• PL
  • EN
  • DE
  • RU
  • UA
  • ES

Regulamin

REGULAMIN
systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo
Obowiązuje od 23/02/2021

Wersja PDF

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo (dalej: Veturilo) uruchomionego w m. st. Warszawa.
2. Regulamin Veturilo wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej veturilo.waw.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
e-mail: [email protected]
tel.: 19 115 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).
4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że regulamin danego systemu mówi inaczej. Użytkownicy systemów kompatybilnych mogą wówczas korzystać z Systemu Veturilo na zasadach właściwych dla użytkowników Systemu Nextbike opisanych w Regulaminie. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/

II. Definicje
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1. Aplikacji Mobilnej Veturilo – należy przez to rozumieć aplikację mobilną umożliwiającą korzystanie z Systemu Veturilo, dostępną na urządzeniach z systemem IOS oraz Android.
2. Centrum Kontaktu Veturilo (CK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom całodobowy kontakt z Operatorem poprzez:
a. infolinię pod nr 19 115,
b. pocztę elektroniczną pod adresem [email protected] Informacje o funkcjonowaniu CK zamieszczane są na stronie internetowej veturilo.waw.pl.
3. Blokadzie konta – należy przez to rozumieć środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z Systemu Veturilo, z którego może skorzystać Operator w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia stanowiącego szkodę na majątku m. st. Warszawa i Operatora.
4. Bonie promocyjnym – należy przez to rozumieć oferowany przez Operatora bon, który umożliwia doładowanie Konta Klienta. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
5. Czas Wypożyczenia – czas liczony od momentu Wypożyczenia (zwolnienie Elektrozamka połączone z sygnałem dźwiękowym), aż do momentu Zwrotu roweru poprzez wpięcie do Elektrozamka i zablokowanie Roweru. W razie braku wolnych Elektrozamków poprzez przypięcie Roweru Zamkiem szyfrowym do stojaka lub innego prawidłowo zabezpieczonego Roweru znajdującego się w Stacji Veturilo. Po zablokowaniu Zamku szyfrowego należy zakończyć Wypożyczenie poprzez Terminal Veturilo, Aplikację Mobilną lub poprzez kontakt z CK. Samo przypięcie Roweru nie jest równoznaczne z jego Zwrotem.
6. Elektrozamku – należy przez to rozumieć mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej.
7. Identyfikatorze Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz 6 cyfrowy numer PIN. Identyfikator może stanowić karta zbliżeniowa RFID. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz identyfikatorów Klienta zostały opisane w Rozdziale V. Rejestracja.
8. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, uczestnika Systemu Veturilo, który zaakceptował Regulamin, dokonał rejestracji w Systemie Veturilo i wniósł Opłatę inicjalną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane oraz udostępniane w celu wykonywania Umowy oraz zgodnie z wyrażonymi przez nich zgodami w Systemie Veturilo.
9. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu Veturilo, a także pobierania opłat zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do Regulaminu. Każda wpłata wniesiona przez Klienta na Konto Klienta jako Opłata inicjalna czy Kwota doładowania jest przedpłatą (zaliczką) na poczet opłat naliczanych zgodnie z ww. załącznikami do Regulaminu.
10. Kwocie doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 1 zł, wniesioną na poczet wypożyczeń na Konto Klienta. Niewykorzystana Kwota doładowania podlega zwrotowi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Linka/Obejma/Zamek szyfrowy – dodatkowy element służący zabezpieczeniu roweru. Nie są w nie wyposażone Rowery dziecięce.
12. Minimalnym Stanie Konta – należy przez to rozumieć środki jakie posiada na Koncie Klient, których wysokość nie może być niższa niż 10 zł. Wypożyczenie roweru jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Klient posiada na Koncie minimum 10 zł.
13. Nieautoryzowany przejazd – należy przez to rozumieć korzystanie z roweru bez zarejestrowanego na Koncie Klienta Wypożyczenia roweru.
14. Operatorze – należy przez to rozumieć firmę Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji działającą w imieniu i na rzecz Zamawiającego, realizującą usługę związaną z obsługą Veturilo, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
15. Opłacie inicjalnej – należy przez to rozumieć kwotę wpisowego do Systemu Veturilo wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczaną przez Klienta przy rejestracji w Veturilo, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania. Niewykorzystana Opłata inicjalna podlega zwrotowi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
16. Postępowaniu wyjaśniającym – należy przez to rozumieć zbiór działań podejmowanych przez Operatora służących ustaleniu okoliczności i zdarzeń powstałych w związku z użytkowaniem rowerów, w szczególności związanych z naruszeniem Regulaminu, wypadkami i kolizjami lub uszkodzeniem mienia Operatora.
17. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Veturilo, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania rowerów w Systemie Veturilo.
18. Rowerze dziecięcym – należy przez to rozumieć rower z obręczami kół o wymiarach 18 cali, przeznaczony do użytku przez dzieci powyżej 4 roku życia i wzroście od 110 cm oraz rower z obręczami kół o wymiarach 20 cali, który przeznaczony jest do użytku przez dzieci powyżej 6 roku życia i wzroście od 120 cm. Rower dziecięcy przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę o wadze do 60 kg. Rower dziecięcy należy wypożyczać i zwracać wyłącznie na Stacjach Veturilo Dziecięcych.
19. Rowerze ze wspomaganiem elektrycznym – należy przez to rozumieć rower z silnikiem elektrycznym udostępniany w Systemie Veturilo przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg, przy czym zakłada się, że rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Rower elektryczny należy wypożyczać i zwracać wyłącznie na Stacjach Veturilo Elektrycznych.
20. Rowerze standardowym – należy przez to rozumieć podstawowy typ roweru udostępniany w Systemie Veturilo przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg. Przy czym zakłada się, że Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Rower standardowy należy wypożyczać i zwracać wyłącznie na Stacjach Veturilo Standardowych z zastrzeżeniem punktu II.25 Regulaminu.
21. Serwisie Veturilo – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Veturilo.
22. Stacji Veturilo Dziecięcej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w Systemie Veturilo oraz do wypożyczenia Rowerów dziecięcych poprzez Terminal Veturilo. Lista Stacji Veturilo Dziecięcych znajduje się na stronie internetowej veturilo.waw.pl.
23. Stacji Veturilo Elektrycznej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w Systemie Veturilo oraz do wypożyczenia Rowerów elektrycznych poprzez Terminal Veturilo. Lista Stacji Elektrycznych znajduje się na stronie internetowej veturilo.waw.pl.
24. Stacji Veturilo Standardowej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych, pompki wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w Systemie Veturilo oraz do wypożyczenia Rowerów standardowych poprzez Terminal Veturilo. Lista Stacji Standardowych Veturilo znajduje się na stronie internetowej veturilo.waw.pl.
25. Strefie użytkowania – należy przez to rozumieć granice administracyjne miasta stołecznego Warszawa oraz kompatybilnych systemów rowerowych miast i gmin wymienionych na stronie https://nextbike.pl/kompatybilne-mazowieckie-systemy-rowerowe.
26. Stronie internetowej – należy przez rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę veturilo.waw.pl zawierającą niezbędne dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania
z Veturilo.
27. Systemie Veturilo – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów w ramach Warszawskiego Roweru Publicznego obejmujący w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów oraz dokument określający prawa i obowiązku Klientów.
28. Systemie Nextbike – należy przez to rozumieć świadczoną przez Operatora usługę polegającą na prowadzenia Konta Nextbike, w ramach którego jego użytkownicy mogą korzystać m.in. z Systemu Veturilo bez konieczności rejestracji.
29. Tabeli Opłat – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat w Veturilo będący integralną częścią Umowy. Cennik stanowi Załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na stronie internetowej veturilo.waw.pl.
30. Terminalu Veturilo – należy przez to rozumieć urządzenie do samodzielnego zarejestrowania się Klienta w Veturilo, Wypożyczenia i Zwrotu rowerów, dokonania płatności kartą płatniczą, znajdujące się w Stacjach Veturilo.
31. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Klienta ze Współadministratorami, ustalającą wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Veturilo i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, oraz podania przy rejestracji danych osobowych oraz uiszczenia Opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w Veturilo. Współadministratorami Danych Osobowych w zakresie działań w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania tj. uruchomienia i obsługi systemu Veturilo są Zamawiający i Operator.
32. Wypożyczeniu roweru – należy przez to rozumieć wypożyczenie roweru przez Klienta ze Stacji Veturilo przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w punkcie V.10. Wypożyczenie roweru kończy się wraz ze Zwrotem roweru. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
33. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawę pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa (ZDM).
34. Zwrocie roweru – należy przez to rozumieć oddanie roweru do Stacji Veturilo. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.
Dla Rowerów standardowych Operator dopuszcza możliwość Zwrotu Roweru standardowego na stacjach w granicach miast i gmin wymienionych na stronie https://nextbike.pl/kompatybilne-mazowieckie-systemy-rowerowe.

III. Zasady ogólne korzystania z Veturilo
1. Z zastrzeżeniem pkt III.2 warunkiem korzystania z Systemu Veturilo jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, rejestracja Klienta w Systemie Veturilo, dokonanie Opłaty inicjalnej oraz kliknięcie w link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z Veturilo jest ponadto utrzymanie Minimalnego Stanu Konta Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Z Systemu Veturilo mogą korzystać także Klienci, którzy posiadają aktywne konto w Systemie Nextbike. Wówczas warunkiem korzystania z Systemu Veturilo przez takiego Klienta jest: posiadanie aktywnego konta w Systemie Nextbike, utrzymanie minimalnego stanu konta według zasad określonych regulaminem Systemu Nextbike oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Jakiekolwiek zmiany statusu konta Klienta w Systemie Nextbike w taki sam sposób oddziałują na korzystanie przez tego Klienta z Systemu Veturilo (tzn. że np. zablokowanie konta w Systemie Nextbike oznacza zablokowanie konta w Systemie Veturilo).
3. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki Regulaminu, w szczególności dokonać umówioną opłatę oraz używać rower zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania Konta małoletniego w Systemie Veturilo, w taki sposób, aby w momencie wypożyczenia Konto było aktywne (VII, pkt. 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] , a oryginał pocztą na adres Operatora lub złożyć osobiście w siedzibie Operatora.
5. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnego uprawnienia.
6. Osoby niepełnoletnie, poniżej 13. roku życia, mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod nadzorem opiekuna prawnego.
7. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów.
8. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.
9. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w systemie. Zmiany należy zgłaszać w sposób opisany w punkcie XIII.2.a, b, d, e.

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady konta zostały opisane w punkcie XVII niniejszego Regulaminu.
2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, dopuszcza się zużycie wynikające ze standardowego użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego Regulaminu i prawa podczas korzystaniu z Systemu Veturilo.
3. W przypadku Nieautoryzowanego przejazdu, Operator zastrzega możliwość nałożenia na Klienta opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1.
4. Klient jest odpowiedzialny za rower od momentu Wypożyczenia roweru ze Stacji Veturilo do momentu Zwrotu roweru do Stacji Veturilo. Przy czym Klient ma obowiązek Zwrócić rower do Stacji dedykowanej dla konkretnego typu roweru. Rower dziecięcy należy zwrócić na Stacji Veturilo Dziecięcej, Rower ze wspomaganiem Elektrycznym należy zwrócić na Stacji Veturilo Elektrycznej, a Rower standardowy na Stacji Veturilo Standardowej. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru.
5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej w trakcie Czasu Wypożyczenia roweru Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK Veturilo natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu.
6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu Veturilo przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w związku z korzystaniem z Systemu Veturilo, a powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Veturilo, Klient zobowiązuje się pokryć koszty wymiany uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą w celu przywrócenia roweru do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.
9. W przypadku niepoprawnego Zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem roweru Klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z CK Veturilo.
10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
11. Klient odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat oraz tabeli Koszty Naprawy i odtworzenia roweru Veturilo.
12. Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu Veturilo w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego realizację Wypożyczeń ponosi Klient.
13. Klientom zabrania się przewozu rowerów Veturilo samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.

V. Rejestracja
1. Z zastrzeżeniem pkt V.9 koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Veturilo jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych oraz posiadanie Minimalnego Stanu Konta (10zł).
2. Rejestrację można zrealizować poprzez:
a. Terminal Veturilo znajdujący się na Stacji
b. stronę internetową veturilo.waw.pl
c. Aplikację Mobilną Veturilo
d. kontakt telefoniczny z CK Veturilo
3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę veturilo.waw.pl, Aplikację Mobilną Veturilo lub kontakt telefoniczny z pracownikiem CK Veturilo wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
a. imienia i nazwiska,
b. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
c. adresu e-mail,
d. numeru PESEL*,
e. numeru telefonu komórkowego,
f. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia (opcjonalnie).
Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin Veturilo oraz Politykę Prywatności Zamawiającego i Politykę Transparentności Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
*Nie dotyczy osób nieposiadających numeru PESEL.
4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu Veturilo, Klient podaje następujące dane osobowe:
a. numer telefonu komórkowego,
b. imię i nazwisko,
c. adres e-mail,
d. w przypadku chęci zasilenia Konta: numer karty kredytowej z możliwością obciążenia.
Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin Veturilo oraz Politykę Prywatności Zamawiającego i Politykę Transparentności Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji.
Pozostałe dane wymienione w pkt. 3 lit. b oraz d Klient ma obowiązek podać najpóźniej do 24 godzin od momentu rejestracji. W przypadku braku uzupełnienia danych w podanym terminie Konto zostanie zablokowane. Odblokowanie Konta nastąpi w momencie podania poprawnych i pełnych danych.
5. Po udanej rejestracji Klient otrzymuje wygenerowany automatycznie kod PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.
6. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Po autoryzacji linku Konto zostaje zweryfikowane. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania maila lub do czasu zakończenia pierwszego wypożyczenia, poprzez kliknięcie w link weryfikacyjny, powoduje nieukończenie procesu rejestracji w Systemie Veturilo, a tym samym zablokowanie Konta.
7. Konta Klientów zawierające nieprawidłowe, w szczególności w oczywisty sposób fikcyjne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu Veturilo.
8. W celu usprawnienia procesu logowania przy Terminalu Veturilo Klient ma możliwość podpięcia do swojego Konta Veturilo karty RFID. W trakcie Wypożyczenia i Zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
a. Numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
b. Elektroniczną Legitymację Studencką – tj. zbliżeniową, spersonalizowaną kartę elektroniczną (chip + RFID) posiadającą swój unikalny, zakodowany numer – wraz z numerem PIN,
c. Warszawską Kartę Miejską (WKM) – tj. zbliżeniową, spersonalizowaną kartę elektroniczną (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer – wraz z numerem PIN,
d. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu odpowiednich ustaw wraz z numerem PIN. Terminale Veturilo są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,
e. inne nośniki kompatybilne z WKM, przystosowane do kodowania biletów komunikacji miejskiej m.st. Warszawa wraz z numerem PIN.
Po zalogowaniu się na swoim Koncie na stronie veturilo.waw.pl, Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e.
9. Klient, który korzysta z Systemu Veturilo na zasadach opisanych w pkt III.2. nie jest zobowiązany do dokonania rejestracji przed rozpoczęciem korzystania z Systemu Veturilo. Jeżeli Użytkownik Systemu Nextbike chce skorzystać Systemu Veturilo, powinien on:
a. zalogować się do Systemu Nextbike poprzez Aplikację Mobilną lub Serwis WWW Systemu Nextbike, podając numer telefonu i PIN Systemu Nextbike,
b. zaakceptować regulamin i politykę prywatności Systemu Veturilo.

VI. Formy Płatności
1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Veturilo może być dokonywana poprzez:
a. zasilenie Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez jednorazową płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal veturilo.waw.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat, a następnie przekazywane na rachunek Operatora,
b. uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł. w przypadkach, o których mowa w pkt VII ust. 1 b. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty kredytowej, obciążeniowej w Terminalu Veturilo, podczas kontaktu z CK Veturilo, a także za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo oraz na Stronie internetowej Systemu Veturilo.
c. jednorazową płatność kartą płatniczą przy Terminalu Veturilo.
d. przeksięgowanie środków z konta Klienta w Systemie Nextbike na konto Klienta w Systemie Veturilo, każdorazowo po skorzystaniu z danej usługi lub produktu oferowanych w ramach Systemu Veturilo i skorzystanie z danej usługi lub produktu oferowanych w ramach Systemu Veturilo. Klient w tym przypadku upoważnia Operatora do każdorazowego przekazania środków z konta w Systemie Nextbike do Zamawiającego w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat.
2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
3. Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.
4. Na życzenie Klienta Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez ZDM obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z ZDM drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected], poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny Wypożyczenia roweru, Zwrotu roweru oraz numeru roweru.
5. Faktury za korzystanie z Systemu Veturilo będą wystawiane w terminach i trybach przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.
6. Zamawiający wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient lub w inny sposób wskazany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZDM może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.

VII. Wypożyczenie
1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status Konta w Systemie Veturilo lub Systemie Nextbike. Przez aktywny status Konta w Systemie Veturilo rozumie się:
a. spełnienie warunków Rejestracji punktu V.3 lub V.4
b. posiadanie na Koncie Klienta minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej, lub
c. zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy Terminalu Veturilo lub poprzez kontakt z CK Veturilo, z której to środki pobierane są automatycznie.
Warunki posiadania aktywnego statusu w Systemie Nextbike są regulowane przez właściwy regulamin tego systemu.
2. Wypożyczenie Roweru standardowego jest możliwe w dowolnej Stacji Veturilo Standardowej po uprzednim uruchomieniu Terminala Veturilo, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala Veturilo komunikatami. Zwolnienie Elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu Veturilo oraz sygnałem dźwiękowym. Podczas Wypożyczenia Klient otrzymuje numer do Zamka szyfrowego otwierającego Linkę zabezpieczającą w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu Zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu Veturilo, Aplikacji Mobilnej Veturilo, oraz w CK Veturilo. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada Linkę zabezpieczającą, zwaną także Obejmą, przed Wypożyczeniem roweru. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z CK Veturilo i poinformować o jej braku. Wypożyczenia roweru można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo lub kontaktując się z CK Veturilo.
3. Wypożyczenie Roweru ze wspomaganiem elektrycznym jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Veturilo Elektrycznej po uprzednim uruchomieniu Terminala Veturilo, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala Veturilo komunikatami. Zwolnienie Elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu Veturilo oraz sygnałem dźwiękowym. Rower elektryczny posiada Obejmę, do której dostęp może zostać przyznany wyłącznie przez CK Veturilo w nagłych, uzasadnionych przypadkach. Wypożyczenia można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo lub kontaktując się z CK Veturilo.
4. Wypożyczenie Roweru dziecięcego jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Veturilo Dziecięcej po uprzednim uruchomieniu Terminala Veturilo, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala Veturilo komunikatami. Zwolnienie Elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu Veturilo oraz sygnałem dźwiękowym. Wypożyczenia można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo lub kontaktując się z CK Veturilo. Ponadto:
a. użytkowanie rowerów typu dziecięcego jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna posiadającego konto w Systemie Veturilo. Opiekun prawny jest zobowiązany do nadzorowania jazdy dziecka przez cały okres trwania Wypożyczenia, aż do Zwrotu roweru w stacji dokującej,
b. przed Wypożyczeniem Roweru dziecięcego, opiekun prawny musi się upewnić, że dziecko potrafi jeździć na rowerze bez korzystania z tzw. kółek bocznych,
c. opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia Roweru dziecięcego,
d. Rowery dziecięce nie są wyposażone w Linkę zabezpieczającą i mogą zostać wypożyczone tylko i wyłącznie na Stacji Veturilo Dziecięcej,
e. w przypadku braku możliwości Zwrotu Roweru dziecięcego do Elektrozamka, opiekun prawny jest zobowiązany do skontaktowania się z Operatorem, poprzez całodobowe Centrum Kontaktu Veturilo pod numerem 19 115. Pracownik CK poinformuje jak i gdzie należy zabezpieczyć rower.
5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest zdatny do użytku, w szczególności:
a. opony roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy działa oświetlenie.
b. Posiada sprawną Linkę zabezpieczającą zwaną także Obejmą (w przypadku Rowerów standardowych) oraz aktualny kod do Obejmy
6. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć Linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło. W przypadku braku Obejmy na rowerze Klient zobligowany jest skontaktować się z CK Veturilo i poinformować o jej braku.
7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające w przypadku, gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Czasu Wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z CK telefon komórkowy lub korzystania z Aplikacji Mobilnej.
9. Bagażnik zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Zabrania się przewożenia w bagażniku ludzi i zwierząt. Przy przewożeniu w bagażniku rzeczy cięższych niż 5 kg, należy zachować szczególną ostrożność. Maksymalna masa wkładu bagażnika nie może przekraczać 15 kg. Przedmioty wkładane do bagażnika nie mogą wystawać ponad obręcz bagażnika, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania bagażnika, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w bagażniku towarów lub przedmiotów. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta.
10. Maksymalne obciążenie:
a. Roweru standardowego przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg,
b. Roweru dziecięcego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 60 kg,
c. Roweru ze wspomaganiem elektrycznym, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg.
11. W przypadku jazdy na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszczona w Regulaminie, Operator zastrzega możliwość naliczenia kar zgodnie z Załącznikiem nr 1.
12. W przypadku jakichkolwiek problemów z Wypożyczeniem lub Zwrotem roweru ze Stacji Veturilo, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z CK Veturilo. Pracownik CK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower Veturilo jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami Veturilo. Nie wolno używać rowerów Veturilo w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

VIII. Czas trwania wypożyczenia
1. Czas trwania Wypożyczenia roweru rozpoczyna się w momencie Wypożyczenia roweru zgodnie z punktem VII.2, 3, 4 Regulaminu. Kończy się w momencie Zwrotu roweru zgodnie z punktem od X.1 do X.3 Regulaminu.
2. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny Czasu Wypożyczenia.
3. Przekroczenie dwunastu godzin jednorazowego Czasu Wypożyczenia powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelami Opłat stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu..

IX. Naprawy i Awarie
1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie lub przez Aplikację Mobilną do CK Veturilo niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku stwierdzenia w trakcie Czasu Wypożyczenia jakiejkolwiek usterki roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK Veturilo lub przez Aplikację Mobilną, a w razie awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji Veturilo, dedykowanej dla wypożyczonego typu roweru.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis Veturilo.
3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK przez cały Czas Wypożyczenia.
4. W przypadku pojawienia się problemów uniemożliwiających poprawne zabezpieczenie roweru należy zgłosić sytuację wyłącznie telefonicznie do CK Veturilo znajdując się przy rowerze.


X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do prawidłowego Zwrotu Roweru standardowego, i jego zabezpieczenia poprzez:
a. Odstawienie roweru do dedykowanej Stacji Veturilo Standardowej i wpięcie roweru do wolnego Elektrozamka, który stanowi integralną część stojaka. Prawidłowe zablokowanie roweru w Elektrozamku zostanie potwierdzone zieloną diodą znajdującą się na słupku, sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w stojaku. Klient powinien potwierdzić poprawne dokonanie Zwrotu roweru poprzez logowanie się na swoje konto w Aplikacji Mobilnej lub Stronie internetowej. Zwrot roweru zostanie również potwierdzony powiadomieniem PUSH w przypadku włączenia takiej funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej przez Klienta.
b. Odstawienie roweru do Stacji Veturilo Standardowej i Zwrot roweru przy użyciu Zamka szyfrowego jest możliwy wyłącznie w sytuacji, w której Klient nie ma możliwości wpięcia roweru do Elektrozamka np. gdy nie ma wolnych Elektrozamków lub jest awaria Stacji Veturilo Standardowej. Przypinając rower do stojaka lub innego roweru (prawidłowo zabezpieczonego poprzez wpięcie do Elektrozamka lub zabezpieczonego Obejmą o element stały który uniemożliwia zdjęcie Obejmy bez użycia Zamka szyfrowego) znajdującego się na Stacji Veturilo Standardowej, zablokowania Zamka szyfrowego (poprzez przetasowanie cyfr) oraz naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala Veturilo oraz postępowanie zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu Zamka szyfrowego Klient może też Zwrócić rower za pomocą Aplikacji Veturilo lub poprzez kontakt z CK Veturilo.
c. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności związanych ze Zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z całodobową infolinią CK Veturilo. Przy czym zakłada się, że aby Zwrot roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z CK Veturilo (bez względu na to czy wystąpiły trudności ze zwrotem, czy też nie) Klient musi być obecny na Stacji, na której ma być dokonany Zwrot roweru.
2. Klient zobowiązany jest do prawidłowego Zwrotu Roweru ze wspomaganiem elektrycznym i jego zabezpieczenia poprzez odstawienie roweru na Stację Veturilo Elektryczną, na której są wolne Elektrozamki i wpięcie roweru do Elektrozamka. W przypadku braku wolnych Elektrozamków Klient zobowiązany jest Zwrócić rower na najbliższą, Stację Veturilo Elektryczną na której znajdują się wolne Elektrozamki. W przypadku awarii stacji Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z CK Veturilo. W przypadku jakichkolwiek trudności związanych ze Zwrotem Roweru ze wspomaganiem elektrycznym Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z całodobową infolinią CK Veturilo. Przy czym zakłada się, że aby Zwrot roweru mógł nastąpić (wyłącznie w nagłych i uzasadnionych przypadkach) przez CK, Klient powinien być obecny na Stacji, na której ma być dokonany Zwrot roweru. Prawidłowy Zwrot roweru w Elektrozamku zostanie potwierdzone zieloną diodą znajdującą się na słupku, sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w Elektrozamku. Klient powinien potwierdzić poprawne dokonanie Zwrotu roweru poprzez logowanie się na swoje konto w Aplikacji Mobilnej lub Stronie internetowej. Zwrot roweru zostanie również potwierdzony powiadomieniem PUSH w przypadku włączenia takiej funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej przez Klienta.
3. Klient zobowiązany jest do prawidłowego Zwrotu Roweru dziecięcego i jego zabezpieczenia poprzez odstawienie roweru na dedykowaną Stację Veturilo Dziecięcą, na której są wolne Elektrozamki i wpięcie roweru do Elektrozamka. W przypadku braku wolnych Elektrozamków Klient zobowiązany jest Zwrócić rower na najbliższą, Stację Veturilo Dziecięcą dysponującą wolnymi Elektrozamkami. W przypadku awarii stacji Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z CK Veturilo. W przypadku jakichkolwiek trudności związanych ze Zwrotem Roweru dziecięcego Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z całodobową infolinią CK Veturilo. Przy czym zakłada się, że aby Zwrot roweru mógł nastąpić (wyłącznie w nagłych i uzasadnionych przypadkach) przez CK, Klient powinien być obecny na Stacji, na której ma być dokonany Zwrot roweru. Prawidłowe zablokowanie roweru w Elektrozamku zostanie potwierdzone zieloną diodą znajdującą się na słupku, sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w Elektrozamku. Klient powinien potwierdzić poprawne dokonanie Zwrotu roweru poprzez logowanie się na swoje konto w Aplikacji Mobilnej lub Stronie internetowej. Zwrot roweru zostanie również potwierdzony powiadomieniem PUSH w przypadku włączenia takiej funkcjonalności w Aplikacji Mobilnej przez Klienta.
4. Na Kliencie spoczywa obowiązek prawidłowego Zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.1. do X.3 pod rygorem:
a. naliczenia opłat za użytkowanie roweru zgodnie z przyjętym cennikiem, a w przypadku Czasu Wypożyczenia trwającego dłużej niż 12 godzin naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1;
b. naliczenia opłaty za utratę, kradzież lub zniszczenie roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 2;
c. naliczenia opłaty za pozostawienie na stacji niezabezpieczonego roweru (niezwróconego poprawnie) zgodnie z Załącznikiem nr 1;
d. naliczenia opłaty za pozostawienie roweru poza stacją;
e. naliczenia opłaty za Zwrot roweru na stacji nieprzeznaczonej dla danego typu roweru;
f. czasowego zablokowania Konta Klienta.
Wszystkie Opłaty wskazane w pkt 4 lit a-e sumują się.
5. W przypadku, gdy w trakcie Czasu Wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym CK Veturilo maksymalnie do 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.

XI. Opłaty
1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na veturilo.waw.pl w Aplikacji Mobilnej Veturilo oraz na Terminalach Veturilo. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu Wypożyczenia roweru do momentu Zwrotu roweru
2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości Czasu Wypożyczenia. Opłata za jednorazowe Wypożyczenie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.
3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny Wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut Czasu Wypożyczenia oraz dalszych odpłatnych czterdziestu minut Czasu Wypożyczenia.
4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za Czas Wypożyczenia przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
5. Zwrot Kwoty doładowania może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy System Veturilo Kwota doładowania nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach Klient może się ubiegać o zwrot wpłaconych środków w trakcie trwania Umowy w trybie punktu XIII.2.a,b,d,e.
6. W przypadku otrzymania Bonu promocyjnego, Kwota doładowania Konta Klienta oraz jej przeznaczenie ustalana są przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na stronie promocji. Informacje o aktualnych promocjach znajdują się na stronie Operatora.
7. Niewykorzystane wpłaty wniesione przez Klienta na Konto Klienta jako Opłata inicjalna czy Kwota doładowania przechodzą z sezonu na sezon. Podlegają zwrotowi w przypadkach i trybie określonych w odpowiednich postanowieniach punktów XIV, XV lub XVI. Kwoty wpłacone, ale niewykorzystane przez Klientów zostaną zwrócone także po zakończeniu obowiązywania umów łączących Operatora z Zamawiającym. Warunkiem zwrotu środków będzie podanie przez Klienta nr konta bankowego, na który zostaną zwrócone środki, po otrzymaniu od Operatora informacji o zakończeniu obowiązywania umowy łączącej Operatora z Zamawiającym. W przypadku niezwrócenia środków przez Operatora, Klient powinien poinformować o tym Zamawiającego.
8. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator Veturilo ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator Veturilo zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
9. Na użytkowniku, który nie dopełni obowiązków wynikających z Regulaminu, ciąży odpowiedzialność finansowa. W przypadku utraty roweru z winy użytkownika, rower musi zostać zastąpiony innym jednośladem niezależnie od tego czy rower w przyszłości się odnajdzie. Ewentualne odnalezienie się roweru po nałożeniu opłaty nie wpływa więc na jej anulowanie.

XII. Odpowiedzialność
1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Veturilo i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
2. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że, niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
3. Klient roszczenia i reklamacje powinien składać w formie, o których mowa w Rozdziale XIII.
4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

XIII. Reklamacje
1. termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],
b. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
c. telefonicznie,
d. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
e. osobiście w siedzibie Operatora.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, przed jego upływem Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres / adres e-mail wskazany do korespondencji przez Klienta składającego reklamację.
8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
9. CK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do CK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],
b. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,
c. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
d. osobiście w siedzibie Operatora.
11. Klient może:
a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do CK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
b. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację na adres: ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa;
c. wystąpić z powództwem przeciwko Operatorowi do właściwego sądu powszechnego.


XIV. Odstąpienie od Umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
a. przesłanie do Operatora na adres email [email protected], oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;
b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.)jednak nie jest to obowiązkowe.3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie Uprawnionego Uczestnika wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na Koncie środków pieniężnych następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie.

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie można Klient może złożyć w następujący sposób:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected];
b. listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3;
c. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,
d. osobiście w siedzibie Operatora.2. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie Veturilo.
3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

XVI. Wypowiedzenie Umowy przez Operatora
1. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu WRP lub też zaprzestanie działania, lub zmiana zakresu działania Systemu WRP.
2. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób. Skutkiem wypowiedzenie Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta.
3. W przypadku, gdy Konto Klienta będzie likwidowane, o ile środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Klienta. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty otrzymania numeru rachunku bankowego do zwrotu środków. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

XVII. Blokada Kont użytkowników
1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Systemie Veturilo, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z rowerów Veturilo zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. W szczególności Blokada konta może nastąpić, gdy Klient:
a. nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie V.3. niniejszego Regulaminu;
b. wykorzystuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem;
c. pozostawia rower w miejscu innym niż Stacja dedykowana;
d. pozostawia rower niezabezpieczony.
e. niszczy rower lub inne mienie należące do Operatora
f. Wypożyczył rower, który następnie zaginął.
3. Operator dopuszcza możliwość stałego zablokowania Konta Klienta w przypadku powtarzających się przewinień. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

 

XVIII. Aplikacja Mobilna Veturilo
1. Aplikacja Mobilna Veturilo jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play, Apple AppStore oraz Huawei AppGallery.
2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzeniach z odpowiednim aktualnym systemem Android lub Apple IOS oraz ze stałym dostępem do Internetu.
3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Veturilo jest możliwe po zarejestrowaniu Konta Klienta w Systemie Veturilo. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Veturilo znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Veturilo.

XIX. Postanowienia końcowe
1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do CK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 TABELE OPŁAT VETURILO

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za Wypożyczenie roweru* Czas Wypożyczenia:
od 1 do 20 minuty  0 zł
od 21 do 60 minuty  1 zł
Druga godzina  3 zł
Trzecia godzina  5 zł
Czwarta i każda następna godzina  7 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł

*innego niż Rower ze wspomaganiem elektrycznym

 

 

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za Wypożyczenie roweru elektrycznego Czas Wypożyczenia:
od 1 do 20 minuty  0 zł
od 21 do 60 minuty  6 zł
Druga i każda następna godzina  14 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 300 zł

 

 

 

 

Opłaty dodatkowe
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie Roweru standardowego 2497 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie Roweru dziecięcego 4+ i 6+

 

2229 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie Roweru elektrycznego 3290 zł
Opłata za Nieautoryzowany przejazd w systemie WRP Veturilo 200 zł
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru 100 zł
Opłata za pozostawienie na stacji niezabezpieczonego (niezwróconego poprawnie) roweru innego typu niż Rower elektryczny 100 zł
Opłata za pozostawienie na stacji niezabezpieczonego (niezwróconego poprawnie) Roweru elektrycznego 200 zł
Opłata za Zwrot roweru WRP w stacji do tego nieprzeznaczonej 100 zł
Opłata za pozostawienie roweru WRP poza stacją w Strefie użytkowania 100 zł
Opłata za pozostawienie roweru WRP poza Strefą użytkowania 200 zł

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT
Opłaty sumują się

 

Załącznik nr 2 KOSZTY NAPRAWY I ODTWORZENIA ROWERU VETURILO

ROWER STANDARDOWY ROWER ELEKTRYCZNY
NAZWA J.M. CENA* VAT RAZEM CENA* VAT RAZEM
Adapter Widelca szt. 90,00 zł 20,70 zł 110,70 zł 150,00 zł 34,50 zł 184,50 zł
Błotnik przód szt. 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł
Błotnik tył szt. 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł 13,00 zł 2,99 zł 15,99 zł
Chip szt. 25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł 25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł
Dętka szt. 9,00 zł 2,07 zł 11,07 zł 9,00 zł 2,07 zł 11,07 zł
Dzwonek szt. 4,00 zł 0,92 zł 4,92 zł 4,00 zł 0,92 zł 4,92 zł
Dźwignia hamulca szt. 10,00 zł 2,30 zł 12,30 zł 14,00 zł 3,22 zł 17,22 zł
Fajka Hamulca szt. 2,00 zł 0,46 zł 2,46 zł 7,00 zł 1,61 zł 8,61 zł
Hamulec Rolkowy szt. 140,00 zł 32,20 zł 172,20 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Kierownica szt. 23,00 zł 5,29 zł 28,29 zł 26,00 zł 5,98 zł 31,98 zł
Klocki Hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet Hamulców szt. 18,00 zł 4,14 zł 22,14 zł 24,00 zł 5,52 zł 29,52 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł 26,00 zł 5,98 zł 31,98 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł 37,00 zł 8,51 zł 45,51 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Koszyk szt. 21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł 35,00 zł 8,05 zł 43,05 zł
Lampka przednia szt. 11,00 zł 2,53 zł 13,53 zł 11,00 zł 2,53 zł 13,53 zł
Lampka tylna szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 19,00 zł 4,37 zł 23,37 zł 21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 7,42 zł 1,71 zł 9,13 zł 9,00 zł 2,07 zł 11,07 zł
Odblask szt. 1,96 zł 0,45 zł 2,41 zł 1,96 zł 0,45 zł 2,41 zł
Opona szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł 26,00 zł 5,98 zł 31,98 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł 7,00 zł 1,61 zł 8,61 zł
Pancerz linki szt. 2,00 zł 0,46 zł 2,46 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Pancerz przerzutki szt. 2,30 zł 0,53 zł 2,83 zł 2,30 zł 0,53 zł 2,83 zł
Para pedałów szt. 14,26 zł 3,28 zł 17,54 zł 14,26 zł 3,28 zł 17,54 zł
Piasta przednia szt. 183,00 zł 42,09 zł 225,09 zł 183,00 zł 42,09 zł 225,09 zł
Piasta tylna szt. 137,26 zł 31,57 zł 168,83 zł 198,00 zł 45,54 zł 243,54 zł
Popychacz do przerzutki szt. 9,35 zł 2,15 zł 11,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Przednie koło z dynamem szt. 214,88 zł 49,42 zł 264,30 zł 135,00 zł 31,05 zł 166,05 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 21,96 zł 5,05 zł 27,01 zł 0 zł 0 zł 0 zł
Przewody oświetlenia szt. 6,43 zł 1,48 zł 7,91 zł 6,43 zł 1,48 zł 7,91 zł
Rama rowerowa szt. 620,00 zł 142,60 zł 762,60 zł 890,00 zł 204,70 zł 1 094,70 zł
Rękojeść lewa szt. 6,80 zł 1,56 zł 8,36 zł 6,80 zł 1,56 zł 8,36 zł
Rękojeść prawa szt. 6,40 zł 1,47 zł 7,87 zł 6,40 zł 1,47 zł 7,87 zł
Silnik szt. 0 zł 0 zł 0 zł 490,00 zł 112,70 zł 602,70 zł
Siodło szt. 17,30 zł 3,98 zł 21,28 zł 21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 41,00 zł 9,43 zł 50,43 zł 41,00 zł 9,43 zł 50,43 zł
Stery kierownicy szt. 6,32 zł 1,45 zł 7,77 zł 6,32 zł 1,45 zł 7,77 zł
Stopka/Nóżka szt. 15,89 zł 3,65 zł 19,54 zł 21,40 zł 4,92 zł 26,32 zł
Support szt. 13,96 zł 3,21 zł 17,17 zł 13,96 zł 3,21 zł 17,17 zł
Szprycha przód szt. 0,36 zł 0,08 zł 0,44 zł 0,36 zł 0,08 zł 0,44 zł
Szprycha tył szt. 0,36 zł 0,08 zł 0,44 zł 0,36 zł 0,08 zł 0,44 zł
Sztyca szt. 17,48 zł 4,02 zł 21,50 zł 17,48 zł 4,02 zł 21,50 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 21,83 zł 5,02 zł 26,85 zł 21,83 zł 5,02 zł 26,85 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,85 zł 0,20 zł 1,05 zł 0,85 zł 0,20 zł 1,05 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 167,20 zł 38,46 zł 205,66 zł 210,00 zł 48,30 zł 258,30 zł
Widelec szt. 48,00 zł 11,04 zł 59,04 zł 75,00 zł 17,25 zł 92,25 zł
Wspornik kierownicy szt. 18,25 zł 4,20 zł 22,45 zł 16,00 zł 3,68 zł 19,68 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUS szt. 62,14 zł 14,29 zł 76,43 zł 62,14 zł 14,29 zł 76,43 zł

*może ulec zmianie

 

ROWER DZIECIĘCY 4+ ROWER DZIECIĘCY 6+
NAZWA J.M. CENA* VAT RAZEM CENA* VAT 23% RAZEM
Adapter Widelca szt. 70,00 zł 16,10 zł 86,10 zł 70,00 zł 16,10 zł 86,10 zł
Błotnik przód szt. 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł
Błotnik tył szt. 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł 12,00 zł 2,76 zł 14,76 zł
Chip szt. 25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł 25,00 zł 5,75 zł 30,75 zł
Dętka szt. 9,00 zł 2,07 zł 11,07 zł 9,00 zł 2,07 zł 11,07 zł
Dzwonek szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Dźwignia hamulca szt. 14,00 zł 3,22 zł 17,22 zł 14,00 zł 3,22 zł 17,22 zł
Fajka Hamulca szt. 7,00 zł 1,61 zł 8,61 zł 7,00 zł 1,61 zł 8,61 zł
Hamulec Rolkowy szt. 146,00 zł 33,58 zł 179,58 zł 146,00 zł 33,58 zł 179,58 zł
Kierownica szt. 19,00 zł 4,37 zł 23,37 zł 19,00 zł 4,37 zł 23,37 zł
Klocki Hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet Hamulców szt. 18,00 zł 4,14 zł 22,14 zł 18,00 zł 4,14 zł 22,14 zł
Korba lewa szt. 14,80 zł 3,40 zł 18,20 zł 14,80 zł 3,40 zł 18,20 zł
Korba z zębatką szt. 16,00 zł 3,68 zł 19,68 zł 16,00 zł 3,68 zł 19,68 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 19,00 zł 4,37 zł 23,37 zł 19,00 zł 4,37 zł 23,37 zł
Lampka przednia szt. 11,00 zł 2,53 zł 13,53 zł 11,00 zł 2,53 zł 13,53 zł
Lampka tylna szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 17,00 zł 3,91 zł 20,91 zł 17,00 zł 3,91 zł 20,91 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 7,42 zł 1,71 zł 9,13 zł 7,42 zł 1,71 zł 9,13 zł
Odblask szt. 1,96 zł 0,45 zł 2,41 zł 1,96 zł 0,45 zł 2,41 zł
Opona szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika szt. 21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł 21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł
Osłona łańcucha szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Pancerz linki szt. 2,00 zł 0,46 zł 2,46 zł 2,00 zł 0,46 zł 2,46 zł
Para pedałów szt. 14,26 zł 3,28 zł 17,54 zł 14,26 zł 3,28 zł 17,54 zł
Piasta przednia szt. 130,00 zł 29,90 zł 159,90 zł 145,00 zł 33,35 zł 178,35 zł
Piasta tylna szt. 165,00 zł 37,95 zł 202,95 zł 170,00 zł 39,10 zł 209,10 zł
Przednie koło z dynamem szt. 135,00 zł 31,05 zł 166,05 zł 165,00 zł 37,95 zł 202,95 zł
Przewody oświetlenia szt. 6,43 zł 1,48 zł 7,91 zł 6,43 zł 1,48 zł 7,91 zł
Rama rowerowa szt. 590,00 zł 135,70 zł 725,70 zł 590,00 zł 135,70 zł 725,70 zł
Rękojeść lewa szt. 4,90 zł 1,13 zł 6,03 zł 4,90 zł 1,13 zł 6,03 zł
Rękojeść prawa szt. 4,90 zł 1,13 zł 6,03 zł 4,90 zł 1,13 zł 6,03 zł
Siodło szt. 21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł 21,00 zł 4,83 zł 25,83 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 41,00 zł 9,43 zł 50,43 zł 41,00 zł 9,43 zł 50,43 zł
Stery kierownicy szt. 6,32 zł 1,45 zł 7,77 zł 6,32 zł 1,45 zł 7,77 zł
Stopka/Nóżka szt. 11,00 zł 2,53 zł 13,53 zł 11,00 zł 2,53 zł 13,53 zł
Support szt. 13,96 zł 3,21 zł 17,17 zł 13,96 zł 3,21 zł 17,17 zł
Szprycha przód szt. 0,36 zł 0,08 zł 0,44 zł 0,36 zł 0,08 zł 0,44 zł
Szprycha tył szt. 0,36 zł 0,08 zł 0,44 zł 0,36 zł 0,08 zł 0,44 zł
Sztyca szt. 17,48 zł 4,02 zł 21,50 zł 17,48 zł 4,02 zł 21,50 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 21,83 zł 5,02 zł 26,85 zł 21,83 zł 5,02 zł 26,85 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,85 zł 0,20 zł 1,05 zł 0,85 zł 0,20 zł 1,05 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 120,00 zł 27,60 zł 147,60 zł 140,00 zł 32,20 zł 172,20 zł
Widelec szt. 48,00 zł 11,04 zł 59,04 zł 48,00 zł 11,04 zł 59,04 zł
Wspornik kierownicy szt. 14,00 zł 3,22 zł 17,22 zł 14,00 zł 3,22 zł 17,22 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł

*może ulec zmianie

Pogoda w Warszawie

dziś, wtorek, 06 grudnia 2022

2º

Ciśnienie 1014 hPa,
Wiatr 2.91 km/h

1º

1º

1º