Lösung zugestimmt. Die alternative Lösung muss vom Kunden in seiner Erklärung angegeben werden.
5. Wenn die Ausführung der Dienstleistung auf Wunsch des Kunden vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, ist der Kunde verpflichtet, die bis zum Widerruf des Vertrags erbrachten Leistungen zu bezahlen. Etwaige Restbeträge auf dem Konto werden spätestens innerhalb von 14 Tagen, nachdem der Betreiber den Rücktritt vom Vertrag geprüft hat, zurückerstattet.

XVI. Beendigung des Vertrages auf Wunsch des Kunden.

1. Der Kunde hat das Recht, den Vertrag zu kündigen. Der Kunde kann die Kündigung wie folgt vornehmen:
1.1. per E-Mail an die in Kapitel I Pkt. 3 angeführte E-Mail-Adresse,
1.2. per E-Mail über das Kontaktformular auf der Website,
1.3. elektronisch über das Kontaktformular in der mobilen Anwendung, die auf dem IOS-Betriebssystem läuft, 
1.4. per Einschreiben an die in Kapitel I Pkt. 3 angegebene Postanschrift des Betreibers,
1.5. persönlich am Hauptsitz des Betreibers.
2. Die Vertragskündigung erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung der Kündigung an den Betreiber. Die Kündigung des Vertrages hat die Auflösung des Kundenkontos im Veturilo-System durch den Betreiber zur Folge.
3. Der Kunde ist verpflichtet, vor der Kündigung alle Forderungen zu begleichen und sein Kundenkonto wieder auf einen Saldo von 0 PLN aufzustocken. Die Beendigung des Vertrags in einer Situation, in der der Saldo auf dem Konto des Kunden negativ ist, berührt nicht das Recht des Betreibers, einen Betrag in Höhe der unbezahlten Forderungen des Kunden für die vom Betreiber erbrachten Dienstleistungen zu fordern.
4. Wenn das Guthaben auf dem Kundenkonto am Tag der Vertragskündigung 0 PLN übersteigt, wird es gemäß der vom Kunden im Antrag angegebenen Rückzahlungsmethode zurückerstattet, es sei denn, der Kunde hat bei der Vertragskündigung eine andere Lösung vereinbart. Die andere Lösung sollte vom Kunden in der eingereichten Erklärung angegeben werden. Die Erstattung erfolgt innerhalb von maximal 14 Tagen nach der Kündigung des Vertrags. Wenn die Rückgabe von Geldern mit zusätzlichen Kosten seitens des Betreibers in Form von Überweisungskosten verbunden ist, werden diese Kosten von den an den Kunden zurückzugebenden Geldern abgezogen.

XVII. Beendigung des Vertrags durch den Betreiber

1. Der Betreiber kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, der insbesondere die Liquidation des Veturilo-Systems oder die Einstellung oder Änderung des Leistungsumfangs des Veturilo-Systems sein kann, den Vertrag mit einer Frist von 7 Tagen kündigen.
2. Die Kündigung des Dienstleistungsvertrags auf elektronischem Wege durch den Betreiber erfolgt durch Übersendung einer Kündigungserklärung des Dienstleistungsvertrags auf elektronischem Wege an die im Kundenkonto angegebene E-Mail-Adresse des Kunden oder durch eine Erklärung gegenüber dem Kunden auf andere Weise.
3. Wird das Kundenkonto gekündigt, wird das Guthaben auf dem Kundenkonto, sofern es am Tag der Kündigung mehr als 0 PLN beträgt, gemäß der vom Kunden angegebenen Methode zurückerstattet. Die Erstattung erfolgt innerhalb von höchstens 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Informationen über die Art der Erstattung. Wenn die Rückgabe von Geldern mit der Notwendigkeit verbunden ist, dass dem Betreiber zusätzliche Kosten in Form von Überweisungskosten entstehen, werden diese Kosten von den an den Kunden zurückzugebenden Geldern abgezogen.

XVIII. Kontosperre

1. Der Betreiber behält sich das Recht vor, das Kundenkonto während der Ermittlungen vorübergehend zu sperren oder im Falle eines eklatanten Verstoßes gegen die in dieser Geschäftsordnung enthaltenen Nutzungsbedingungen für Veturilo Fahrräder das Konto des Kunden dauerhaft zu sperren.
2. Insbesondere kann das Konto gesperrt werden, wenn der Kunde:
2.1. die in Kapitel VI, Pkt. 3 beschriebenen persönlichen Daten nicht ausgefüllt hat,
2.2. das Fahrrad nicht seinem Zweck entsprechend verwendet,
2.3. das Fahrrad während der Ausleihdauer ungesichert zurücklässt.
3. Das Konto kann auch gesperrt werden, wenn das Fahrrad während der Ausleihdauer des Fahrrads durch den Kunden abhanden kommt. 
4. Die dauerhafte Sperrung des Kundenkontos verhindert die Einrichtung eines weiteren Kontos in der Zukunft und ist gleichbedeutend mit der Kündigung des Vertrags mit dem Kunden durch dessen Verschulden.

XIX. Veturilo Mobilanwendung

1. Die Veturilo Mobile App steht in den Shops Google Play, App Store und Huawei AppGallery zum kostenlosen Download bereit..
2. Die Nutzung der Mobilen App ist auf Geräten mit einem geeigneten aktuellen Android-, IOS- oder EMUI/HarmonyOS-System und permanentem Internetzugang möglich..
3. Die Nutzung der Veturilo Mobilanwendung ist möglich, nachdem Sie ein Kundenkonto im Veturilo-System eingerichtet haben. Die Bestimmungen der vorliegenden Geschäftsordnung in Bezug auf die Nutzungsbedingungen von Veturilo gelten entsprechend für die Veturilo Mobilanwendung.

XX. Schlussbestimmungen.

1. Die Akzeptanz dieser Geschäftsordnung und die Ausleihe des Fahrrads sind gleichbedeutend mit: einer Gesundheitserklärung, die eine sichere Fortbewegung auf dem Fahrrad erlaubt; der Fähigkeit, das Fahrrad zu fahren; dem Besitz der gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen und der Kenntnis der Straßenverkehrsordnung.
2. Der Betreiber behält sich das Recht vor, den Vertrag mit einer Frist von 14 Tagen zu kündigen, wenn der Kunde gegen die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung verstößt (z.B. nicht fristgerechte Rückgabe des Fahrrads), und der Kunde ist berechtigt, die Rückgabe von Geldern von seinem Konto gegenüber dem Betreiber zu verlangen, sofern die Gelder nicht zuvor vom Betreiber zur Deckung von ausstehenden Verbindlichkeiten des Kunden verwendet wurden.
3. Im Falle von kontinuierlichen Dienstleistungen (z.B. Kontoführung) können die Geschäftsbedingungen aus wichtigen Gründen, wie den Folgenden, geändert werden:
3.1. Änderung des Gesetzes oder seiner Auslegung, die eine Änderung der Geschäftsordnung rechtfertigt,
3.2. Änderung des Service, darunter auch des Umfangs oder der Art und Weise, in der er erbracht wird,
3.3. Einführung eines neuen Service,
3.4. Einstellung eines Service im Ganzen oder in Teilen, 
3.5. Erwägungen zum Datenschutz, zur Sicherheit und zur Betrugsbekämpfung,
3.6. Ausräumung von möglichen Bedenken oder Unklarheiten bei der Auslegung, 
3.7. Änderung der in der Geschäftsordnung angegebenen Daten, insbesondere des Betreibers.
Änderungen treten innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum in Kraft, an dem der Kunde über die Änderungen der Geschäftsordnung durch Veröffentlichung auf der Website und Zusendung an die E-Mail-Adresse des Kunden informiert wurde. Wenn der Nutzer die Änderungen der Geschäftsordnung nicht akzeptiert, kann er den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, indem er spätestens 14 Tage nach dem Datum, an dem der Nutzer über die Änderungen der Geschäftsordnung unterrichtet wurde, eine Kündigungserklärung einreicht.
4. Bei Leistungen mit einmaligem Charakter (z.B. einmalige Fahrt) oder bei Prepaid-Leistungen gilt jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung der Leistung gültige Fassung der Geschäftsordnung.
5. Alles, was in dieser Geschäftsordnung nicht geregelt ist, unterliegt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem polnischen Bürgerlichen Gesetzbuch und der Straßenverkehrsordnung.
6. Bei Abweichungen zwischen der polnischen und der fremdsprachigen Version der Geschäftsordnung ist die polnische Version die Grundlage für deren Auslegung.

Anlage 1
VETURILO GEBÜHRENTABELLE

Standardpreisliste für Standard-Fahrrad und Tandem

Bruttobetrag

 

 

Gebühr für die Fahrradausleihe

 

Zeitspanne

 

von der 1. bis zur 20. Minute

 0 PLN

von der 21. bis zur 60. Minute

 1 PLN

Zweite Stunde

 3 PLN

Dritte Stunde

 5 PLN

Vierte und jede weitere angefangene Stunde

 7 PLN

Gebühr für die Überschreitung der Ausleihdauer von 12 Stunden

200 PLN

Standardpreisliste für ein elektrisch unterstütztes Fahrrad

Bruttobetrag

 

Gebühr für die Fahrradausleihe

Zeitspanne

bis 20 Minuten

 0 PLN

von der 21. bis zur 60. Minute

 6 PLN

Zweite und jede weitere angefangene Stunde

 14 PLN

Gebühr für die Überschreitung der Ausleihdauer von 12 Stunden

300 PLN

 

Zusatzgebühren

Gebühr für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung**:

Standard-Fahrrad

4 600 PLN

Tandem

10 000 PLN

Fahrrad mit elektrischer Unterstützung

9 500 PLN

Startgebühr

10 PLN

Bonus für das Bringen des Fahrrads zur Station (prämierte Rückgabe)*

5 PLN

Rückgabe des Fahrrads im Rückgabebereich (bezahlte Rückgabe)*

15 PLN

Ungesichertes Abstellen des Leihfahrrads**

100 PLN

Rückgabe eines Fahrrads (ungeachtet des Typs) in einer verbotenen Zone*

150 PLN

Rückgabe eines Fahrrads ( ungeachtet des Typs) außerhalb der Nutzungszone und der kompatiblen Station**

bis zu 10 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

50 PLN

bis zu 25 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

100 PLN

bis zu 50 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

150 PLN

bis zu 100 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

500 PLN

mehr als 100 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

1 000 PLN

Rückgabe des Fahrrads (ungeachtet des Typs) an einem schwer zugänglichen Ort**

1 000 PLN

Fahren des Fahrrads durch mehr Personen als vom Betreiber für den Fahrradtyp erlaubt**

100 PLN

Entfernung der verwendeten Sicherungseinrichtungen**

500 PLN

Unerlaubte Fahrt**

200 PLN

Transport des Fahrrads mit dem eigenen Auto oder einem anderen privaten Verkehrsmittel**

200 PLN

Die zusätzlichen Gebühren werden addiert

* Die Gebühr wird automatisch berechnet.
** Die Gebühr wird vom Betreiber berechnet.

Anlage 2
VETURILO FAHRRAD REPARATUR- UND ERSATZTEILKOSTEN

BEZEICHNUNG

Maßeinheit

PREIS*

MWST. 23%

GESAMT

Batterie

Stk.

2 888,00 PLN

664,24 PLN

3 552,24 PLN

O-Lock

Stk.

1 113,00 PLN

255,99 PLN

1 368,99 PLN

Vorderer Kotflügel

Stk.

20,00 PLN

4,60 PLN

24,60 PLN

Hinterer Kotflügel

Stk.

13,00 PLN

2,99 PLN

15,99 PLN

Schlauch 26 x 1.75

Stk.

15,00 PLN

3,45 PLN

18,45 PLN

Glocke

Stk.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

Bremshebel rechts

Stk.

19,00 PLN

4,37 PLN

23,37 PLN

Bremshebel links

Stk.

19,00 PLN

4,37 PLN

23,37 PLN

Rollenbremse, vorne

Stk.

207,81 PLN

47,80 PLN

255,61 PLN

Rollenbremse hinten

Stk.

255,31 PLN

58,72 PLN

314,03 PLN

Batterie-Stromkabel

Stk.

34,00 PLN

7,82 PLN

41,82 PLN

Kabel GM2.5

Stk.

19,00 PLN

4,37 PLN

23,37 PLN

Kabel EB Bus

Stk.

56,00 PLN

12,88 PLN

68,88 PLN

Geschwindigkeitssensor

Stk.

56,00 PLN

12,88 PLN

68,88 PLN

Lenkerhöhung

Stk.

50,00 PLN

11,50 PLN

61,50 PLN

Kurbel links

Stk.

35,00 PLN

8,05 PLN

43,05 PLN

Kurbel mit Ritzel

Stk.

63,00 PLN

14,49 PLN

77,49 PLN

Kabelverbinder

Stk.

15,00 PLN

3,45 PLN

18,45 PLN

Korb

Stk.

210,00 PLN

48,30 PLN

258,30 PLN

Frontleuchte

Stk.

38,00 PLN

8,74 PLN

46,74 PLN

Rücklicht

Stk.

31,00 PLN

7,13 PLN

38,13 PLN

Bremsseilzug

Stk.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

Schaltseilzug

Stk.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

Kette

Stk.

14,00 PLN

3,22 PLN

17,22 PLN

Korbhalterung

Stk.

48,00 PLN

11,04 PLN

59,04 PLN

Befestigung des Kettenschutzes

Stk.

25,00 PLN

5,75 PLN

30,75 PLN

Reifen 26 x 1.75

Stk.

40,97 PLN

9,42 PLN

50,39 PLN

Kettenschutz

Stk.

63,00 PLN

14,49 PLN

77,49 PLN

Ummantelung des Bremskabels

Lfm.

4,00 PLN

0,92 PLN

4,92 PLN

Ummantelung des Schaltzugs

Lfm.

4,00 PLN

0,92 PLN

4,92 PLN

Sonnenkollektor

Stk.

250,00 PLN

57,50 PLN

307,50 PLN

Paar Pedale

Stk.

19,00 PLN

4,37 PLN

23,37 PLN

Vordere Nabe (Dynamo)

Stk.

375,00 PLN

86,25 PLN

461,25 PLN

Hintere Nabe

Stk.

375,00 PLN

86,25 PLN

461,25 PLN

7-Gang-Hinterradnabe

Stk.

475,00 PLN

109,25 PLN

584,25 PLN

Schaltschieber

Stk.

21,00 PLN

4,83 PLN

25,83 PLN

Hinterradabdeckung

Stk.

154,38 PLN

35,51 PLN

189,88 PLN

Vorderrad mit Dynamo

Stk.

438,00 PLN

100,74 PLN

538,74 PLN

Beleuchtungskabel

Lfm.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

Fahrradrahmen (Standard)

Stk.

875,00 PLN

201,25 PLN

1 076,25 PLN

Fahrradrahmen (Elektro)

Stk.

1 100,00 PLN

253,00 PLN

1 353,00 PLN

Fahrradrahmen (Tandem)

Stk.

2 000,00 PLN

460,00 PLN

2 460,00 PLN

Werbung

Stk.

60,00 PLN

13,80 PLN

73,80 PLN

Linker Handgriff

Stk.

11,00 PLN

2,53 PLN

13,53 PLN

Rechter Handgriff

Stk.

11,00 PLN

2,53 PLN

13,53 PLN

Motor

Stk.

2 687,00 PLN

618,01 PLN

3305,01 PLN

Sattel

Stk.

31,00 PLN

7,13 PLN

38,13 PLN

Lenkrad

Stk.

11,00 PLN

2,53 PLN

13,53 PLN

Fußstütze / Ständer

Stk.

119,00 PLN

27,37 PLN

146,37 PLN

Support 115mm

Stk.

60,00 PLN

13,80 PLN

73,80 PLN

Speiche vorne verstärkt

Stk.

1,00 PLN

0,23 PLN

1,23 PLN

Speiche hinten verstärkt

Stk.

1,00 PLN

0,23 PLN

1,23 PLN

Gravierte Sattelstütze

Stk.

49,00 PLN

11,27 PLN

60,27 PLN

Schraube der Rollenbremse

Stk.

50,00 PLN

11,50 PLN

61,50 PLN

Einstellschraube für den Bremshebel

Stk.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

3-Gang-Hinterrad mit Bremse

Stk.

438,00 PLN

100,74 PLN

538,74 PLN

* Änderungen vorbehalten.

Anlage Nr. 3

Aufkleber auf gekennzeichneten U-förmigen Fahrradständern, die einen Rückgabebereich darstellen

Anlage Nr. 4

Aufkleber auf gekennzeichneten U-förmigen Fahrradständern, die Veturilo WRP-Stationen darstellen

Reglamento 
de System Warszawski Rower Publiczny Veturilo
[Sistema de Bicicletas Públicas de Veturilo de Varsovia]

Válido desde el 18.06.2024

I. Disposiciones Generales.

1. Este Reglamento define los términos y condiciones de uso del sistema Warszawski Rower Publiczny [Bicicleta pública de Varsovia], también conocido como Veturilo (en adelante: Veturilo), lanzado en la ciudad capital de Varsovia.
2. El Reglamento Veturilo, junto con la Política de Privacidad del Sistema WRP Veturilo, se encuentran disponibles en el Sitio Web www.veturilo.waw.pl y en la Aplicación Móvil Veturilo de manera que le permite leer su contenido, obtenerlo, reproducirlo y grabarlo. El presente documento puede obtenerse en la oficina de Nextbike GZM sp. z o.o. con sede en Varsovia.
3. Contacto:
Nextbike GZM sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6b, 
01 – 756 Warszawa
e-mail: [email protected] 
tel.: 19 115 (coste de la llamada de acuerdo con las tarifas de los operadores).
4. Los sistemas Nextbike Polska son compatibles, es decir, crear una cuenta en uno de los sistemas permite el uso de alquiler de bicicletas en otras ciudades, a menos que las regulaciones de un sistema determinado digan lo contrario. Los usuarios de sistemas compatibles podrán entonces utilizar el Sistema Veturilo en los términos aplicables a los usuarios del Sistema Nextbike Polska descritos en el Reglamento. Los clientes del Sistema Veturilo podrán utilizar el Alquiler de Bicicletas en otras ciudades, salvo que la normativa de un determinado sistema establezca lo contrario. La lista actual de ciudades donde opera Nextbike Polska Systems está disponible en https://nextbike.pl/o-nextbike/. Los sistemas de bicicletas de Nextbike Polska no van más allá de las fronteras de la UE, así como el procesamiento de datos personales relacionado no va más allá del EEE.
5. El Sistema Veturilo también puede ser utilizado por Clientes que tengan una cuenta activa en el Sistema Nextbike Polska. En este caso la condición para utilizar el Sistema Veturilo por parte de dicho Cliente es: tener una cuenta activa en el Sistema Nextbike Polska, mantener el Saldo Mínimo de la Cuenta de acuerdo con las reglas establecidas en las normas del Sistema Nextbike Polska y aceptar las condiciones establecidas. en este Reglamento. Cualquier cambio en el estado de la cuenta del Cliente en el Sistema Nextbike Polska afecta el uso del Sistema Veturilo por parte de ese Cliente de la misma manera (es decir, que, por ejemplo, bloquear la cuenta en el Sistema Nextbike Polska significa bloquear la cuenta en el Sistema Veturilo).
6. Las condiciones para tener un estado activo en el Sistema Nextbike Polska se rigen por las normas pertinentes de este sistema.
7. El Cliente que utilice el Sistema Veturilo en los términos descritos en el Capítulo I punto 5 no está obligado a registrarse antes de comenzar a utilizar el Sistema Veturilo. Si el Usuario del Sistema Nextbike Polska desea utilizar el Sistema Veturilo, deberá:
7.1. iniciar sesión en el Sistema Nextbike Polska a través de la aplicación móvil o el sitio web del Sistema Nextbike Polska, proporcionando el número de teléfono y el PIN del Sistema Nextbike Polska,
7.2. Aceptar el Reglamento y la Política de Privacidad del Sistema WRP Veturilo.

II. Definiciones.

Siempre que el Reglamento haga referencia a:
1. Aplicación Móvil Veturilo - debe entenderse como una aplicación móvil que permite al Cliente utilizar el Sistema Veturilo, disponible en dispositivos con sistemas Android, IOS y EMUI/HarmonyOS.
2. Bloqueo de Cuenta - debe entenderse como una medida preventiva consistente en impedir el uso del Sistema Veturilo, que podrá ser utilizado por el Operador en caso de incumplimiento por parte del Cliente de las disposiciones de este Reglamento, en particular un incumplimiento que cause daño a la propiedad de la ciudad capital de Varsovia o del Operador.
3. Bloqueo O-lock - un medio para asegurar la Bicicleta en forma de un marco de hebilla "O" integrado, sin el cual es imposible terminar el Alquiler. El bloqueo también se utiliza para asegurar la Bicicleta cuando el Cliente utiliza la función Parada. El O-lock está montado en la rueda trasera y permanece abierto durante el Período de Alquiler. El bloqueo forma parte del equipamiento de cada Bicicleta.
4. Bono Promocional – debe entenderse como un bono ofrecido por el Operador, que permite recargar la Cuenta del Cliente. El importe del bono y su finalidad lo determina el Operador y no es reembolsable. Los fondos de los bonos se utilizan en primer lugar, antes de los fondos pagados por el Cliente.
5. Centro de Contacto de Veturilo Contact Center (CK) – debe entenderse como un servicio lanzado por el Operador, proporcionando a los Clientes de Veturilo contacto 24/7 con el Operador a través de:
5.1. línea directa numero:19 115,
5.2. dirección de correo electrónico [email protected] 
5.3. Aplicación movil.
El servicio de atención al cliente se presta todos los días de la semana (incluidos festivos y puentes), las 24 horas del día. En temporada baja: de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 horas.
6. Tiempo de Alquiler - el tiempo contado desde el momento del Alquiler (desbloqueo) de la Bicicleta, hasta el momento de la Devolución de la Bicicleta. Se supone que el tiempo de la Parada está incluido en el período de alquiler.
7. GPS - un dispositivo montado en cada Bicicleta, utilizado para monitorear la posición de la Bicicleta y su ubicación.
8. ID de Cliente - debe entenderse como un número individual asignado al Cliente, correspondiente al número de teléfono móvil proporcionado durante el registro y un número PIN de 6 dígitos. Los detalles sobre el registro y las ID de Cliente se describen en el Capítulo VI del Registro.
9. Tarjeta - debe entenderse como una tarjeta de crédito o débito emitida por la entidad correspondiente cuyo logotipo se coloca en la tarjeta.
10. Cliente – debe entenderse como una persona física, participante del Sistema Veturilo, que ha aceptado el Reglamento, se ha registrado en el Sistema Veturilo y tiene Saldo Mínimo en Cuenta.
11. Cuenta de Cliente – debe entenderse como una cuenta de Cliente personal creada durante el registro para efectos de uso del Sistema Veturilo, así como para el cobro de tarifas de acuerdo con el Anexo N° 1 y N° 2 de este Reglamento. Cada pago realizado por el Cliente a la Cuenta del Cliente como Tarifa Inicial o Importe de Recarga es un prepago (pago anticipado) a cuenta de las tarifas cobradas de acuerdo con lo mencionado anteriormente. anexos al Reglamento.
12. Importe de Recarga - debe entenderse como un pago realizado por Alquileres a la Cuenta del Cliente. El importe de recarga no utilizado está sujeto a devolución en las condiciones establecidas en este Reglamento.
13. Saldo mínimo de la cuenta: debe entenderse como los fondos que el Cliente tiene en la Cuenta, cuyo monto no puede ser inferior a 10 PLN. El alquiler de bicicletas solo es posible cuando el Cliente tiene al menos 10 PLN en la Cuenta. En el caso de lanzar una orden para debitar la Tarjeta, el Saldo Mínimo de la Cuenta no debe ser inferior a 0 PLN.
14. Pasaje no autorizado - debe entenderse como el uso de una Bicicleta sin un Alquiler de Bicicleta registrado en la Cuenta del Cliente.
15. Área de Devolución – stands de bicicletas señalizados desde los cuales el Cliente puede Alquilar y Devolver Bicicletas Veturilo. La devolución de una Bicicleta Veturilo en el Área de Devolución está asociada a cargos adicionales de acuerdo con el Anexo 1. La información sobre la ubicación del Área de Devolución está disponible en la Aplicación Móvil y en el Sitio Web. El modelo del stand señalizado en el Área de Retorno se adjunta como Anexo 3.
16. Operador - debe entenderse como Nextbike GZM sp. z o.o., que realiza el servicio relacionado con la operación del Sistema Veturilo, con domicilio social en ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, inscrito en el Registro de Empresarios del Registro Judicial Nacional mantenido por el Tribunal de Distrito de la ciudad capital de Varsovia en Varsovia, XIV Sala de lo Comercial del Registro Judicial Nacional con el número KRS 0000906627, REGON 389220243, NIF 1133035601.
17. Tarifa inicial: debe entenderse como el monto de la inscripción en el Sistema Veturilo, que asciende a 10 PLN brutos (en palabras: diez zlotys) pagados por el Cliente al registrarse en Veturilo, cuyo pago constituye el primer pago hacia el Cantidad de recarga. La cuota inicial no utilizada es reembolsable en las condiciones establecidas en este Reglamento.
18. Política de Privacidad – es un documento del Operador, distinto del Reglamento, en el que se especifican los términos y condiciones del tratamiento de los datos personales del Cliente por parte del Operador. La Política de Privacidad está disponible en https://veturilo.waw.pl/privacy-policy/
19. Procedimiento Aclaratorio - debe entenderse como un conjunto de acciones tomadas por el Operador para determinar las circunstancias y eventos que surgen en relación con el uso de Bicicletas, en particular relacionado con la violación del Reglamento, accidentes y colisiones o daños a la propiedad del operador.
20. Parada: una función que le permite estacionar la bicicleta sin su devolución. La unción de Parada está disponible desde el nivel de la Aplicación Móvil.
21. Reglamento - debe entenderse como este Reglamento, que describe las reglas y condiciones de uso del Sistema Veturilo, en particular, el alcance de los derechos y obligaciones y la responsabilidad de las personas que utilizan la posibilidad de Alquiler de Bicicletas en el Sistema Veturilo.
22. Bicicleta tándem - debe entenderse como una bicicleta destinada a ser utilizada por dos personas con un peso total de hasta 240 kg. Está equipado con una cesta con una capacidad de 15 kg. La bicicleta tiene un transmisor GPS.
23. Bicicleta con apoyo eléctrico (también denominada Bicicleta Eléctrica) - debe entenderse como una Bicicleta con motor eléctrico que apoya el pedaleo hasta una velocidad de 25 km/h, puesta a disposición en el Sistema Veturilo por el Operador. La bicicleta está destinada a ser utilizada por una persona mayor de 13 años y con una estatura de entre 150 y 195 cm. La bicicleta tiene ruedas con llantas de 26 pulgadas, su capacidad de carga es de hasta 120 kg del ciclista solo. Está equipado con una cesta con una capacidad de 15 kg. La bicicleta tiene un transmisor GPS.
24. Bicicleta Estándar – debe entenderse como el tipo básico de Bicicleta puesta a disposición en el Sistema Veturilo por el Operador. La bicicleta está destinada a ser utilizada por una persona mayor de 13 años y con una estatura de entre 150 y 195 cm. La bicicleta tiene ruedas con llantas de 26 pulgadas, su capacidad de carga es de hasta 120 kg del ciclista solo. Está equipado con una cesta con una capacidad de 15 kg. La bicicleta tiene un transmisor GPS.
25. Estación compatible – debe entenderse como un lugar de alquiler y devolución de Bicicletas Veturilo, que se encuentra dentro de los límites de las ciudades y municipios compatibles que se enumeran en el sitio web www.veturilo.waw.pl. La estación está equipada con aparcabicicletas, en los que las bicicletas se devuelven por medio de un candado O-lock.
26. Estación Temporal Veturilo - es un lugar temporal de Alquiler y Devolución de Bicicletas por Clientes Veturilo, señalizado con el símbolo Veturilo. La información sobre la ubicación de las Estaciones Temporales de Veturilo está disponible en el Sitio Web y en la Aplicación Móvil.
27. Estación de Veturilo - el lugar de Alquiler y Devolución de Bicicletas por parte de los Clientes de Veturilo, señalizado con el símbolo Veturilo, equipado con Tótem, Bomba de Bicicleta y aparcabicicletas señalizados (se adjunta como Anexo 4 un modelo del soporte señalizado de la estación de Veturilo) , en el que se devuelven las bicicletas. La información sobre la ubicación de la Estación de Veturilo está disponible en el Sitio Web y en la Aplicación Móvil.
28. Zona de uso - debe entenderse como los límites administrativos de la ciudad capital de Varsovia. El Operador extiende la Zona de Uso a los límites administrativos de los municipios y ciudades que aparecen en www.veturilo.waw.pl y permite la circulación entre ellos.
29. Zona Prohibida – se entiende por lugares/áreas no pertenecientes a las Estaciones Veturilo, Estaciones Temporales, Estaciones Compatibles y Área de Devolución, en las que el Cliente puede circular con la Bicicleta Veturilo, pero en las que la devolución de la Bicicleta conlleva una Tasa Adicional de acuerdo con el Anexo Nº 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo XII punto 12.
30. Sitio web: debe entenderse el sitio web www.veturilo.waw.pl lanzado por el Operador, que contiene datos para el inicio y el uso posterior de Veturilo.
31. Sistema Veturilo: debe entenderse como el sistema de alquiler de bicicletas lanzado por el Operador como parte de la Bicicleta Pública de Varsovia, que incluye, en particular, Bicicletas, infraestructura técnica, software y un documento que especifica los derechos y obligaciones de los Clientes.
32. Tabla de Tarifas y Cargos Adicionales - debe entenderse como la lista de precios de los servicios y Cargos Adicionales en Veturilo, la cual es parte integrante del Contrato. La lista de precios constituye el Anexo N° 1 de este Reglamento y está disponible en el Sitio Web www.veturilo.waw.pl y en la Aplicación Móvil.
33. Acuerdo - debe entenderse como el Acuerdo entre el Cliente y los Corresponsables, que establece los derechos y obligaciones mutuos establecidos en este Reglamento. Se considera que el Acuerdo que contiene las disposiciones del Reglamento se concluye automáticamente en el momento del registro del Cliente en Veturilo y siempre que el Cliente presente una declaración de aceptación del Reglamento y proporcione datos personales durante el registro y pague la Tarifa Inicial durante el Proceso de alta del cliente en Veturilo. Los Controladores Conjuntos de Datos Personales en el ámbito de las actividades bajo las Actividades de Procesamiento Conjunto, es decir, el lanzamiento y operación del Sistema Veturilo, son la Parte Solicitante y el Operador.
34. Alquiler de la Bicicleta - entendiéndose como Estación Compatible Estación Compatible, Estación Veturilo, Estación Temporal Veturilo o Área de Devolución valiéndose del DNI del Cliente. El alquiler de la Bicicleta finaliza con la devolución de la misma. El proceso de alquiler se define detalladamente en el Capítulo VII del Reglamento.
35. Parte ordenante - debe entenderse como la ciudad capital de Varsovia pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIF 525-22-48-481 en nombre y para el cual la Autoridad Municipal de Carreteras, ul. Chmielna 120, 00-801 Varsovia (ZDM).
36. Devolución de la Bicicleta – entrega de la Bicicleta en una Estación Veturilo, Estación Veturilo Temporal, Estación Compatible o en el Área de Devolución previo cierre del candado O-lock. La devolución de la Bicicleta en un lugar distinto de los indicados anteriormente conllevará una Tasa Adicional de acuerdo con el Anexo Nº 1. El proceso de devolución se detalla en el Capítulo XI. del Reglamento. El empleo de la función de Estacionamiento no se entenderá como una Devolución de la Bicicleta.

III. Normas generales de uso del Sistema Veturilo.

1. La condición para utilizar el Sistema Veturilo es que el Cliente proporcione: los datos personales requeridos para el registro, acepte las condiciones establecidas en este Reglamento, el Cliente se registre en el Sistema Veturilo, abone la Tarifa Inicial y haga clic en el enlace de activación. La condición para utilizar Veturilo es también mantener el Saldo Mínimo en la Cuenta del Cliente en el momento de cada alquiler.
2. El Cliente se compromete a cumplir con los términos de este Reglamento, en particular a pagar la Tarifa Inicial acordada, mantener el Saldo Mínimo de la Cuenta y utilizar la Bicicleta de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento.
3. Las personas mayores de 13 años y menores de 18 años (en adelante, menores de edad) están obligadas, antes de la celebración del Acuerdo, a proporcionar al Operador un consentimiento por escrito de al menos uno de sus padres o tutores legales. para concluir el Acuerdo y una declaración sobre su asunción de responsabilidad por cualquier daño, que surja en particular en relación con el incumplimiento o el cumplimiento inadecuado del Acuerdo y para cubrir las responsabilidades actuales especificadas en las Tablas de Tarifas y Cargos Adicionales. En la declaración, los padres o tutores legales deberán comprometerse a complementar la Cuenta del menor en el Sistema Veturilo de forma que la Cuenta esté activa en el momento del alquiler (Capítulo VII punto 1). Para mantener la forma escrita de la transacción legal, el Tutor está obligado a firmar el consentimiento con su puño y letra. Se debe enviar una copia escaneada de la carta por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected],y el original por correo postal a la dirección del Operador o presentarse personalmente en la oficina del Operador.
El formulario de consentimiento está disponible en el sitio web: www.veturilo.waw.pl 
4. Un requisito para que los menores puedan utilizar una bicicleta alquilada es que estén en posesión de una autorización válida para conducirla, mientras que, en el caso de los adultos, se exige que su carné de conducir no haya sido retirado.
5. Los menores de 13 años pueden usar las bicicletas solo bajo la supervisión de un tutor legal.
6. El Cliente podrá alquilar hasta cuatro Bicicletas al mismo tiempo.
7. Las partes del Acuerdo están obligadas a notificarse cualquier cambio en las direcciones u otros datos de identificación de las partes proporcionados durante el registro en el Sistema Veturilo. Los cambios deben ser informados en la forma descrita en el Capítulo XIV punto 3.1 - 3, 5 y 6.

IV. Responsabilidad y compromiso.

1. El Cliente es responsable del uso de la Bicicleta de acuerdo con su finalidad y en los términos del Reglamento. En caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento, el Operador tiene derecho a bloquear la Cuenta del Cliente y cobrar tarifas de acuerdo con el Anexo Nº 1 y 2. Las condiciones detalladas del Bloqueo de Cuenta se describen en el Capítulo XVIII de este Reglamento.
2. El Cliente se compromete a devolver la Bicicleta técnicamente en buen estado, en las mismas condiciones que se encontró en el momento del alquiler, siendo aceptable el desgaste resultante del uso estándar. El Cliente es responsable de las consecuencias de los hechos derivados de su violación de los Reglamentos y disposiciones legales aplicables al utilizar el Sistema Veturilo.
3. En caso de Pasaje No Autorizado, el Operador se reserva el derecho de imponer una Tarifa adicional al Cliente de conformidad con el Anexo  Nº 1.
4. El Cliente es responsable de la Bicicleta durante toda la duración del Alquiler de Bicicletas. En particular, el Cliente está obligado a tomar medidas para evitar daños y robos de la Bicicleta alquilada.
5. En caso de robo de la Bicicleta durante el Tiempo de Alquiler de la Bicicleta, el Cliente está obligado a comunicarlo a CK Veturilo inmediatamente después de tener conocimiento del incidente. Inmediatamente después de recibir dicha notificación, el Operador está obligado a hacer todo lo posible (en particular, el Operador tiene la capacidad de leer la posición de la Bicicleta desde el GPS) para encontrar la Bicicleta.
6. Está prohibido el uso de las Bicicletas Sistema Veturilo por personas bajo los efectos del alcohol u otros estupefacientes, sustancias psicotrópicas o drogas sustitutivas en el sentido de la normativa sobre lucha contra las toxicomanías; Medicamentos antialérgicos fuertes, otros medicamentos que por definición prohíben o aconsejan que se abstenga de conducir.
7. El Cliente asume plena y completa responsabilidad y se compromete a cubrir todas las multas, tasas, etc. impuestas al Cliente en relación con el uso del Sistema Veturilo y que surjan de su culpa. Sin embargo, el Cliente no es responsable de las multas, tarifas, etc., que se le hayan impuesto y resulten por culpa del Operador.
8. En el caso de daños comprobados derivados de un uso indebido del equipo incluido en el Sistema Veturilo, el Cliente se compromete a cubrir los costes de reposición de las piezas dañadas y los servicios relacionados con su sustitución con el fin de restaurar la Bicicleta a su estado original antes del alquiler. atención El Operador emitirá al Cliente una factura correspondiente o factura con IVA para la realización de las reparaciones necesarias. El avalúo de la reparación se realizará en base al listado de Cargos Adicionales - Costos de reparación y restauración de la Bicicleta Veturilo, presentado en el Anexo  Nº 2 de este Reglamento - Costos de reparación y restauración de la Bicicleta Veturilo.
9. En caso de devolución incorrecta de la Bicicleta por culpa del Cliente, el Cliente corre con los costes de su alquiler posterior y es responsable de cualquier robo y daño. En caso de dificultades con la devolución de la Bicicleta, el Cliente está obligado a ponerse en contacto inmediatamente con CK Veturilo. En caso de dificultades con la devolución de la Bicicleta por culpa del Operador, después de varios intentos fallidos de contactar a CK por teléfono o chat, el Cliente no correrá con los costos de su posterior alquiler y no será responsable de ningún robo o daño.
10. Cualquier destrucción intencional de la propiedad del Operador resultará en la necesidad de que el autor asuma los costos de reparación o restauración y, como consecuencia, puede resultar en el inicio de procedimientos legales. El Operador tiene derecho a reclamar la cobertura de todos los costos razonables del autor del daño y la destrucción.
11. El cliente es responsable de cualquier daño resultante del incumplimiento del Reglamento, donde uno de los elementos del daño puede ser el llamado el coste de restauración de la Bicicleta especificado en la Tabla de Tarifas y Cargos Adicionales y la Tabla de Costes de Reparación y Restauración de Bicicletas Veturilo.
12. Está prohibido utilizar protecciones que no sean del Sistema Veturilo para inmovilizar la Bicicleta. El Operador se reserva el derecho de eliminar medidas de seguridad inapropiadas aplicadas por el Cliente. Todos los costos de restaurar la Bicicleta a una condición que permita la ejecución de Alquileres correrán a cargo del Cliente.
13. Los Clientes de Veturilo tienen prohibido el transporte de Bicicletas Veturilo en automóviles y otros medios de transporte de propiedad de particulares, excluidos los medios de transporte público.
14. Los Clientes de Veturilo tienen prohibido transportar en Bicicleta un número de personas superior al especificado en este Reglamento.

V. Formas de pago.

1. El pago de los servicios y productos ofrecidos dentro del Sistema Veturilo podrá ser realizado por:
1.1. recargar la Cuenta del Cliente mediante transferencia bancaria o pago único con la Tarjeta, en particular a través del portal www.veturilo.waw.pl, del cual se cobrarán los fondos en el monto que resulte de la Tabla de Tarifas y Cargos adicionales, y luego transferidas a la cuenta del Operador,
1.2. lanzar una orden de débito de la Tarjeta, lo que implica el cobro de una tarifa de min. 10 PLN utilizados para el alquiler. Esto equivale a conectar la Tarjeta. Esto se puede hacer ingresando el número de Tarjeta a través de la Aplicación Móvil Veturilo y en el Sitio Web del Sistema Veturilo.
2. Todos los pagos se transfieren a la cuenta del Operador.
3. La información de la tarjeta es procesada por un proveedor de servicios externo y no se almacena ni está disponible para el Operador.
4. A petición del Cliente, la Autoridad Municipal de Carreteras de Varsovia proporcionará al Cliente una factura con IVA emitida por ZDM por el viaje realizado (tarifa cobrada según la lista de precios). Para ello, el Cliente deberá contactar a ZDM por correo electrónico a la dirección de correo electrónico [email protected], indicando los datos necesarios para emitir una factura con IVA, fecha y hora de Alquiler de Bicicletas, Devolución de Bicicletas y número de bicicleta.
5. A solicitud del Cliente, el Operador proporcionará al Cliente una factura con IVA emitida por el Operador por las Tarifas adicionales cobradas. A tal efecto, el Cliente se pondrá en contacto con el Operador por vía electrónica a la dirección de correo electrónico del Operador a fin de indicarle los datos necesarios para emitir una factura con IVA.
6. Las facturas por el uso del Sistema Veturilo se emitirán dentro de las fechas y procedimientos previstos en las disposiciones de la ley tributaria.
7. ZDM y el Operador enviarán una factura con IVA en forma electrónica a la dirección de correo electrónico desde la cual el Cliente contactó o de otra manera indicada por el Cliente. En casos especialmente justificados, ZDM y el Operador podrán enviar una factura con IVA a otra dirección de correo electrónico indicada por el Cliente.

VI. Registro.

1. Sujeto al punto del Capítulo I 7, la condición necesaria para utilizar el Sistema Veturilo es el registro previo del Cliente, la aceptación de las disposiciones del Reglamento, el suministro de los datos personales requeridos durante el registro y la posesión de un Saldo Mínimo en la Cuenta.
2. La inscripción puede realizarse por:
2.1. sitio web www.veturilo.waw.pl 
2.2. aplicación móvil Veturilo,
2.3. contacto telefónico con CK Veturilo.
3. Durante el proceso de registro a través del sitio web www.veturilo.waw.pl, Aplicación Móvil Veturilo o contacto telefónico con un empleado de CK Veturilo, se requieren los siguientes datos personales:
3.1. nombre y apellido,
3.2. dirección de contacto, es decir, ciudad, calle con número de casa y apartamento, código postal, país,
3.3. dirección de correo electrónico,
3.4. número de teléfono móvil,
3.5. número de tarjeta con posibilidad de cobro (opcional).
El cliente deberá indicar que ha leído y acepta el Reglamento Veturilo, la Política de Privacidad del Sistema WRP Veturilo.
4. Después de registrarse con éxito, el Cliente recibe un código PIN generado automáticamente que, junto con el número de teléfono, se utiliza para iniciar sesión en la Cuenta del Cliente. Los datos de inicio de sesión se envían por SMS al número de teléfono indicado.
5. Para completar el proceso de registro, se enviará un enlace a la dirección de correo electrónico indicada con el fin de confirmar los datos. La cuenta del Cliente permanecerá inactiva hasta que se verifiquen los datos. Si el Cliente hace clic en el enlace y confirma los datos, se activará la cuenta, y desde ese momento será posible alquilar la Bicicleta. El enlace de verificación será válido durante las 24 horas siguientes a la recepción del correo electrónico. Una vez transcurrido este plazo, la nueva verificación de los datos sólo será posible tras la generación de un nuevo enlace a través de la Aplicación Móvil.
6. Las Cuentas de Cliente que contengan datos personales incorrectos, en particular claramente ficticios, con un saldo de 0 PLN, pueden eliminarse automáticamente de la base de datos del Sistema Veturilo.

VII. Alquiler.

1. El Alquiler de Bicicletas es posible cuando el Cliente tiene un estado de Cuenta activo en el Sistema Veturilo. Se entiende por estado activo de la Cuenta en el Sistema Veturilo:
1.1. cumplir las condiciones de Registro del Capítulo VI punto 3,
1.2. tener un Saldo Mínimo en la Cuenta.
2. La bicicleta Veturilo se puede alquilar a través de:
2.1. aplicación móvil,
2.2. contacto con CK Veturilo.
3. Alquilar una bicicleta es posible en cualquier Estación Compatible, Estación Veturilo, Estación Temporal Veturilo o desde el Área de Devolución. El desbloqueo del O-lock se confirma con un pitido.
4. Si el Cliente alquila la misma Bicicleta dentro de los 15 minutos posteriores al alquiler finalizado, se seguirá cobrando por el Tiempo de Alquiler de la Bicicleta (el importe se calculará a partir del momento en que se registre la primera Devolución de la bicicleta alquilada en la aplicación).
5. Es responsabilidad del Cliente asegurarse, antes de conducir, de que la Bicicleta esté en condiciones de uso, en particular, que los neumáticos de la Bicicleta estén inflados, que los frenos estén operativos y que la iluminación y la señal sonora funcionen.
6. Si se encuentra algún defecto de la Bicicleta en el Tiempo de Alquiler de la Bicicleta, el Cliente está obligado a reportar inmediatamente el problema a CK Veturilo o a través de la Aplicación Móvil y, si es posible, devolver la Bicicleta a la Estación más cercana.
7. Montar una Bicicleta que no se pueda utilizar en el momento del alquiler puede dar lugar a la responsabilidad del Cliente por los daños resultantes del uso de la Bicicleta.
8. Durante el Periodo de Alquiler, el Cliente está obligado a disponer de un teléfono móvil capaz de realizar llamadas con CK Veturilo o utilizar la Aplicación Móvil.
9. El portaequipajes montado en la parte delantera de la Bicicleta está adaptado únicamente para transportar objetos ligeros. Para mantener la seguridad y por temor a dañar la Bicicleta, no se pueden colocar objetos pesados allí. Está prohibido transportar personas y animales en el portaequipajes. Llevando artículos de peso más de 5 kg en el portaequipajes exige un cuidado especial. El peso máximo del portaequipajes no debe exceder los 15 kg. Los artículos colocados en el portaequipajes no deben sobresalir por encima del borde del portaequipajes, tampoco deben tener bordes afilados. Si el accidente se produce por un uso indebido del portaequipajes, el Cliente asume la responsabilidad y los costes derivados. El operador no se responsabiliza por daños o por dejar mercancías u objetos en el portaequipajes. En particular, el Operador no es responsable de los equipos electrónicos transportados propiedad del Cliente.
10. Durante el alquiler, el Cliente podrá salir de la Zona de Uso, pero está obligado a regresar antes de que finalice el Alquiler y devolverlo al lugar autorizado indicado por este Reglamento, en caso contrario, se le cobrará al Cliente la Tarifa Adicional de conformidad con el Anexo No. 1.

VIII. Tiempo de Alquiler.

1. El tiempo de Alquiler de Bicicletas comienza en el momento del desbloqueo de la Bicicleta de acuerdo con el Capítulo VII punto 2 del Reglamento. Finaliza con la devolución de la Bicicleta de acuerdo con el Capítulo XI punto 1 del Reglamento.
2. El Cliente se obliga a devolver la Bicicleta dentro del Tiempo máximo de Alquiler, es decir, 12 horas. Exceder el tiempo máximo de alquiler da como resultado el cobro de tarifas adicionales de acuerdo con el Anexo Nº 1. El cálculo de la tarifa por exceder el Tiempo máximo de Alquiler no excluye la obligación de pagar la tarifa por el uso de la Bicicleta de acuerdo con la Tabla de Tarifas de Veturilo.
3. La duración del Alquiler de la Bicicleta continuará si la misma Bicicleta es devuelta y alquilada dentro de los 15 minutos siguientes a la devolución de la Bicicleta.

IX. Función Parada.

1. El Operador, a través de la función Parada, permite la posibilidad de aparcar la Bicicleta durante el Periodo de Alquiler. Utilizar la función Parada no equivale a devolver la bicicleta.
2. La función de Parada sólo está disponible en la Aplicación Móvil. Una vez seleccionada, es necesario confirmar la activación de la función de Parada pulsando sobre el mensaje en la Aplicación Móvil y, a continuación, cerrar manualmente el candado en O. Para finalizar la Parada, seleccionar la opción de reanudar la circulación en la Aplicación Móvil. El candado en O se abrirá automáticamente.
3. La duración de la Parada está incluida en el Tiempo de Alquiler.

X. Reparaciones y averías

1. Cualquier avería deberá ser comunicada a CK Veturilo por teléfono o a través de la Aplicación Móvil, inmediatamente después de notar el defecto.
2. Está prohibido realizar de forma independiente cualquier reparación, modificación, sustitución de piezas en la Bicicleta alquilada. La única entidad autorizada para realizar estas actividades es el Operador.
3. El Cliente se obliga a poder contactar con CK Veturilo durante todo el Periodo de Alquiler.
4. En caso de problemas que impidan la correcta sujeción de la Bicicleta, la situación deberá ser comunicada únicamente por teléfono a CK Veturilo, estando cerca de la Bicicleta.

XI. Devolución.

1. La devolución de la Bicicleta Veturilo es posible en una Estación Veturilo, en una Estación Temporaria Veturilo, en una Estación Compatible o en el Área de Devolución de una de las siguientes formas:
7.1 devolución ordinaria - devolución de la Bicicleta en una Estación Veturilo, en una Estación Temporaria Veturilo o en una Estación Compatible, tras un alquiler en una Estación Veturilo, en una Estación Temporaria Veturilo o en una Estación Compatible:
7.2 devolución con bonificación - devolución de la Bicicleta en una Estación Veturilo o Estación Temporal Veturilo, tras un alquiler fuera de una Estación Veturilo, Estación Temporal Veturilo o Estación Compatible. 
7.3 devolución con cargo - devolución de la Bicicleta fuera de una Estación Veturilo, Estación Temporal Veturilo o Estación Compatible, pero dentro del Área de Devolución.
Los importes de la bonificación por una Devolución con bonificación y la tasa por una Devolución con cargo (a que se refieren los apartados 1.2 y 1.3 anteriores) figuran en el Apéndice Nº 1.
2. La terminación del Alquiler de Bicicletas en el Área de Devolución tendrá un Cargo Adicional, excepto en el caso de que el Alquiler de Bicicletas haya durado menos de 5 minutos y el lugar de Devolución de Bicicletas se encuentre a menos de 50 m del lugar donde se inició alquiler de la Bicicleta.
3. No está permitido devolver una Bicicleta Veturilo en áreas de difícil acceso bajo pena de calcular una Tarifa Adicional de acuerdo con el Anexo Nº 1. Se entiende por lugares de difícil acceso, por ejemplo, todos los garajes y espacios cerrados, techos. etc.
4. No está permitido devolver la bicicleta en una Zona Prohibida bajo pena de una Tasa Adicional de acuerdo con el Apéndice Nº 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo XII, apartado 12.
5. Si la bicicleta se devuelve en el Área de Devolución indicada, el Cliente está obligado a devolver la bicicleta únicamente en los s aparcabicicletas señalizados, cerrando el candado O-lock. La bicicleta debe devolverse en los aparcabicicletas señalizados de forma que quede firmemente apoyada sobre sus ruedas, sujeta sobre una pata de forma que no obstruya el tráfico de peatones y bicicletas. La correcta sujeción de la Bicicleta se confirmará mediante una señal acústica y una notificación PUSH si el Cliente ha habilitado dicha funcionalidad en su Aplicación Móvil. Es responsabilidad del Cliente asegurarse a través de la Aplicación Móvil o contactando con CK Veturilo de que la Bicicleta haya sido correctamente devuelta en el Área de Devolución. Si la bicicleta se devuelve en el Área de Devolución de forma no conforme al Reglamento, se cobrará al Cliente una Tasa Adicional. Un ejemplo de aparcabicicletas señalizados se adjunta como Anexo Nº  3 a este Reglamento.
6. En caso de devolución de la Bicicleta en una Estación Veturilo, una Estación Veturilo Temporal o una Estación Compatible, el Cliente restituirá la Bicicleta cerrando el candado O-lock. La Bicicleta deberá ser inmovilizada de tal forma que se mantenga estable sobre sus ruedas, apoyada sobre una pata. La correcta inmovilización de la Bicicleta se notificará mediante una señal acústica. Es responsabilidad del Cliente asegurarse a través de la Aplicación Móvil o contactando con CK Veturilo de que la Bicicleta haya sido devuelta correctamente. La Bicicleta deberá estacionarse sin obstaculizar el tráfico de bicicletas, vehículos o peatones.
7. Corresponde al Cliente devolver la Bicicleta correctamente y asegurarla, tal y como se menciona en el apartado 1 del Capítulo XI. El incumplimiento de dicha obligación podrá dar lugar a:
7.1 que se le cobre por el alquiler de la Bicicleta de acuerdo con la lista de precios y, en el caso de que el alquiler supere el tiempo máximo de alquiler, que se le cobre una Tasa Adicional de acuerdo con el Apéndice Nº 1,
7.2 a que se le cobre una tasa por pérdida, robo o daños a la Bicicleta de conformidad con el Apéndice Nº 1 (dependiendo del tipo de Bicicleta),
7.3 a que se le cobre una tasa por la devolución de la Bicicleta (independientemente del tipo) en un lugar de difícil acceso (al que se hace referencia en el apartado 3 del Capítulo XI), de acuerdo con el Anexo Nº 1,
7.4 a que se le cobre una tasa por la Devolución de la Bicicleta (independientemente del tipo) fuera de una Zona de Uso o Estación Compatible, de acuerdo con el Anexo Nº 1.
7.5 a que se le cobre una tasa por la Devolución de la Bicicleta (independientemente del tipo) en una Zona Prohibida, de acuerdo con el Anexo Nº 1.
7.6 a que se le cobre una tasa por dejar la Bicicleta alquilada sin candado de conformidad con el Apéndice Nº 1.
Todos los Cargos indicados en los apartados 7.1 - 7.5 pueden ser acumulativos.
8. En caso de que ocurra un accidente o colisión durante el Tiempo de Alquiler de Bicicleta, el Cliente se compromete a tomar declaración o llamar a la Policía al lugar del evento. Además, en caso de que se produzca el evento anterior, el Cliente está obligado a informar a CK Veturilo sobre lo anterior dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia del evento.

XII. Tarifas

1. Las tarifas se calculan de acuerdo con las tarifas especificadas en la Tabla de Tarifas y Cargos Adicionales, que son un anexo del Reglamento, disponible en www.veturilo.waw.pl y en la Aplicación Móvil Veturilo La base para calcular la tarifa es el número de minutos de alquiler contados desde el momento del alquiler de la bicicleta hasta el momento de la devolución de la bicicleta
2. Las tarifas por el uso del Sistema Veturilo varían y dependen de la duración del Tiempo de Alquiler. La tarifa por el alquiler de bicicletas por única vez es la suma de los pagos por períodos de tiempo posteriores.
3. El tiempo de carga se divide en periodos de una hora, excepto la primera hora del Alquiler, durante la cual se separan el periodo de los primeros veinte minutos del Tiempo de Alquiler y los cuarenta minutos siguientes del Tiempo de Alquiler.
4. Si las tasas devengadas por el Tiempo de Alquiler o las Tasas Adicionales superan los fondos disponibles, el Cliente está obligado a recargar su Cuenta de Cliente hasta alcanzar al menos un saldo de 0 PLN en el plazo de 7 días a partir de la generación de los créditos. A falta de pago del importe debido, el Operador se reserva el derecho de emprender las acciones legales pertinentes contra el Cliente para exigir el pago conforme al Contrato. El Operador tendrá derecho a cobrar intereses legales de demora sobre los importes debidos desde la fecha de vencimiento mencionada en la primera frase hasta la fecha de pago efectivo en su totalidad. El Cliente tendrá la obligación de proporcionar al Operador la prestación mencionada en este apartado en los términos del artículo 393 del Código Civil.
5. El saldo de la cuenta del Cliente puede ser reembolsado después de la terminación del Acuerdo. Durante la vigencia del Acuerdo, el Monto de recarga no es reembolsable. En casos justificados, el Cliente podrá solicitar la devolución del Monto de Recarga durante la vigencia del Acuerdo.
6. En el caso de recibir un Bono Promocional, su monto y destino son determinados por el Operador y no es reembolsable, es decir, no es posible retirar fondos. Los fondos de dicha recarga y de la devolución del bono (Capítulo XI apartado 1 punto 1.2) se utilizan en primer lugar para el Alquiler de Bicicletas, antes de los fondos pagados por el Cliente. En el caso de los Vales Promocionales, los detalles sobre el importe, la fecha de validez y el motivo de la concesión se especifican en las normas vigentes de la promoción disponibles en la página web de la promoción. La información sobre las promociones vigentes se puede encontrar en el sitio web del Operador.
7. Los pagos no utilizados realizados por el Cliente a la Cuenta del Cliente como Tarifa Inicial o Monto de Recarga se transfieren de una temporada a otra. Están sujetos a devolución en los casos y en la forma prevista en las disposiciones pertinentes de los Capítulos XV, XVI o XVII. Los importes pagados pero no utilizados por los Clientes serán devueltos también después de la finalización de los acuerdos entre el Operador y la Parte Solicitante. La condición para la devolución de los fondos será que el Cliente proporcione el método de devolución de los fondos, después de recibir información del Operador sobre la terminación del contrato entre el Operador y el Ordenante. Si el Operador no devuelve los fondos, el Cliente debe informar al Ordenante al respecto.
8. En caso de morosidad del Cliente en los pagos al Operador, el Operador del Servicio se reserva el derecho de proporcionar información sobre la morosidad a las entidades indicadas por las disposiciones legales pertinentes en los términos que resulten de normas separadas. El Cliente reconoce que el Operador de Veturilo tiene derecho a transferir las cantidades adeudadas a él en relación con el Cliente, como resultado del Acuerdo, a terceros, lo que dará derecho a estos terceros a reclamar dichas cuentas por cobrar al Cliente. El Operador Veturilo se reserva el derecho de confiar a una empresa de cobro de deudas la recuperación de las cuentas por cobrar del Cliente.
9. El Cliente que incumpla las obligaciones derivadas del Reglamento asume la responsabilidad financiera.
10. En caso de pérdida de la Bicicleta por culpa del Cliente, de conformidad con el acuerdo entre el Operador y el Ordenante, el Operador está obligado a reemplazarla por otra Bicicleta.
11. En el caso de cobro de una Tasa Adicional, excluida la Devolución de la Bicicleta en el Área de Devolución, el Operador se pronunciará tras considerar las circunstancias del caso, previa notificación del Cliente a CK Veturilo según lo descrito en el apartado 3 del Capítulo XIV. En caso de aplicar una Tasa Adicional por la Devolución de la Bicicleta en el Área de Devolución, la tasa se calculará automáticamente. El Operador se pronunciará en un plazo de 14 días a partir de la fecha de constatación del hecho, y en casos especialmente complejos, en un plazo de 30 días.
12. En caso de que el Cliente devuelva la Bicicleta (independientemente del tipo) en una Zona Prohibida, es decir, fuera de una Estación Veturilo, de una Estación Temporal Veturilo o de un Área de Devolución y se cobre una Tasa Adicional conforme al Anexo Nº 1, el Cliente recibirá una notificación PUSH con información sobre el cobro de la Tasa Adicional si el Cliente ha habilitado dicha funcionalidad en su Aplicación Móvil. El Operador permite la cancelación de esta tasa de forma automática, siempre que el Cliente vuelva a alquilar la Bicicleta recién devuelta en los 15 minutos siguientes a la finalización del alquiler y la devuelva en una Estación Veturilo, Estación Veturilo Temporal, Estación Compatible o en el Área de Devolución.
13. A petición del Cliente, si el mismo encuentra y devuelve la Bicicleta al Operador dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que el Cliente ha sido informado por el Operador de que la Bicicleta se ha perdido, la Tasa por Robo, Pérdida o Daños indicada en el Apéndice Nº 1 se reducirá de manera que por cada día transcurrido desde el día siguiente a la fecha en la que el Cliente ha sido informado de que la Bicicleta se ha perdido hasta la fecha en la que la Bicicleta ha sido encontrada y devuelta, el Cliente pagará 1/30 de dicha Tasa. Sin perjuicio de lo anterior, el Cliente deberá abonar el coste de reparación de la bicicleta de acuerdo con el Anexo Nº 2. En casos justificados, se podrá anular la Tasa por Robo, Pérdida o Daños.

XIII. Responsabilidad

1. El operador realiza servicios relacionados con el mantenimiento de Veturilo y es responsable de su correcto funcionamiento.
2. El Operador será responsable de los daños resultantes del incumplimiento o ejecución incorrecta del Acuerdo, a menos que el incumplimiento o ejecución incorrecta resulte de circunstancias por las cuales el Operador no es responsable.
3. El cliente deberá presentar las reclamaciones y quejas en la forma a que se refiere el Capítulo XIV.
4. El Operador se reserva el derecho de divulgar los datos del Cliente, si la obligación de divulgarlos a las personas autorizadas resulta de la ley aplicable.

XIV. Quejas.

1. Una queja es la expresión de insatisfacción del Cliente con el servicio o el desarrollo del proceso relacionado con el servicio prestado (incluidos los casos a que se refiere el Capítulo XII, punto 11).
2. Las quejas deberán contener como mínimo datos tales como: nombre, apellidos, dirección de correo electrónico asociada a la cuenta, número de teléfono, que permita identificar al Cliente. A falta de datos que permitan la identificación del Cliente, el Operador dejará sin consideración la queja.
3. Todas las quejas relativas a los servicios prestados en virtud del Reglamento podrán ser presentadas por el Cliente:
3.1. electrónicamente a la dirección de correo electrónico prevista en el Capítulo I punto 3,
3.2. electrónicamente a través del formulario de contacto en el sitio web,
3.3. a través de la Aplicación Móvil,
3.4. por teléfono a través de CK Veturilo,
3.5. por correo certificado a la dirección postal del Operador indicada en el Capítulo I punto 3,
3.6. personalmente en la oficina del Operador.
4. Si es necesario complementar los datos o la información proporcionados en la queja, antes de considerar la queja, el Operador solicita al Cliente que presenta la queja que lo complemente en el alcance indicado. Antes de considerar la queja, el Operador también puede solicitar al Cliente que complete los datos de la Cuenta dentro del período especificado, cuya provisión es requerida por las disposiciones del Reglamento. A falta de complementar los datos, el Operador dejará sin consideración la queja.
5. El plazo recomendado para presentar una queja es de 7 días desde la fecha del hecho que da lugar a la queja.
6. La presentación de una queja no libera al Cliente de la obligación de cumplir oportunamente con sus obligaciones para con el Operador.
7. El operador examina la queja en el plazo de los 14 días a partir de la fecha de su recepción, y en casos particularmente complejos, dentro de los 30 días. Si es necesario complementar la queja, el plazo para considerar la queja comienza a correr a partir de la fecha de entrega al Operador de documentos complementarios o explicaciones/información adicionales. En caso de imposibilidad de cumplir con el plazo para considerar la queja, el Operador informará al Cliente sobre la demora, indicando el motivo del retraso (circunstancias que deben determinarse) y la fecha prevista para considerar la queja.
8. La respuesta a la queja será enviada al Cliente por correo electrónico o correo tradicional a la dirección de correspondencia en la forma indicada en la queja. El Operador puede enviar una respuesta a una dirección/dirección de correo electrónico diferente indicada para la correspondencia por parte del Cliente que presenta la queja.
9. El Cliente tiene derecho a apelar contra la respuesta a la queja emitida por el Operador. El recurso será considerado dentro de los 14 días siguientes a la fecha de su recepción por CK Veturilo. La apelación debe presentarse de una de las siguientes maneras:
9.1. electrónicamente a la dirección de correo electrónico prevista en el Capítulo I punto 3,
9.2. electrónicamente a través del formulario de contacto en el sitio web,
9.3. por correo certificado a la dirección postal del Operador indicada en el Capítulo I punto 3,
9.4. personalmente en la oficina del Operador.
10. El Cliente puede apelar directamente al Ordenante dentro de los 14 días a partir de la fecha de recepción de la respuesta a la queja a la siguiente dirección: ul. Chmielna 120, 00-801 Varsovia o electrónicamente a la dirección [email protected].

XV. Desistimiento del Acuerdo

1. El Cliente puede desistir el Acuerdo celebrado con el Operador, sobre la base de la ley, sin dar ninguna razón, dentro de los 14 días a partir de la fecha de su celebración. El plazo se considera cumplido si el Cliente envía una declaración de desistimiento del Acuerdo al Operador antes de su vencimiento.
2. El Cliente puede desistir el Acuerdo mediante:
3.1. envío al Operador a la dirección de correo electrónico proporcionada en el Capítulo I punto 3 declaraciones de desistimiento del Acuerdo. La plantilla del documento se puede encontrar en el sitio web www.veturilo.waw.pl 
3.2. envío al Operador por correo certificado a la dirección postal indicada en el Capítulo I punto 3 declaración por escrito sobre la rescisión del Acuerdo. Para tal efecto, el Cliente podrá utilizar el formulario de desistimiento del Acuerdo contenido en el Anexo 2 de la Ley de Derechos del Consumidor (Revista de Leyes de 2019, ítem 134, y sus modificaciones), pero no es obligatorio.
4. En caso de desistimiento del Acuerdo, el Acuerdo se considerará nulo. En caso de desistimiento del Acuerdo, cada parte está obligada a devolver a la otra todo lo recibido en virtud del Acuerdo. La devolución de los beneficios tiene lugar a más tardar 14 días a partir de la fecha de recepción por parte del Operador de la declaración de desistimiento del Acuerdo. El reembolso se realiza utilizando los mismos métodos de pago que utilizó el Cliente en la transacción original, a menos que el Cliente haya aceptado una solución diferente en la declaración de desistimiento del Acuerdo. El Cliente debe indicar una solución diferente en la declaración enviada. 
5. Si, a petición del Cliente, la prestación del servicio comienza antes de la fecha límite para desistir el Acuerdo, el Cliente está obligado a pagar los servicios prestados hasta el desistimiento del Acuerdo. Los fondos restantes en la cuenta se devolverán a más tardar dentro de los 14 días a partir de la fecha de consideración por parte del Operador de la declaración de desistimiento del Acuerdo.

XVI. Rescisión del Acuerdo a petición del Cliente

1. El Cliente tiene derecho a rescindir el Acuerdo. El Cliente puede enviar el aviso de terminación de la siguiente manera
1.1. electrónicamente a la dirección de correo electrónico prevista en el Capítulo I punto 3,
1.2. electrónicamente a través del formulario de contacto en el sitio web,
1.3. electrónicamente a través del formulario de contacto de la aplicación móvil compatible con el sistema operativo IOS,
1.4. por correo certificado a la dirección postal del Operador indicada en el Capítulo I punto 3,
1.5. personalmente en la oficina del Operador.
2. La rescisión del Acuerdo tiene lugar de inmediato, a más tardar dentro de los 14 días a partir de la fecha de entrega de la notificación al Operador. La terminación del Acuerdo resulta en la liquidación por parte del Operador de la Cuenta del Cliente en el Sistema Veturilo.
3. Antes de enviar la rescisión, el Cliente está obligado a liquidar todos los montos adeudados y recargar los fondos en su Cuenta de Cliente hasta el saldo de 0 PLN. La rescisión del Acuerdo en una situación en la que el saldo de la Cuenta del Cliente sea negativo no afectará el derecho del Operador a reclamar una cantidad igual a la cantidad adeudada por el Cliente por los servicios prestados por el Operador.
4. Si los fondos en la Cuenta del Cliente superan los 0 PLN en la fecha de la rescisión del Acuerdo, se devolverán de acuerdo con el método de devolución de fondos indicado por el Cliente en la solicitud, a menos que el Cliente acepte una solución diferente al rescindir el Acuerdo. El Cliente debe indicar una solución diferente en la declaración enviada. Los fondos serán devueltos en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de terminación del Acuerdo. Si la devolución de fondos está relacionada con la necesidad de incurrir en costos adicionales por parte del Operador en forma de costos de transferencia, estos costos se deducirán de los fondos que el Cliente tiene derecho de la devolución.

XVII. Rescisión del Contrato por parte del Operador

1. El Operador podrá rescindir el Contrato con un preaviso de 7 días en caso de un motivo importante, que puede ser, en particular, la liquidación del Sistema Veturilo o el cese de la operación o cambio en el alcance de la operación del Sistema Veturilo.
2. La rescisión del Acuerdo para la prestación de servicios electrónicos por parte del Operador se produce mediante el envío de una declaración de rescisión del Acuerdo para la prestación de servicios electrónicos a la dirección de correo electrónico del Cliente indicada en la Cuenta del Cliente o mediante el envío de una declaración al Cliente de cualquier otra forma.
3. Si se liquida la Cuenta del Cliente, siempre que los fondos en la Cuenta del Cliente excedan 0 PLN en la fecha de terminación del Acuerdo, se devolverán de acuerdo con el método indicado por el Cliente. Los reembolsos se realizarán en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de recepción de la información sobre cómo devolver los fondos. Si la devolución de fondos está relacionada con la necesidad de incurrir en costos adicionales por parte del Operador en forma de costos de transferencia, estos costos se deducirán de los fondos que el Cliente tiene derecho a la devolución.

XVIII. Bloqueo de cuenta

1. El Operador se reserva el derecho de bloquear temporalmente la cuenta del Cliente durante el Procedimiento Aclaratorio o bloquear permanentemente la Cuenta del Cliente en caso de incumplimiento manifiesto de las condiciones de uso de Veturilo Bikes contenidas en este Reglamento,
2. En particular, el Bloqueo de Cuenta puede ocurrir cuando el Cliente:
2.1. no completó los datos personales descritos en el Capítulo VI punto 3,
2.2. utiliza la Bicicleta de forma contraria a su propósito,
2.3. deja la Bicicleta sin asegurar durante el Período de Alquiler.
3. El bloqueo de la Cuenta puede suceder tambien si el Cliente pierde la Bicicleta en el momento del Alquiler de la Bicicleta.
4. El bloqueo permanente de la Cuenta del Cliente impide la creación de otra Cuenta en el futuro y equivale a la rescisión del Acuerdo con el Cliente por su culpa.

XIX. Aplicación móvil Veturilo

1. La aplicación móvil de Veturilo puede descargarse de forma gratuita (sin coste alguno) en las tiendas Google Play, App Store y Huawei AppGallery.
2. Es posible utilizar la aplicación móvil en dispositivos con un sistema Android, IOS o EMUI/HarmonyOS actualizado y con una conexión permanente a Internet.
3. El uso de la Aplicación Móvil Veturilo es posible después de registrar la Cuenta de Cliente en el Sistema Veturilo. Las disposiciones del presente Reglamento relativas a las condiciones de uso de Veturilo se aplicarán en consecuencia a la Aplicación Móvil Veturilo.

XX. Disposiciones finales.

1. La aceptación de este Reglamento y el Alquiler de Bicicletas equivalen a: una declaración de salud que permite circular con seguridad en una Bicicleta; habilidades ciclistas; posesión de las licencias exigidas por la ley y conocimiento de las normas de tránsito.
2. El Operador se reserva el derecho de rescindir el Acuerdo con un preaviso de 14 días cuando el Cliente infrinja las disposiciones de este Reglamento (por ejemplo, no devolver la Bicicleta dentro del plazo requerido), y el Cliente tiene derecho a reclamar contra el Operador. relacionados con la devolución de fondos de la Cuenta del Cliente, siempre que no hayan sido utilizados por el Operador para cubrir las obligaciones vencidas que incumben al Cliente.
3. En el caso de servicios continuos (por ejemplo, mantenimiento de una cuenta), el Reglamento puede modificarse por una razón importante, que se considera que es:
3.1 un cambio en la ley o su interpretación que justifique la necesidad de cambiar el Reglamento,
3.2 un cambio en el servicio, incluido el alcance o la forma de su prestación,
3.3 introducción de un nuevo servicio,
3.4 interrupción total o parcial del servicio,
3.5 consideraciones de privacidad, seguridad y prevención de fraude,
3.6 despejar posibles dudas o ambigüedades de interpretación,
3.7 cambio de datos señalados en el Reglamento, incluido el Operador.
Los cambios entrarán en vigor dentro de los 14 días siguientes a la fecha en que se informe al Usuario sobre los cambios en el Reglamento mediante su publicación en el sitio web y su envío a la dirección de correo electrónico del Usuario. En caso de no aceptación de los cambios en las Regulaciones, el Usuario puede rescindir el Acuerdo con efecto inmediato enviando un aviso a más tardar dentro de los 14 días a partir de la fecha de informar al Usuario sobre los cambios en las Regulaciones.
4. En el caso de servicios de carácter puntual (por ejemplo, un viaje esporádico) o de servicios de prepago, se aplicará en cada ocasión la versión de las Condiciones Generales vigente en el momento de la solicitud del servicio.
5. En los asuntos no cubiertos por este Reglamento, se aplicarán las disposiciones aplicables de la ley polaca, en particular el Código Civil y la Ley de Tránsito.
6. En caso de discrepancias entre la versión polaca y la versión en idioma extranjero de las Regulaciones, la versión polaca de las Regulaciones será la base para la interpretación.

Anexo numero 1
TABLA DE TARIFAS VETURILO

Lista de precios estándar para bicicletas estándar y tándem

Valor bruto

 

 

Tarifa por alquiler de bicicleta

 

El intervalo de tiempo

 

hasta 20 minutos

 0 PLN

del minuto 21 al 60

 1 PLN

Segunda hora

 3 PLN

Tres en punto

 5 PLN

La cuarta y cada hora subsiguiente iniciada

 7 PLN

Tasa por exceder el tiempo de 12 horas de alquiler)

200 PLN

Lista de precios estándar para una bicicleta con asistencia eléctrica

Valor bruto

 

Tarifa por alquiler de bicicleta

El intervalo de tiempo

hasta 20 minutos

 0 PLN

del minuto 21 al 60

 6 PLN

La segunda y cada hora subsiguiente iniciada

 14 PLN

Tasa por exceder el tiempo de 12 horas de alquiler

300 PLN

Cargos Adicionales

Cargo por robo, pérdida o destrucción**:

Bicicleta estándar

4.600 PLN

Bicicleta tándem

10.000 PLN

Bicicleta de asistencia eléctrica

9.500 PLN

Tarifa inicial

10 PLN

Bonificación por llevar la Bicicleta a la Estación (Retorno recompensado)*

5 PLN

Devolución de la Bicicleta en el Área de Devolución (Devolución con cargo)*.

15 PLN

Dejar la Bicicleta alquilada sin candado puesto**

100 PLN

Devolución de la Bicicleta (independientemente del tipo) en una Zona Prohibida*.

150 PLN

Devolución de la Bicicleta (independientemente del tipo) fuera de la Zona de Uso y Estación Compatible*

hasta 10 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

50 PLN

hasta 25 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

100 PLN

hasta 50 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

150 PLN

hasta 100 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

500 PLN

más de 100 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

1.000 PLN

Devolución de la bicicleta (independientemente del tipo)  en un lugar de difícil acceso**

1.000 PLN

Ciclismo por más personas de las permitidas por el Operador para un determinado tipo de Bicicleta**

100 PLN

Eliminación de protecciones aplicadas**

500 PLN

Pasaje no autorizado**

200 PLN

Transporte de la Bicicleta en coche u otro medio de transporte de particulares**

200 PLN

Cargos adicionales se suman
* El cargo se cobra automáticamente.
** El cargo cobrado por el Operador. 

Anexo numero 2
GASTOS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BICICLETA VETURILO

NOMBRE

unidad de medida

PRECIO*

IVA 23%

TOTAL

Batería

ud.

2.888,00 PLN

664,24 PLN

3.552,24 PLN

BloqueO-lock

ud.

1.113,00 PLN

255,99 PLN

1.368,99 PLN

Guardabarros delantero

ud.

20,00 PLN

4,60 PLN

24,60 PLN

Guardabarros trasero

ud.

13,00 PLN

2,99 PLN

15,99 PLN

Tubo 26x1.75

ud.

15,00 PLN

3,45 PLN

18,45 PLN

Campana

ud.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

Palanca de freno, lado derecho

ud.

19,00 PLN

4,37 PLN

23,37 PLN

Palanca de freno, lado izquierdo

ud.

19,00 PLN

4,37 PLN

23,37 PLN

Freno de rodillo delantero

ud.

207,81 PLN

47,80 PLN

255,61 PLN

Freno de rodillo trasero

ud.

255,31 PLN

58,72 PLN

314,03 PLN

Cable de alimentación de la batería

ud.

34,00 PLN

7,82 PLN

41,82 PLN

Cable GM2.5

ud.

19,00 PLN

4,37 PLN

23,37 PLN

Cable de bus EB

ud.

56,00 PLN

12,88 PLN

68,88 PLN

Sensor de velocidad

ud.

56,00 PLN

12,88 PLN

68,88 PLN

Volante

ud.

50,00 PLN

11,50 PLN

61,50 PLN

Manivela izquierda

ud.

35,00 PLN

8,05 PLN

43,05 PLN

Manivela con un engranaje

ud.

63,00 PLN

14,49 PLN

77,49 PLN

Cubo eléctrico

ud.

15,00 PLN

3,45 PLN

18,45 PLN

Cesta

ud.

210,00 PLN

48,30 PLN

258,30 PLN

Luz delantera

ud.

38,00 PLN

8,74 PLN

46,74 PLN

Luz trasera

ud.

31,00 PLN

7,13 PLN

38,13 PLN

cable de freno

ud.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

cable de cambio

ud.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

Cadena

ud.

14,00 PLN

3,22 PLN

17,22 PLN

Fijación de cesta

ud.

48,00 PLN

11,04 PLN

59,04 PLN

Fijación de protector de cadena

ud.

25,00 PLN

5,75 PLN

30,75 PLN

Neumático 26 x 1,75

ud.

40,97 PLN

9,42 PLN

50,39 PLN

Protector de cadena

ud.

63,00 PLN

14,49 PLN

77,49 PLN

Carcasa del cable de freno

m.corr.

4,00 PLN

0,92 PLN

4,92 PLN

Carcasa del desviador

m.corr.

4,00 PLN

0,92 PLN

4,92 PLN

Panel solar

ud.

250,00 PLN

57,50 PLN

307,50 PLN

Un par de pedales

ud.

19,00 PLN

4,37 PLN

23,37 PLN

Buje delantero (dinamo)

ud.

375,00 PLN

86,25 PLN

461,25 PLN

Buje trasero

ud.

375,00 PLN

86,25 PLN

461,25 PLN

Buje trasero de 7 velocidades

ud.

475,00 PLN

109,25 PLN

584,25 PLN

Pulsador de cambio

ud.

21,00 PLN

4,83 PLN

25,83 PLN

Cubierta de la rueda trasera

ud.

154,38 PLN

35,51 PLN

189,88 PLN

Rueda delantera con dínamo

ud.

438,00 PLN

100,74 PLN

538,74 PLN

Cables de iluminación

m.corr.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

Marco de bicicleta

ud.

875,00 PLN

201,25 PLN

1.076,25 PLN

Cuadro para bicicleta (eléctrica)

ud.

1.100,00 PLN

253,00 PLN

1353,00 PLN

Cuadro para bicicleta (tandem)

ud.

2.000,00 PLN

460,00 PLN

2.460,00 PLN

Anuncio

ud.

60,00 PLN

13,80 PLN

73,80 PLN

Mango izquierdo

ud.

11,00 PLN

2,53 PLN

13,53 PLN

Mango derecho

ud.

11,00 PLN

2,53 PLN

13,53 PLN

Motor

ud.

2.687,00 PLN

618,01 PLN

3.305,01 PLN

Sillín

ud.

31,00 PLN

7,13 PLN

38,13 PLN

Controles del volante

ud.

11,00 PLN

2,53 PLN

13,53 PLN

Pie/pata de cabra

ud.

119,00 PLN

27,37 PLN

146,37 PLN

Soporte 115mm

ud.

60,00 PLN

13,80 PLN

73,80 PLN

Radios delanteros reforzados

ud.

1,00 PLN

0,23 PLN

1,23 PLN

Radio trasero reforzado

ud.

1,00 PLN

0,23 PLN

1,23 PLN

Tija de sillín con grabado

ud.

49,00 PLN

11,27 PLN

60,27 PLN

Tornillo de freno de rodillos

ud.

50,00 PLN

11,50 PLN

61,50 PLN

Tornillo de ajuste de la palanca de freno

ud.

6,00 PLN

1,38 PLN

7,38 PLN

Rueda trasera de 3 velocidades con freno

ud.

438,00 PLN

100,74 PLN

538,74 PLN

* Sujeto a cambios.

Anexo numero 3

Adhesivo en los portabicicletas marcados con una "U" invertida que constituyen el Área de Devolución

Anexo numero 4

Adhesivo en los aparcabicicletas marcados en "U" invertida que constituyen las estaciones WRP Veturilo

Правила
Системи Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo 
(Варшавського громадського велосипеда Veturilo)

Набирають чинності з 18.06.2024

I. Загальні положення.

Дані Правила визначають принципи та умови використання Системи Warszawski Rower Publiczny (далі: Veturilo), запущеної у столичному місті Варшава.
1. Правила Veturilo разом із Політикою конфіденційності Системи WRP Veturilo доступні на вебсайті www.veturilo.waw.pl та у Мобільному застосунку Veturilo, де можна ознайомитися з їх змістом, завантажити, відтворити та зберегти. Цей документ можна отримати в офісі Nextbike GZM sp. z o.o. у Варшаві.
2. Контакт:
Nextbike GZM sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b
01 – 756 Warszawa 
e-mail: [email protected]    
тел.: 19 115 (вартість дзвінка згідно з тарифами операторів).
3. Системи Nextbike Polska сумісні, тобто створення облікового запису в одній із систем дозволяє користуватися прокатом велосипедів в інших містах, якщо правила даної системи не передбачають іншого. Користувачі сумісних систем можуть користуватися системою Veturilo на принципах, що застосовуються до користувачів системи Nextbike Polska, описаних в Правилах.
4. Клієнти системи Veturilo можуть користуватися прокатом Велосипедів в інших містах, якщо правила даної системи не передбачають іншого. Поточний список міст, в яких функціонують системи Nextbike Polska, можна знайти на сайтi https://nextbike.pl/o-nextbike/. Велосипедні системи Nextbike Polska не виходять за межі ЄС, так само як і обробка персональних даних, пов'язана з нею, не виходить за межі ЄЕЗ. 
5. Системою Veturilo можуть користуватися також Клієнти, які мають активний обліковий запис в Системі Nextbike Polska. У такому випадку умовою користування Системою Veturilo таким Клієнтом є: наявність активного облікового запису в Системі Nextbike Polska, підтримання Мінімального залишку на рахунку відповідно до положень, визначених у Правилах Системи Nextbike Polska, та прийняття умов, викладених у цих Правилах. Будь-які зміни статусу облікового запису Клієнта в системі Nextbike Polska мають такий самий вплив на використання Клієнтом системи Veturilo (тобто, наприклад, блокування облікового запису в Системі Nextbike Polska означає блокування облікового запису в Системі Veturilo).
6. Умови набуття активного статусу в системі Nextbike Polska регулюються відповідними положеннями цієї системи.
7. Клієнт, який користується Системою Veturilo на принципах, описаних в Розділі I п. 5, не зобов'язаний реєструватися перед використанням Системи Veturilo. Якщо Користувач Системи Nextbike Polska бажає користуватися Системою Veturilo, він повинен:
7.1. увійти до Системи Nextbike Polska через мобільний застосунок або вебсайт Системи Nextbike Polska, вказавши номер телефону та PIN-код Системи Nextbike Polska,
7.2. прийняти Правила та  Політику конфіденційності системи Veturilo WRP.

II. Визначення.

Щоразу в Правилах йдеться про:
1. Мобільний застосунок Veturilo - під цим слід розуміти мобільний застосунок, що дозволяє Клієнту користуватися Системою Veturilo, доступною на пристроях з системами Android, IOS та EMUI//HarmonyOS.
2. Блокування Облікового запису - під цим слід розуміти превентивний захід, що полягає в запобіганні використанню Системи Veturilo, який може бути застосований Оператором у разі порушення Клієнтом положень цих Правил, зокрема порушення, що спричиняє шкоду майну столичному місту Варшави або Оператора.
3. Блокування O-lock - засіб захисту Велосипеда у вигляді інтегрованого з рамою затискача «O», без якого неможливо завершити Прокат. Блокування також використовується для захисту велосипеда під час використання функції “Зупинка”. Блокування O-lock встановлено на задньому колесі, під час Прокату воно залишається відкритим. Блокування являється оснащенням кожного Велосипеда.
4. Акційний ваучер - під цим слід розуміти ваучер, запропонований Оператором, який надає можливість поповнити Рахунок Клієнта. Сума Ваучера та його призначення встановлюються Оператором і поверненню не підлягає. Кошти з Ваучерів використовуються в першу чергу, потім кошти, внесені Клієнтом.
5. Контакт-центр Veturilo (CK) - під цим слід розуміти послугу, запущену Оператором, що забезпечує Клієнтам Veturilo цілодобовий зв'язок з Оператором через:
5.1. гарячу лінію за номером 19 115,
5.2. електронну пошту за адресою [email protected],
5.3. Мобільний застосунок.
Обслуговування Клієнта здійснюється в усі дні тижня (включаючи вихідні та святкові дні), цілодобово. Поза сезоном: пн-пт: 10.00-12.00.
6. Час Прокату - час, що відраховується з моменту Взяття напрокат Велосипеда (розблокування) до моменту Повернення Велосипеда. Передбачається, що Зупинка враховується в Час прокату.
7. GPS – пристрій, встановлений на кожному Велосипеді, який відстежує положення та місце перебування велосипеда.
8. Ідентифікатор Клієнта - під цим слід розуміти індивідуальний номер, присвоєний Клієнту, який відповідає номеру мобільного телефону, вказаному під час реєстрації та 6-значному PIN-коду. Деталі реєстрації та ідентифікаторів Клієнта описані в Розділі VI. Реєстрація. 
9. Картку - під цим слід розуміти кредитну або дебетову картку, видану відповідним суб'єктом, логотип якого міститься на картці.
10. Клієнта - під цим слід розуміти фізичну особу, учасника Системи Veturilo, яка прийняла Правила, зареєструвалась в Системі Veturilo і має Мінімальний залишок на Рахунку.
11. Обліковий запис Клієнта - під цим слід розуміти особистий обліковий запис Клієнта, створений в процесі реєстрації з метою використання Системи Veturilo, а також нарахування платежів відповідно до Додатків № 1 та № 2 до цих Правил. Кожен платіж, здійснений Клієнтом на Рахунок Клієнта як Початковий внесок або Сума поповнення, є передоплатою (авансовим платежем) за оплати, що стягуються відповідно до вищезазначених додатків до Правил. 
12. Суму поповнення - під цим слід розуміти платіж, внесений за Прокат на Рахунок Клієнта. Будь-яка невикористана Сума поповнення підлягає поверненню на умовах, визначених цими Правилами. 
13. Мінімальний стан Рахунку - під цим слід розуміти кошти на рахунку Клієнта, сума яких не може бути меншою, ніж 10 злотих. Прокат велосипеда можливий лише тоді, коли на Рахунку Клієнта є мінімальний залишок у розмірі 10 злотих. У випадку активації доручення для списання коштів з Картки, Мінімальний стан на Рахунку не повинен бути нижчим, ніж 0 злотих. 
14. Несанкціонований проїзд - під цим слід розуміти використання Велосипеда без зареєстрованого в Обліковому записі Клієнта Прокату Велосипеда.
15. Зону повернення - позначені велосипедні стійки, з яких Клієнт може взяти напрокат та повернути Велосипеди Veturilo. За повернення велосипеда Veturilo в Зону повернення стягується додаткова плата згідно з Додатком № 1. Інформація про місце перебування Зони повернення доступна в Мобільному застосунку та на Вебсайті. Зразок позначеної стійки в Зоні повернення наведено в Додатку № 3.
16. Оператора - під цим слід розуміти Nextbike GZM sp. z o.o., яка надає послуги, пов'язані з обслуговуванням системи Veturilo, з місцем перебування за адресою ul.Przasnyska 6b, 01 – 756 Warszawa, яке внесене до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, що ведеться Окружним судом столичного міста Варшави у Варшаві, XIV Господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000906627, REGON 389220243, NIP 1133035601.
17. Початковий внесок - під цим слід розуміти суму вступного внеску до Системи Veturilo в розмірі 10 злотих брутто (прописом: десять злотих), сплачену Клієнтом при реєстрації в Veturilo, сплата якої є першим внеском в рахунок Суми поповнення. Невикористаний початковий внесок підлягає поверненню на умовах, визначених цими Правилами.
18. Політика конфіденційності - окремий від Правил документ Оператора, що визначає умови обробки Оператором персональних даних Клієнта. Політика конфіденційності доступна за адресою https://veturilo.waw.pl/privacy-policy/
19. Роз'яснювальну процедуру - під цим слід розуміти низку дій Оператора, спрямованих на встановлення обставин та подій, що виникають у зв'язку з використанням Велосипедів, зокрема, пов'язаних з порушенням Правил, ДТП, зіткненнями або пошкодженням майна Оператора.
20. Зупинку - функція, що дозволяє паркувати Велосипед без його Повернення. Зупинка доступна з рівня Мобільного застосунку.
21. Правила - під цим слід розуміти ці Правила та положення, що описують принципи та умови користування Системою Veturilo, зокрема обсяг прав та обов'язків, а також відповідальність осіб, які користуються можливістю Прокату Велосипедів у Системі Veturilo.
22. Велосипед типу тандем - під цим слід розуміти Велосипед, призначений для використання двома людьми загальною вагою до 240 кг. Він обладнаний кошиком місткістю 15 кг. Велосипед має GPS-передавач.
23. Велосипед з електроприводом (також званий Електричним велосипедом) - під цим слід розуміти Велосипед з електродвигуном, який допомагає крутити педалі для досягнення швидкості 25 км/год, який Оператор надає у доступ в системі Veturilo. Велосипед призначений для використання однією особою, яка досягла 13 років і має зріст від 150 до 195 см. Велосипед має колеса з ободами розміром 26 дюймів, його вантажність становить до 120 кг ваги лише велосипедиста. Він обладнаний кошиком місткістю 15 кг. Велосипед має GPS-передавач. 
24. Стандартний велосипед - під цим слід розуміти базовий тип Велосипеда, який Оператор надає у доступ в системі Veturilo. Велосипед призначений для використання однією особою, яка досягла 13 років і має зріст від 150 до 195 см. Велосипед має колеса з ободами розміром 26 дюймів, його вантажність становить до 120 кг ваги лише велосипедиста. Він обладнаний кошиком місткістю 15 кг. Велосипед має GPS-передавач.
25. Сумісна станція - під цим слід розуміти місце Прокату та Повернення велосипедів Veturilo, яке знаходиться в межах сумісних міст та гмін, перелічених на вебсайті www.veturilo.waw.pl. Станція обладнана стійками для велосипедів, на які за допомогою блокування O-lock повертаються велосипеди.
26. Тимчасову станцію Veturilo - під цим слід розуміти тимчасове місце для взяття напрокат та повернення велосипедів Клієнтами Veturilo, позначене символом Veturilo. Інформація про місце перебування Тимчасових станцій доступна на Вебсайті та в Мобільному застосунку.
27. Станцію Veturilo - місце, де Клієнти Veturilo можуть взяти напрокат та повернути Велосипеди, позначене символом Veturilo, обладнане Тотемом, велосипедною помпою та позначене стійками для велосипедів (зразок позначеної стійки Станції Veturilo наведено у додатку № 4), на яких здійснюється повернення Велосипедів. Інформацію про місце перебування Станцій Veturilo доступна на Вебсайті та в Мобільному застосунку.
28. Зону використання -  під цим слід розуміти адміністративні межі столичного міста Варшави. Оператор розширює Зону використання до адміністративних меж міст та гмін, перелічених на вебсайті www.veturilo.waw.pl, і дозволяє пересування між ними.
29. Заборонена зона - під цим слід розуміти місця/зони, які не є станціями Veturilo, Тимчасовими станціями, Сумісними станціями та Зоною повернення, в яких Клієнт може переміщуватись Велосипедом Veturilo, але де за Повернення Велосипеда стягується Додаткова оплата відповідно до Додатка № 1, з урахуванням положень п. 12 Розділу XII.
30. Вебсайт - під цим слід розуміти запущений Оператором вебсайт www.veturilo.waw.pl, який містить дані для початку та подальшого використання Veturilo.
31. Систему Veturilo – під цим слід розуміти систему прокату Велосипедів, запущену Оператором як частину Warszawskiego Roweru Publicznego (Варшавського громадського велосипеда), включаючи, зокрема, Велосипеди, технічну інфраструктуру, програмне забезпечення та документ, що визначає права та обов’язки Клієнтів. 
32. Таблицю тарифів та Додаткових оплат - під цим слід розуміти цінник на послуги та Додаткові оплати в Veturilo, що є невід'ємною частиною Договору. Цінник є Додатком № 1 до цих Правил та доступний на Вебсайті www.veturilo.waw.pl та в Мобільному застосунку.
33. Договір - під цим слід розуміти Договір Клієнта зі Спільними адміністраторами, що встановлює взаємні права та обов'язки, визначені в цих Правилах. Договір зі змістом Правил вважається автоматично укладеним в момент реєстрації Клієнта у Veturilo та за умови надання Клієнтом заяви про згоду з Правилами та надання персональних даних при реєстрації, а також сплати Початкового внеску в процесі реєстрації Клієнта в Veturilo. Спільними адміністраторами персональних у рамках діяльності в сфері спільної обробки, тобто запуску та експлуатації Системи Veturilo, є Клієнт та Оператор.
34. Прокат велосипеда - під цим слід розуміти взяття велосипеда Клієнтом напрокат на будь-якій Сумісній станції, Станції Veturilo, Тимчасовій станції Veturilo або в Зоні повернення за допомогою Ідентифікатора Клієнта. Прокат велосипеда закінчується в момент Повернення Велосипеда. Процес прокату детально описаний в Розділі VII. цих Правил.
35. Замовника - під цим слід розуміти столичне місто Варшава, pl. Bankowy 3/5, 00-950, Warszawa, NIP 525-22-48-481, від імені та в інтересах якого діє Управління міських доріг (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa. 
36. Повернення Велосипеда - повернення Велосипеда на Станції Veturilo, Тимчасовій станції Veturilo, Сумісній станції або в Зоні повернення шляхом закриття блокування O-lock. Повернення велосипеда в іншому місці, ніж зазначено вище, тягне за собою стягнення Додаткової оплати відповідно до Додатка № 1. Процедуру Повернення визначає  Розділ XI. Правил. Використання функції Зупинка не вважається Поверненням Велосипеда.

III. Загальні принципи користування Системою Veturilo.

1. Умовою користування Системою Veturilo є подання Клієнтом: необхідних при реєстрації персональних даних, прийняття умов, зазначених в даних Правилах, реєстрація Клієнта в Системі Veturilo, внесення Початкового внеску та натискання на посилання активації. Крім того, умовою користування Veturilo є підтримання Мінімального стану рахунку Клієнта на момент кожного прокату. 
2. Клієнт зобов'язується дотримуватися умов цих Правил, зокрема сплатити встановлений Початковий внесок, підтримувати Мінімальний стан рахунку та користуватися Велосипедом відповідно до положень, викладених в Правилах.
3. Особи, яким виповнилося 13 років, але які не досягли 18 років (далі по тексту - неповнолітні), зобов'язані перед укладенням Договору надати Оператору письмову згоду хоча б одного з батьків або законних опікунів на укладення Договору і заяву про те, що вони візьмуть на себе відповідальність за будь-яку шкоду, зокрема, внаслідок невиконання або неналежного виконання Договору, а також покрити поточні зобов'язання, зазначені в Таблицях Тарифи та Додаткові оплати. У заяві батьки або опікуни зобов'язуються поповняти рахунок неповнолітньої особи в Системі Veturilo таким чином, щоб на момент взяття напрокат Обліковий запис був активним (Розділ VII, п. 1). Опікун зобов'язаний власноручно поставити свій підпис на згоді. Скан листа необхідно надіслати електронною поштою на адресу [email protected], а оригінал - поштою на адресу Оператора або передати особисто в офісі Оператора. 
Зразок згоди доступний на вебсайті: www.veturilo.waw.pl. 
4. Умовою користування взятим напрокат Велосипедом неповнолітніми є наявність у них дійсного посвідчення на право керування Велосипедом, а для повнолітніх - наявність неанульованого посвідчення на право керування транспортним засобом.
5. Неповнолітні віком до 13 років можуть користуватися Велосипедами тільки під наглядом законного опікуна.
6. Клієнт може взяти напрокат одночасно до чотирьох Велосипедів
7. Сторони Договору зобов'язані інформувати одна одну про будь-яку зміну адрес або інших даних, що ідентифікують сторони, наданих під час реєстрації в Системі Veturilo. Про зміни слід повідомляти в порядку, описаному в Розділі XIV, п. 3.1 - 3, 5 та 6.

IV. Відповідальність та зобов'язання.

1. Клієнт несе відповідальність за використання Велосипеда відповідно до його призначення та умов Правил. У разі недотримання умов, викладених в Правилах, Оператор має право заблокувати Обліковий запис Клієнта та стягнути оплату відповідно до Додатків 1 та 2. Детальні умови блокування Облікового запису описані в Розділі XVIII цих Правил. 
2. Клієнт зобов'язаний повернути технічно справний Велосипед, в тому ж стані, що і в момент взяття напрокат, допускається знос, що виник в результаті стандартного використання. Клієнт несе відповідальність за наслідки подій, що виникли внаслідок порушення ним Правил та законодавства під час користування Системою Veturilo.
3. У випадку Несанкціонованого проїзду Оператор залишає за собою право стягнути з Клієнта Додаткову оплату відповідно до Додатка №1.
4. Клієнт несе відповідальність за Велосипед протягом усього часу Прокату Велосипеда. Зокрема, Клієнт зобов'язаний вжити заходів для запобігання пошкодженню та крадіжці взятого напрокат Велосипеда.
5. У випадку крадіжки Велосипеда, здійсненої під час Прокату, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити CK Veturilo після того, як інцидент буде помічено. Після отримання такого повідомлення Оператор зобов'язаний докласти всіх зусиль (зокрема, Оператор має можливість зчитувати положення велосипеда з GPS), щоб знайти велосипед.
6. Забороняється використовувати велосипеди Системи Veturilo особам, які перебувають під впливом алкоголю або інших одурманюючих засобів, психотропних речовин або їх замінників у розумінні нормативно-правових актів з протидії наркоманії; сильних протиалергічних лікарських засобів, інших лікарських засобів, які за визначенням забороняють або рекомендують утримуватися від керування транспортним засобом.
7. Клієнт несе повну та цілковиту відповідальність, а також зобов'язується покрити всі штрафи, збори тощо, накладені на Клієнта у зв'язку з використанням Системи Veturilo, які виникли з вини Клієнта. Клієнт, однак, не несе відповідальності за будь-які штрафи, збори тощо, накладені на нього, але виниклі з вини Оператора.
8. У випадку доведених пошкоджень, що виникли внаслідок неналежного використання обладнання, яке є частиною системи Veturilo, Клієнт погоджується покрити витрати на заміну пошкоджених деталей та послуги, пов'язані з їх заміною, з метою відновлення Велосипеда до початкового стану, в якому він перебував до початку прокату. За виконання необхідного ремонту Оператор виставить Клієнту відповідний рахунок або рахунок-фактуру з ПДВ. Оцінка вартості ремонту буде підготовлена на основі переліку Додаткових оплат – Вартість ремонту та відновлення Велосипеда Veturilo, представленого в Додатку № 2 до цих Правил - Вартість ремонту та відновлення Велосипеда Veturilo.
9. У разі неправильного Повернення Велосипеда з вини Клієнта, Клієнт несе витрати за подальший прокат велосипеда, а також несе відповідальність за будь-яку крадіжку та пошкодження. У разі виникнення труднощів з Поверненням Велосипеда Клієнт зобов'язаний негайно зв'язатися з CK Veturilo. У разі виникнення труднощів з поверненням велосипеда з вини Оператора, після декількох невдалих спроб зв'язатися з CK телефоном або через чат, Клієнт не несе витрат за подальший прокат та не несе відповідальності за можливу крадіжку і пошкодження.
10. Будь-яке навмисне пошкодження майна Оператора призведе до того, що винуватець буде змушений сплатити вартість ремонту або відновлення, а також може призвести до порушення судового провадження. Оператор має право вимагати від винуватця пошкодження або знищення покриття всіх обґрунтованих витрат.
11. Клієнт несе відповідальність за можливу шкоду, заподіяну внаслідок недотримання Правил, при цьому одним з елементів якої може бути так звана вартість відновлення Велосипеда, визначена в Таблиці Тарифи та додаткові оплати та Таблиці Вартість ремонту та відновлення Велосипеда Veturilo.
12. Забороняється використовувати захисні пристрої, які не є елементами Системи Veturilo для знерухомлення Велосипеда. Оператор залишає за собою право усунути невідповідний захист, який застосовується Клієнтом. Усі витрати на відновлення Велосипеда до стану, який дає змогу здійснювати Прокат, несе Клієнт.
13. Клієнтам Veturilo заборонено перевозити велосипеди Veturilo автомобілями та іншими транспортними засобами, що належать приватним особам, за винятком громадського транспорту.
14. Клієнтам Veturilo забороняється перевозити на Велосипеді більшу кількість осіб, ніж зазначено в цих Правилах.

V. Форми оплати.

1. Оплата послуг та продуктів, пропонованих в рамках Системи Veturilo, може здійснюватися:
1.1. шляхом поповнення Рахунку Клієнта банківським переказом або шляхом здійснення одноразової оплати Карткою, зокрема через портал www.veturilo.waw.pl, з якого будуть стягуватись кошти в розмірі, зазначеному в Таблиці Тарифи та додаткові оплати, а далі перераховані на рахунок Оператора,
1.2. шляхом ініціювання доручення стягувати кошти з Картки з яким пов’язане стягнення оплати у розмірі мін. 10 злотих, що використовується в рахунок Прокату. Це рівнозначно прив’язанню Картки. Це можна зробити, ввівши номер Картки за допомогою мобільного застосунку Veturilo та на вебсайті Системи Veturilo.
2. Усі платежі перераховуються на рахунок Оператора.
3. Інформація про картку обробляється зовнішнім постачальником послуг, вона не зберігається та не є доступною Оператору.
4. На вимогу Клієнта Управління міських доріг у Варшаві надасть Клієнту рахунок-фактуру з ПДВ, виставлений ZDM за здійснений проїзд (розрахований згідно з цінником). Для цього Клієнт повинен зв'язатися з ZDM електронною поштою за адресою [email protected], вказавши дані, необхідні для виставлення рахунку-фактури з ПДВ, дату та час взяття Напрокат велосипеда, Повернення велосипеда та номер велосипеда.
5. На вимогу Клієнта Оператор надасть Клієнту рахунок-фактуру з ПДВ, виставлений Оператором на стягнуті Додаткові оплати. Для цього Клієнт повинен зв'язатися з Оператором електронною поштою за адресою електронної пошти Оператора і вказати дані, необхідні для виставлення рахунку-фактури з ПДВ. 
6. Рахунки-фактури за користування системою Veturilo будуть виставлятися відповідно до термінів та в порядку, передбаченому податковим законодавством.
7. ZDM та Оператор надсилають рахунок-фактуру з ПДВ в електронному вигляді на адресу електронної пошти, яка використовується для зв'язку з Клієнтом, або в інший спосіб, вказаний Клієнтом. В особливо обґрунтованих випадках ZDM та Оператор можуть надіслати рахунок-фактуру з ПДВ на іншу адресу електронної пошти, вказану Клієнтом.

VI. Реєстрація.

1. Відповідно до Розділу I, п. 7, необхідною умовою користування Системою Veturilo є попередня реєстрація Клієнта, прийняття положень Правил, надання персональних даних, необхідних під час реєстрації, та наявність Мінімального стану рахунку.
2. Реєстрацію можна здійснити через:
2.1. Вебсайт www.veturilo.waw.pl, 
2.2. Мобільний застосунок Veturilo,
2.3. телефонний контакт з CK Veturilo
3. Під час реєстрації через вебсайт www.veturilo.waw.pl, мобільний застосунок Veturilo або телефонний контакт з працівником CK Veturilo необхідно надати наступні персональні дані:
3.1. ім'я та прізвище,
3.2. контактну адресу, тобто місто, вулицю, включаючи номер квартири/будинку, поштовий індекс, країну,
3.3. електронну адресу,
3.4. номер мобільного телефону,
3.5. номер платіжної Картки з можливістю зняття з неї грошових коштів (необов'язково).
Клієнт повинен вказати, що він/вона прочитав(ла) і приймає Правила Veturilo, Політику конфіденційності Системи WRP Veturilo.
4. Після успішної реєстрації Клієнт отримує автоматично згенерований PIN-код, який разом з номером телефону використовується для входу в Обліковий запис Клієнта. Дані для входу надсилаються в SMS-повідомленні на вказаний номер телефону.
5. Для завершення процесу реєстрації на вказану електронну адресу буде надіслано посилання для підтвердження даних. Обліковий запис Клієнта залишатиметься неактивним, допоки дані не будуть перевірені. Перехід за посиланням і, таким чином, підтвердження даних Клієнтом активує обліковий запис, з якого можна буде взяти Напрокат Велосипед. Посилання для підтвердження дійсне протягом 24 годин після отримання електронного листа. Після закінчення цього періоду повторна перевірка даних буде можлива тільки після того, як Мобільний застосунок згенерує нове посилання.
6. Облікові записи Клієнтів, що містять неправильні, зокрема явно вигадані персональні дані, зі станом рахунку 0 злотих, можуть бути автоматично видалені з бази даних Системи Veturilo.

VII. Прокат.

1. Прокат Велосипеда можливий, якщо Клієнт має активний статус Облікового запису в Системі Veturilo. Активний статус Облікового запису в Системі Veturilo означає:
1.1. виконання умов Реєстрації, передбачених Розділом VI, п. 3,
1.2. наявність Мінімального стану рахунку.
2. Велосипед Veturilo можна взяти напрокат через:
2.1. Мобільний застосунок,
2.2. контакт з CK Veturilo.
3. Велосипед можна взяти напрокат на будь-якій Сумісній станції, Станції Veturilo, Тимчасовій станції Veturilo або із Зони повернення. Розблокування O-lock підтверджується звуковим сигналом.
4. У випадку, якщо Клієнт бере напрокат той самий Велосипед протягом 15 хвилин після завершеного прокату, оплати за Час прокату Велосипеда продовжують нараховуватися (оплата буде нараховуватися з моменту реєстрації в застосунку Повернення першого прокату).
5. Перед поїздкою Клієнт зобов'язаний переконатися, що Велосипед придатний до використання, зокрема, що шини велосипеда накачані, гальма справні, працює освітлення та звукові сигнали.
6. Якщо Клієнт виявить несправність Велосипеда під час Прокату, він зобов'язаний негайно повідомити про це CK Veturilo або за допомогою Мобільного застосунку і, якщо це можливо, повернути Велосипед на найближчу Станцію.
7. Їзда на Велосипеді, який на момент прокату був непридатний для використання, може призвести до того, що Клієнт буде нести відповідальність за збитки, що виникли в результаті використання Велосипеда.
8. Під час тривалості Прокату Клієнт зобов'язаний мати мобільний телефон, здатний здійснювати дзвінки до CK Veturilo або дозволяє користуватися Мобільним застосунком.
9. Багажник, встановлений на передній частині Велосипеда, призначений лише для перевезення легких речей. З міркувань безпеки та через побоювання пошкодити велосипед не кладіть туди важкі речі. Не дозволяється перевозити людей або тварин у багажнику. Необхідно бути особливо обережним, перевозячи в багажнику речі, вага яких перевищує 5 кг. Максимальна вага речей у багажнику не повинна перевищувати 15 кг. Предмети, покладені в багажник, не повинні виступати за край багажника, а також не повинні мати гострих країв. Якщо через неправильне використання багажника станеться нещасний випадок, Клієнт нестиме відповідальність за будь-які витрати, понесені в результаті цього. Оператор не несе відповідальності за пошкодження або залишення товарів чи предметів, що перевозяться в багажнику. Зокрема, Оператор не несе відповідальності за перевезене електронне обладнання, що є власністю Клієнта.
10. Під час прокату Клієнт може залишати Зону використання, але зобов'язаний повернутися до закінчення Прокату та повернути Велосипед в дозволене місце, визначене цими Правилами, в іншому випадку з Клієнта стягується Додаткова оплата відповідно до Додатка № 1.

VIII. Час Прокату.

1. Час Прокату починається з моменту розблокування Велосипеда відповідно до Розділу VII, п. 2 Правил. Закінчується в момент Повернення Велосипеда відповідно до Розділу XI, п. 1 Правил.
2. Клієнт зобов'язаний повернути Велосипед, не перевищуючи максимальну тривалість прокату, яка становить 12 годин. Перевищення максимального часу Прокату тягне за собою стягнення додаткової оплати відповідно до Додатка № 1. Стягнення оплати за перевищення максимального часу прокату не виключає обов'язку здійснення оплати за користування велосипедом згідно з Таблицею оплат Veturilo.
3. Час прокату Велосипеда продовжуватиметься, якщо той самий Велосипед Повертається і береться Напрокат протягом 15 хвилин після повернення Велосипеда.

IX. Зупинка.

1. Оператор через функцію «Зупинка» надає можливість паркувати Велосипед під час Прокату. Використання функції «Зупинка» не означає Повернення Велосипеда.
2. Функція «Зупинка» доступна лише в Мобільному застосунку. Після її вибору слід підтвердити увімкнення функції «Зупинка», натиснувши на повідомлення в Мобільному застосунку, а потім вручну закрити Блокування O-lock. Щоб завершити Зупинку, слід обрати опцію відновлення їзди в Мобільному застосунку. Блокування O-lock відкриється автоматично.
3. Тривалість Зупинки включається в Час Прокату.

X. Ремонти та аварії.

1. Про всі аварії слід повідомляти в CK Veturilo телефоном або в Мобільному застосунку відразу ж після виявлення несправності.
2. Забороняється самостійно здійснювати будь-які ремонти, модифікації, заміни деталей у взятому напрокат Велосипеді. Єдиним уповноваженим для таких дій суб'єктом є Оператор. 
3. Клієнт зобов'язаний залишатися на зв'язку з CK Veturilo впродовж усього періоду Прокату.
4. У разі виникнення будь-яких проблем, що перешкоджають правильному закріпленню Велосипеда, про ситуацію слід повідомляти CK Veturilo тільки телефоном, перебуваючи при цьому біля Велосипеда.

XI. Повернення.

1. Повернути велосипед Veturilo можна на Станції Veturilo, Тимчасовій станції Veturilo, Сумісній станції або в Зоні повернення одним з наступних способів:
1.1. регулярне повернення - Повернення велосипеда на Станцію Veturilo, Тимчасову станцію Veturilo або Сумісну станцію після взяття напрокат зі  станції Veturilo, Тимчасової станції Veturilo або Сумісної станції.
1.2. преміальне Повернення - Повернення Велосипеда на Станцію Veturilo або Тимчасову станцію Veturilo після взяття напрокат за межами Станції Veturilo, Тимчасової станції Veturilo або Сумісної станції.
1.3. платне Повернення - Повернення Велосипеда за межами Станції Veturilo, Тимчасової станції Veturilo або Сумісної станції, але в межах Зони повернення.
Суми бонусів за преміальне Повернення та оплати за платне Повернення (як зазначено в пунктах 1.2 та 1.3 вище) визначає Додаток №1.
2. Якщо Прокат Велосипеда закінчується в Зоні повернення, стягується Додаткова оплата, за винятком випадків, коли Прокат тривав менше як 5 хвилин, а місце Повернення Велосипеда знаходиться на відстані менше, ніж 50 м від місця взяття Напрокат велосипеда. 
3. Не дозволяється повертати Велосипед Veturilo у важкодоступні місця під страхом нарахування додаткової оплати згідно з Додатком № 1. Під важкодоступними місцями розуміються, наприклад, закриті автостоянки в торгових центрах, закриті житлові комплекси, приватні володіння та інші важкодоступні місця, наприклад, густі кущі, канали, будь-які гаражі та закриті приміщення, дахи і т.д.
4. Забороняється Повернення Велосипеда у Забороненій зоні під страхом стягнення Додаткової оплати відповідно до Додатка 1, згідно з пунктом 12 Розділу XII.
5. У разі Повернення велосипеда у спеціально відведеній Зоні повернення, Клієнт зобов'язаний повернути Велосипед тільки у позначені велосипедні стійки, закріпивши його за допомогою затискача Блокування O-lock. Велосипед слід повертати у позначені велостійки таким чином, щоб він стабільно стояв на колесах, спираючись на підніжку таким чином, щоб не перешкоджати руху пішоходів та велосипедистів. Правильне закріплення Велосипеда буде підтверджено звуковим сигналом та PUSH-повідомленням, якщо Клієнт увімкнув таку функцію в Мобільному застосунку. Клієнт зобов’язаний переконатися за допомогою Мобільного застосунку або звернувшись до CK Veturilo, що велосипед був правильно повернутий у Зону повернення. Якщо велосипед повертається в Зону повернення всупереч Правилам, з Клієнта стягується Додаткова оплата. Зразок позначених стійок для велосипедів наведено в Додатку № 3 до цих Правил.
6. У разі повернення велосипеда на Станцію Veturilo, Тимчасову станції Veturilo або Сумісну станцію, Клієнт повинен повернути Велосипед через затискач Блокування O-lock. Велосипед повинен бути зафіксований таким чином, щоб він стабільно стояв на колесах, спираючись на підніжку. Правильне закріплення велосипеда буде підтверджено звуковим сигналом. Клієнт несе відповідальність за те, щоб переконатися за допомогою Мобільного застосунку або звернувшись до CK Veturilo, що Велосипед був повернутий правильно. Велосипед повинен бути припаркований таким чином, щоб не створювати перешкод для руху велосипедистів, дорожнього транспорту або пішоходів.
7. Клієнт несе відповідальність за правильне Повернення Велосипеда та його захист, як зазначено в п. 1 Розділу XI. Невиконання цього зобов'язання може призвести до наступних наслідків:
7.1 нарахування оплати за Прокат Велосипеда відповідно до цінника, а у випадку прокату, що перевищує максимальний Час Прокату, нарахування додаткової оплати відповідно до Додатка №1,
7.2 нарахування оплати за втрату, крадіжку або пошкодження Велосипеда відповідно до Додатка № 1 (в залежності від типу Велосипеда),
7.3 нарахування оплати за Повернення Велосипеда (незалежно від типу) у важкодоступному місці (як зазначено в п. 3 Розділу XI), згідно з Додатком № 1,
7.4 нарахування оплати за Повернення Велосипеда (незалежно від типу) за межами Зони користування або Сумісної станції відповідно до Додатка № 1.
7.5 нарахування оплати за Повернення Велосипеда (незалежно від типу) в Забороненій зоні згідно з Додатком № 1.
7.6 нарахування оплати за залишення взятого напрокат Велосипеда без захисту відповідно до Додатка № 1.
Всі оплати, зазначені в пп. 7.1 - 7.5 можуть додаватися.
8. Якщо під час Прокату Велосипеда станеться нещасний випадок або зіткнення, Клієнт зобов'язаний написати заяву або викликати поліцію на місце події. Крім того, у разі настання вищезазначеної події Клієнт зобов'язаний повідомити CK Veturilo про вищезазначене протягом 24 годин після настання події.

XII. Оплати

1. Оплати нараховуються відповідно до ставок, наведених у Таблиці Тарифи та додаткові оплати, що є додатком до Правил, доступній на сайті www.veturilo.waw.pl та в мобільному застосунку Veturilo. Підставою для нарахування оплати є кількість хвилин прокату, що рахується з моменту взяття Велосипеда Напрокат до моменту Повернення Велосипеда.
2. Оплати за користування системою Veturilo є диференційованими та залежать від Тривалості прокату. Оплата за одноразовий Прокат Велосипеда є сумою оплат за наступні часові інтервали.
3. Час нарахування оплат розділений на годинні періоди, за винятком першої години Прокату, протягом якої перші двадцять хвилин Часу Прокату та наступні сорок хвилин періоду прокату відокремлені.
4. Якщо нарахована плата за Час Прокату або Додаткова плата перевищує наявні кошти, Клієнт зобов'язаний впродовж 7 днів з моменту виникнення заборгованості поповнити свій Рахунок Клієнта щонайменше до залишку, що дорівнює 0 злотих. У разі несплати заборгованості Оператор залишає за собою право вжити відповідні юридичні дії проти Клієнта з метою отримання оплати за Договором. Оператор має право нараховувати встановлені законом відсотки за прострочення у розмірі прострочених сум, починаючи з дати, зазначеної в першому реченні, до дати фактичної оплати в повному обсязі. Щодо Оператора Клієнт зобов'язаний виконати умову, зазначену в цьому пункті, відповідно до умов статті 393 Цивільного кодексу.
5. Повернення залишку коштів з рахунку Клієнта можливе при розірванні Договору. Протягом дії Договору Сума Поповнення не підлягає поверненню. В обґрунтованих випадках Клієнт може подати заяву на повернення Суми поповнення протягом строку дії Договору.
6. У разі отримання Акційного ваучера, його сума та призначення визначаються Оператором, і він не підлягає поверненню, тобто немає можливості виплати коштів. Кошти від такого поповнення та від преміального Повернення (Розділ XI, п. 1.1 пп.1.2) використовуються в першу чергу для Прокату Велосипеда, перед коштами, внесеними Клієнтом. У випадку Акційних ваучерів, інформація про суму, термін дії та підстави надання викладена в поточних правилах акції, доступних на сторінці акції. Інформацію про поточні акції можна знайти на вебсайті Оператора.
7. Невикористані платежі, внесені Клієнтом на Рахунок Клієнта як Початковий внесок або Сума поповнення, переносяться з сезону на сезон. Вони повертаються у випадках та в порядку, визначеному відповідними положеннями Розділів XV, XVI або XVII. Внесені, але не використані Клієнтом суми повертаються також після припинення дії договорів між Оператором та Замовником. Умовою повернення коштів є подання Клієнтом способу повернення коштів після отримання від Оператора інформації про розірвання договору, що зв'язує Оператора та Замовника. Якщо Оператор не повертає кошти, Клієнт зобов'язаний повідомити про це Замовника.
8. У випадку, якщо Клієнт має заборгованість перед Оператором, Оператор залишає за собою право передати інформацію про заборгованість суб'єктам, зазначеним у відповідних положеннях законодавства, на принципах, що випливають з окремих нормативно-правових актів. Клієнт визнає, що Оператор Veturilo має право передати свою дебіторську заборгованість Клієнта, що випливає з Договору, третім особам, що дасть право цим третім особам вимагати відповідну дебіторську заборгованість від Клієнта. Оператор Veturilo залишає за собою право доручити стягнення заборгованості з Клієнта колекторській агенції.
9. Клієнт, який не виконує свої зобов'язання, передбачені Договором, несе фінансову відповідальність.
10. У разі втрати Велосипеда з вини Клієнта, відповідно до договору між Оператором та Замовником, Оператор зобов'язаний замінити його іншим Велосипедом.
11. У випадку нарахування Додаткової оплати, за винятком Повернення Велосипеда в Зоні повернення, Оператор приймає рішення після розгляду обставин цієї справи, після того, як Клієнт попередньо повідомив про це Veturilo CK в порядку, описаному в п. 3 Розділу XIV. У випадку нарахування Додаткової оплати за Повернення Велосипеда в Зоні повернення, оплата нараховується автоматично. Оператор приймає рішення протягом 14 днів з моменту встановлення події, а в особливо складних випадках - протягом 30 днів.
12. У ситуації, коли Клієнт повертає Велосипед (незалежно від типу) в Забороненій зоні, тобто за межами Станції Veturilo, Тимчасової станції Veturilo, Сумісної станції або Зони повернення, і нараховується Додаткова оплата відповідно до Додатка № 1, Клієнт отримує PUSH-повідомлення з інформацією про Додаткову оплату, якщо Клієнт увімкнув таку функцію в Мобільному застосунку. Оператор надає можливість скасувати цю оплату автоматично, за умови, що Клієнт повторно візьме напрокат щойно повернутий Велосипед протягом 15 хвилин після закінчення Прокату та поверне його на Станцію Veturilo, Тимчасову станцію Veturilo, Сумісну станцію або в Зону повернення.
13. За заявою Клієнта, якщо Клієнт знайде та поверне Велосипед Оператору протягом 30 днів з дня, коли Клієнт отримав від Оператора інформацію про втрату Велосипеда, Оплата за крадіжку, втрату або пошкодження, зазначена в Додатку № 1, зменшується таким чином, що за кожен день з дня, наступного за днем отримання Клієнтом інформації про втрату Велосипеда, до дня, коли Велосипед буде знайдений та повернений, Клієнт сплачує 1/30 від цієї Оплати. Попри вищезазначене, Клієнт сплачує вартість ремонту Велосипеда відповідно до Додатка № 2. В обґрунтованих випадках Оплата за крадіжку, втрату або пошкодження може бути скасована.

XIII. Відповідальність

1. Оператор надає послуги, пов'язані з обслуговуванням Veturilo, і несе відповідальність за його належне функціонування.
2. Оператор несе відповідальність за збитки, спричинені невиконанням або неналежним виконанням Договору, за винятком випадків, коли невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин, за які Оператор не несе відповідальності.
3. Клієнт повинен подавати претензії та рекламації у формі, зазначеній у Розділі XIV.
4. Оператор залишає за собою право надавати доступ до даних Клієнта, якщо обов'язок надавати доступ уповноваженим особам випливає з чинного законодавства.

XIV. Рекламації.

1. Рекламація - це вираження незадоволення Клієнта послугою або перебігом процесу, пов'язаного з наданою послугою (включаючи випадки, зазначені в Розділі XII п. 11).
2. Рекламації повинні містити принаймні такі дані: ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, пов'язану з обліковим записом, номер телефону, що дозволяє ідентифікувати Клієнта. Якщо дані, що дозволяють ідентифікувати Клієнта, відсутні, Оператор залишає рекламацію без розгляду.
3. Усі рекламації щодо послуг, які надаються на підставі Правил, можуть бути подані Клієнтом:
3.1. в електронному порядку на електронну адресу, вказану в Розділі I, п. 3,
3.2. в електронному порядку через контактну форму на Вебсайті,
3.3. через Мобільний застосунок,
3.4. телефоном через CK Veturilo,
3.5. рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, вказану в розділі I, п. 3,
3.6. особисто в головному офісі Оператора.
4. Якщо дані або інформація, вказані в рекламації, потребують доповнення, Оператор перед розглядом рекламації просить Клієнта, який подав рекламацію, доповнити її в зазначеному обсязі. Перед розглядом рекламації Оператор може також попросити Клієнта у визначений термін доповнити дані в Обліковому записі, які вимагаються відповідно до положень Правил. Якщо дані не будуть доповнені, Оператор залишає рекламацію без розгляду.
5. Рекомендований строк подання рекламації - 7 днів з дати події, що стала підставою для подання рекламації.
6. Подання рекламації не звільняє Клієнта від обов'язку своєчасно виконувати свої зобов'язання перед Оператором.
7. Оператор розглядає рекламацію протягом 14 днів з дня її отримання, а в особливо складних випадках - протягом 30 днів. Якщо рекламація потребує доповнення, термін розгляду рекламації починається з дати надання Оператору додаткових документів або додаткових пояснень/інформації. У разі неможливості дотримання терміну розгляду рекламації Оператор інформує Клієнта про затримку із зазначенням причини затримки (обставин, які необхідно встановити) та очікуваного терміну розгляду рекламації.
8. Відповідь на рекламацію буде надіслана Клієнту електронною поштою або поштою на адресу для листування, вказану в рекламації. Оператор може надіслати відповідь на іншу адресу / адресу електронної пошти, вказану для листування Клієнтом, який подав рекламацію.
9. Клієнт має право оскаржити відповідь на рекламацію, видану Оператором. Оскарження буде розглянуто протягом 14 днів з моменту його отримання CK Veturilo. Оскарження слід подати одним із наступних способів:
9.1. в електронному порядку на електронну адресу, вказану в Розділі I, п. 3,
9.2. в електронному порядку через контактну форму на Вебсайті,
9.3. рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, вказану в Розділі I, п. 3.
9.4. особисто в головному офісі Оператора.
10. Клієнт може звернутися з оскарженням безпосередньо до Замовника протягом 14 днів з дня отримання відповіді на рекламацію за адресою: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa або в електронному порядку на адресу [email protected].

XV. Відмова від Договору.

1. Клієнт може відмовитися від укладеного з Оператором Договору - відповідно до положень закону, без пояснення причин, протягом 14 днів з дня його укладення. Термін вважається дотриманим, якщо перед його завершенням Клієнт надішле Оператору заяву про відмову від Договору.
2. Клієнт може відмовитися від Договору шляхом:
3.1. направлення Оператору на електронну адресу, вказану в Розділі I, п. 3 заяви про відмову від Договору. Зразок документа можна знайти на сайті www.veturilo.waw.pl, 
3.2. направлення Оператору рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в Розділі I, п. 3 письмової заяви про відмову від Договору. З цією метою Клієнт може використовувати зразок заяви про відмову від Договору, що міститься в додатку № 2 до Закону про права споживачів (Збірник законодавчих актів 2019 р., п. 134 з наступними змінами), але це не є обов'язковим.
4. У разі відмови від Договору, Договір вважається неукладеним. У разі відмови від Договору кожна сторона зобов'язана повернути іншій стороні все, що вона отримала за Договором. Відшкодування здійснюється не пізніше 14 днів з дня отримання Оператором повідомлення про відмову від Договору. Повернення платежу здійснюється за допомогою тих самих платіжних засобів, які Клієнт використовував у початковій транзакції, якщо тільки Клієнт у своїй заяві про відмову від Договору не погодився на інше рішення. Альтернативне рішення Клієнт повинен вказати у своїй заяві.
5. Якщо на вимогу Клієнта надання послуги розпочнеться до закінчення періоду відмови від Договору, Клієнт зобов'язаний оплатити послуги, надані до моменту відмови від Договору. Кошти, що залишилися на рахунку, повертаються не пізніше 14 днів з моменту розгляду Оператором заяви про відмову від Договору.

XVI. Розірвання Договору за заявою Клієнта.

1. Клієнт має право розірвати Договір. Клієнт може подати повідомлення про розірвання Договору наступним чином:
1.1. в електронному порядку на електронну адресу, вказану в Розділі I, п. 3,
1.2. в електронному порядку через контактну форму на Вебсайті,
1.3. в електронному порядку через контактну форму в мобільному застосунку, що працює на операційній системі IOS,
1.4. рекомендованим листом на поштову адресу Оператора, вказану в Розділі I, п. 3.
1.5. особисто в головному офісі Оператора.
2. Розірвання Договору відбувається негайно, не пізніше, ніж протягом 14 днів з дня вручення повідомлення Оператору. Наслідком розірвання Договору є ліквідація Оператором Облікового запису Клієнта в Системі Veturilo.
3. Перед подачею повідомлення про розірвання Договору Клієнт зобов'язаний погасити всю заборгованість і поповнити кошти на своєму Рахунку Клієнта до залишку в 0 злотих. Розірвання Договору в ситуації, коли залишок на Рахунку Клієнта є від'ємним, не впливає на право Оператора вимагати суму, що дорівнює неоплаченій заборгованості Клієнта за надані Оператором послуги.
4. Якщо в день розірвання Договору кошти на Рахунку Клієнта перевищують 0 злотих, вони повертаються відповідно до способу повернення, вказаного Клієнтом у заяві, якщо тільки Клієнт не погодився на інше рішення при розірванні Договору. Інше рішення Клієнт повинен вказати в заяві. Повернення коштів здійснюється протягом максимум 14 днів з дня розірвання Договору. Якщо повернення коштів пов'язане з необхідністю понесення додаткових витрат з боку Оператора у вигляді витрат на переказ, ці витрати будуть вирахувані з коштів, що підлягають поверненню Клієнту.

XVII. Розірвання Договору Оператором

1. Оператор може розірвати Договір з повідомленням за 7 днів у разі виникнення вагомої причини, якою може бути, зокрема, ліквідація Системи Veturilo, припинення діяльності або зміна сфери діяльності Системи Veturilo
2. Розірвання Оператором Договору на надання послуг в електронному порядку здійснюється шляхом надсилання заяви про розірвання Договору на надання послуг в електронному порядку на адресу електронної пошти Клієнта, вказану в Обліковому записі Клієнта, або шляхом вручення заяви Клієнту іншим способом.
3. У випадку ліквідації Рахунку Клієнта, якщо кошти на Рахунку Клієнта перевищують 0 злотих на дату розірвання Договору, вони будуть повернуті відповідно до способу, вказаного Клієнтом. Повернення коштів буде здійснено протягом максимум 14 днів з моменту отримання інформації про спосіб повернення коштів. У разі, якщо повернення коштів пов'язане з додатковими витратами з боку Оператора у вигляді витрат на переказ, ці витрати будуть вирахувані з коштів, що підлягають поверненню Клієнту.

XVIII. Блокування облікового запису

1. Оператор залишає за собою право тимчасово заблокувати обліковий запис Клієнта на час проведення Роз’яснювальної процедури або назавжди заблокувати обліковий запис Клієнта у разі явного недотримання умов користування Велосипедами Veturilo, що містяться в цих Правилах,
2. Зокрема, Обліковий запис може бути заблокований, якщо Клієнт:
2.1. не заповнив персональні дані, описані в Розділі VI, п. 3,
2.2. використовує велосипед не за призначенням,
2.3. залишає Велосипед незакріпленим на час Прокату.
3. Обліковий запис також може бути заблокований, якщо під час Прокату Клієнтом було загублено Велосипед.
4. Блокування Облікового запису Клієнта назавжди унеможливлює створення іншого Облікового запису в майбутньому і прирівнюється до розірвання Договору з Клієнтом з вини Клієнта.

XIX. Мобільний застосунок Veturilo

1. Мобільний застосунок Veturilo можна без жодних оплат (безоплатно) завантажити з магазинів Google Play, AppStore та Huawei AppGallery.
2. Використання Мобільного застосунку можливе на пристроях з відповідною оновленою системою Android, IOS або EMUI/HarmonyOS та з постійним доступом до мережі Інтернет.
3. Використання Мобільного застосунку Veturilo можливе після реєстрації Облікового запису Клієнта в Системі Veturilo. Положення цих Правил щодо умов використання Veturilo, застосовуються відповідно  і до Мобільного застосунку Veturilo.

XX. Прикінцеві положення.

1. Прийняття цих Правил та Прокат Велосипеда рівносильні: довідці про стан здоров'я, що дозволяє безпечно пересуватись на Велосипеді; вмінню їздити на Велосипеді; наявності дозволів, які вимагаються законодавством та знанням правил дорожнього руху.
2. Оператор залишає за собою право розірвати Договір з 14-денним попереднім повідомленням, якщо Клієнт порушує положення цих Правил (наприклад, не повернув Велосипед у встановлений термін), а Клієнт може пред'являти претензії до Оператора, пов'язані з поверненням коштів на Рахунок Клієнта, якщо раніше вони не були використані Оператором для покриття необхідних зобов'язань, що обтяжують Клієнта.
3. У разі надання послуг безперервного характеру (наприклад, обслуговування облікового запису), Правила можуть бути змінені з поважної причини, якою вважається:
3.1 зміна в законодавстві або його тлумаченні, що обґрунтовують необхідність внесення змін до Правил,
3.2 зміна в послузі, в тому числі в обсязі або способі її надання,
3.3 впровадження нової послуги,
3.4 повне або часткове припинення надання послуги,
3.5 міркування захисту конфіденційності, безпеки та запобігання зловживанням,
3.6 усунення можливих сумнівів або двозначності тлумачення,
3.7 зміна даних, зазначених в Правилах, у тому числі Оператора.
Зміни набирають чинності протягом 14 днів з дня інформування Користувача про зміни в Правилах шляхом публікації на вебсайті та надсилання на адресу електронної пошти Користувача. Якщо Користувач не приймає зміни до Правил, він може розірвати Договір з негайним вступом в силу, направивши повідомлення про розірвання не пізніше 14 днів з моменту інформування Користувача про зміни до Правил.
4. У випадку послуг разового характеру (наприклад, разова поїздка) або передплачених послуг, в кожному випадку застосовується версія Правил, яка є чинною на момент замовлення послуги.
5. Питання, не охоплені цими Правилами, регулюються відповідними положеннями польського законодавства, зокрема Цивільним кодексом та Законом про дорожній рух.
6. У випадку будь-яких розбіжностей між польською та іноземною версіями Правил, основою для тлумачення є польська версія Правил.

Додаток №1
ТАБЛИЦЯ ОПЛАТ
VETURILO

Стандартний цінник для Стандартних велосипедів та Велосипедів типу тандем

Вартість брутто

 

 

Оплата за Прокат Велосипеда

 

 

Часовий інтервал

 

до 20 хвилин

 0 зл

від 21-ої до 60-ої хвилини

 1 зл

Друга година

 3 зл

Третя година

 5 зл

Четверта та кожна наступна розпочата година

 7 зл

Оплата за перевищення 12-годинного Часу Прокату

200 зл

Стандартний цінник для Велосипеда з електроприводом

Вартість брутто

 

Оплата за Прокат Велосипеда

 

Часовий інтервал

до 20 хвилин

 0 зл

від 21-ої до 60-ої хвилини

 6 зл

Друга та кожна наступна розпочата година

 14 зл

Оплата за перевищення 12-годинного Часу Прокату

300 зл

Додаткові оплати

Оплата за крадіжку, втрату або знищення**

Стандартного велосипеда     

4 600 зл

Велосипеда типу тандем

10 000 зл

Велосипеда з електроприводом

9 500 зл

Початковий внесок

10 зл

Бонус за доставлення Велосипеда на Станцію (преміальне Повернення)*

5 зл

Повернення велосипеда в Зоні повернення (платне Повернення)*

15 зл

Залишення взятого напрокат Велосипеда без захисту**

100 зл

Повернення Велосипеда (незалежно від типу) в Забороненій зоні*.

150 зл

Повернення Велосипеда (незалежно від типу) за межами Зони користування та Сумісної станції **:

до 10 км (від найближчої Станції або Зони повернення)

50 зл

до 25 км (від найближчої Станції або Зони повернення)

100 зл

до 50 км (від найближчої Станції або Зони повернення)

150 зл

до 100 км (від найближчої Станції або Зони повернення)

500 зл

понад 100 км  (від найближчої Станції або Зони повернення)

1 000 зл

Повернення велосипеда (незалежно від типу) у важкодоступному місці**.

1 000 зл

Їзда на Велосипеді більшою кількістю людей, ніж дозволено Оператором для даного типу Велосипеда**

100 зл

Усунення застосованого захисту**

500 зл

Несанкціонований проїзд**

200 зл

Перевезення Велосипеда автомобілем або іншим приватним транспортним засобом**.

200 зл

Додаткові оплати сумуються

*Оплата стягується автоматично.

** Оплата нараховується Оператором.

 

Додаток №2
ВАРТІСТЬ РЕМОНТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВЕЛОСИПЕДА
VETURILO

НАЗВА

Од.вим.

ЦІНА*

ПДВ 23%

РАЗОМ

Акумулятор

шт.

2 888,00 зл

664,24 зл

3 552,24 зл

Блокування O-lock

шт.

1 113,00 зл

255,99 зл

1 368,99 зл

Переднє крило

шт.

20,00 зл

4,60 зл

24,60 зл

Заднє крило

шт.

13,00 зл

2,99 зл

15,99 зл

Велокамера 26 x 1,75

шт.

15,00 зл

3,45 зл

18,45 зл

Дзвінок

шт.

6,00 зл

1,38 зл

7,38 зл

Гальмівний важіль, правий бік

шт.

19,00 зл

4,37 зл

23,37 зл

Гальмівний важіль, лівий бік

шт.

19,00 зл

4,37 зл

23,37 зл

Роликові гальма передні

шт.

207,81 зл

47,80 зл

255,61 зл

Роликові гальма задні

шт.

255,31 зл

58,72 зл

314,03 зл

Кабель живлення акумулятора

шт.

34,00 зл

7,82 зл

41,82 зл

Кабель GM2.5

шт.

19,00 зл

4,37 зл

23,37 зл

Кабель EB Bus

шт.

56,00 зл

12,88 зл

68,88 зл

Датчик швидкості

шт.

56,00 зл

12,88 зл

68,88 зл

Підйом керма

шт.

50,00 зл

11,50 зл

61,50 зл

Лівий шатун

шт.

35,00 зл

8,05 зл

43,05 зл

Шатун з шестернею

шт.

63,00 зл

14,49 зл

77,49 зл

Електричний з'єднувач

шт.

15,00 зл

3,45 зл

18,45 зл

Кошик

шт.

210,00 зл

48,30 зл

258,30 зл

Передня фара

шт.

38,00 зл

8,74 зл

46,74 зл

Задня фара

шт.

31,00 зл

7,13 зл

38,13 зл

Гальмівний трос (тяговий)

шт.

6,00 зл

1,38 зл

7,38 зл

Трос перемикача (тяговий)

шт.

6,00 зл

1,38 зл

7,38 зл

Ланцюг

шт.

14,00 зл

3,22 зл

17,22 зл

Кріплення кошика

шт.

48,00 зл

11,04 зл

59,04 зл

Кріплення захисного щитка ланцюга

шт.

25,00 зл

5,75 зл

30,75 зл

Велосипедна шина 26 x 1,75

шт.

40,97 зл

9,42 зл

50,39 зл

Захисний щиток ланцюга

шт.

63,00 зл

14,49 зл

77,49 зл

Захист троса гальма

П.м.

4,00 зл

0,92 зл

4,92 зл

Захист перемикача

П.м.

4,00 зл

0,92 зл

4,92 zł зл

Сонячна панель

шт.

250,00 зл

57,50 зл

307,50 зл

Пара педалей

шт.

19,00 зл

4,37 зл

23,37 зл

Передня маточина (динамо)

шт.

375,00 зл

86,25 зл

461,25 зл

Задня маточина

шт.

375,00 зл

86,25 зл

461,25 зл

Задня маточина 7-ходова

шт.

475,00 зл

109,25 зл

584,25 зл

Штовхач для перемикача

шт.

21,00 зл

4,83 зл

25,83 зл

Покриття заднього колеса

шт.

154,38 зл

35,51 зл

189,88 зл

Переднє колесо з динамо

шт.

438,00 зл

100,74 зл

538,74 зл

Кабелі освітлення

П.м.

6,00 зл

1,38 зл

7,38 зл

Велосипедна рама

шт.

875,00 зл

201,25 зл

1 076,25 зл

Велосипедна рама (електричний)

шт.

1 100,00 зл

253,00 зл

1353,00 зл

Велосипедна рама (тандем)

шт.

2 000,00 зл

460,00 зл

2 460,00 зл

Реклама

шт.

60,00 зл

13,80 зл

73,80 зл

Руків'я ліве

шт.

11,00 зл

2,53 зл

13,53 зл

Руків'я праве

шт.

11,00 зл

2,53 зл

13,53 зл

Двигун

шт.

2 687,00 зл

618,01 зл

3 305,01 зл

Сідло

шт.

31,00 зл

7,13 зл

38,13 зл

Кріплення керма

шт.

11,00 зл

2,53 зл

13,53 зл

Підніжка / підпора

шт.

119,00 зл

27,37 зл

146,37 зл

Супорт 115мм

шт.

60,00 зл

13,80 зл

73,80 зл

Передня спиця посилена

шт.

1,00 зл

0,23 зл

1,23 зл

Задня спиця посилена

шт.

1,00 зл

0,23 зл

1,23 зл

Підсідельний штир з гравіюванням

шт.

49,00 зл

11,27 зл

60,27 зл

Гвинт роликового гальма

шт.

50,00 зл

11,50 зл

61,50 зл

Регулювальний гвинт важеля гальма

шт.

6,00 зл

1,38 зл

7,38 зл

Заднє колесо 3-ходове з гальмом

шт.

438,00 зл

100,74 зл

538,74 зл

Велосипедна вилка

шт.

60,00 зл

13,80 зл

73,80 зл

Кронштейн керма

шт.

11,00 зл

2,53 зл

13,53 зл

Затиск підсідельного штиря

шт.

11,00 зл

2,53 зл

13,53 зл

* Може змінитись.

Додаток №3

Наклейка на позначених велосипедних стійках типу перевернуте „U”, які становлять Зону повернення

Додаток №4

Наклейка на позначених велосипедних стійках типу перевернуте „U”, які становлять станції WRP Veturilo