Прайс лист

Detail
Image

Obowiązuje od 30.10.2023:

Cennik standardowy dla Roweru standardowego oraz Roweru typu tandem

Wartość brutto

Opłata za Wypożyczenie Roweru

Przedział czasowy

do 20 minut

0 zł

od 21-szej do 60-tej minuty

1 zł

Druga godzina

3 zł

Trzecia godzina

5 zł

Czwarta i każda następna rozpoczęta godzina

7 zł

Opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia

200 zł

 

Cennik standardowy dla Roweru ze wspomaganiem elektrycznym

Wartość brutto

 Opłata za Wypożyczenie Roweru

Przedział czasowy

do 20 minut

0 zł

od 21-szej do 60-tej minuty

6 zł

Druga i każda następna rozpoczęta godzina

14 zł

Opłata za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia

300 zł


Opłaty Dodatkowe 

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie**:

Roweru standardowego

4 600 zł

Roweru typu tandem

10 000 zł

Roweru ze wspomaganiem elektrycznym

9 500 zł

Opłata Inicjalna

10 zł

Bonus za przyprowadzenie Roweru do Stacji (premiowany Zwrot)*

5 zł

Zwrot Roweru w Obszarze Zwrotu (płatny Zwrot)*

15 zł

Pozostawienie wypożyczonego Roweru bez zabezpieczenia**

100 zł

Zwrot  Roweru (bez względu na typ) w Strefie Niedozwolonej*

150 zł

Zwrot Roweru (bez względu na typ) poza Strefą Użytkowania i Stacją Kompatybilną **:

do 10 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

50 zł

do 25 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

100 zł

do 50 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

150 zł

do 100 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

500 zł

powyżej 100 km (od najbliższej Stacji lub Obszaru Zwrotu)

1 000 zł

Zwrot Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym**

1 000 zł

Jazda na Rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru**

100 zł

Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń**

500 zł

Nieautoryzowany przejazd**

200 zł

Przewożenie Roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych**

200 zł

Opłaty Dodatkowe sumują się.
*Opłata pobiera się automatycznie.
**Opłata naliczana przez Operatora.


Standard Pricelist for Standard Bike and Tandem Type of Bike

Gross value

 

 

Fee for Bike Rental

 

 

Time range

 

up to 20 minutes

PLN 0

from the 21st to the 60th minute

PLN 1

Second hour

PLN 3

Third hour

PLN 5

Fourth and each subsequent commenced hour

PLN 7

Charge for exceeding the 12-hour rental period

PLN 200

Standard pricelist for Bikes with electric support

Gross value

Fee for Bike Rental

Time range

up to 20 minutes

PLN 0

from the 21st to the 60th minute

PLN 6

Second and each subsequent commenced hour

PLN 14

Charge for exceeding the 12-hour rental period

PLN 300

Additional fees

Fee for theft, loss or damage**:

Standard Bike  

PLN 4,600

Tandem type of Bike

PLN 10,000

Bike with electric support

PLN 9,500

Initial fee

PLN 10

Bonus for bringing the Bike to  the Station (Premium Return)*

PLN 5

Bike Return in the Area of Return (paid return)*

PLN 15

Leaving the returned Bike unsecured**

PLN 100

Bike Return (regardless of the Bike type) in Non-Authorized Zone*

PLN 150

Bike Return (regardless of its type) outside the User Zone and Compatible Station **

up to 10 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 50

up to 25 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 100

up to 50 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 150

up to 100 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 500

above 100 km (from the closest Station or Area of Return).

PLN 1,000

Bike Return (regardless of the type) in a hardly-accessible place**

PLN 1,000

Ride on a Bike by a greater than allowable number of persons for a given type of Bike**

PLN 100

Removal of applied protections**

PLN 500

Non-authorized ride**

PLN 200

Transporting the Bike by car or by other transport means owned by private persons**

PLN 200

Additional fees sum up.

*The fee is charged automatically.
**The fee is charged by the Operator.

Standardpreisliste für Standard-Fahrrad und Tandem

Bruttobetrag

 

 

Gebühr für die Fahrradausleihe

 

Zeitspanne

 

von der 1. bis zur 20. Minute

 0 PLN

von der 21. bis zur 60. Minute

 1 PLN

Zweite Stunde

 3 PLN

Dritte Stunde

 5 PLN

Vierte und jede weitere angefangene Stunde

 7 PLN

Gebühr für die Überschreitung der Ausleihdauer von 12 Stunden

200 PLN

Standardpreisliste für ein elektrisch unterstütztes Fahrrad

Bruttobetrag

 

Gebühr für die Fahrradausleihe

Zeitspanne

bis 20 Minuten

 0 PLN

von der 21. bis zur 60. Minute

 6 PLN

Zweite und jede weitere angefangene Stunde

 14 PLN

Gebühr für die Überschreitung der Ausleihdauer von 12 Stunden

300 PLN

 

Zusatzgebühren

Gebühr für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung**:

Standard-Fahrrad

4 600 PLN

Tandem

10 000 PLN

Fahrrad mit elektrischer Unterstützung

9 500 PLN

Startgebühr

10 PLN

Bonus für das Bringen des Fahrrads zur Station (prämierte Rückgabe)*

5 PLN

Rückgabe des Fahrrads im Rückgabebereich (bezahlte Rückgabe)*

15 PLN

Ungesichertes Abstellen des Leihfahrrads**

100 PLN

Rückgabe eines Fahrrads (ungeachtet des Typs) in einer verbotenen Zone*

150 PLN

Rückgabe eines Fahrrads ( ungeachtet des Typs) außerhalb der Nutzungszone und der kompatiblen Station**

bis zu 10 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

50 PLN

bis zu 25 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

100 PLN

bis zu 50 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

150 PLN

bis zu 100 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

500 PLN

mehr als 100 km (von der nächsten Station oder dem nächstgelegenen Rückgabebereich)

1 000 PLN

Rückgabe des Fahrrads (ungeachtet des Typs) an einem schwer zugänglichen Ort**

1 000 PLN

Fahren des Fahrrads durch mehr Personen als vom Betreiber für den Fahrradtyp erlaubt**

100 PLN

Entfernung der verwendeten Sicherungseinrichtungen**

500 PLN

Unerlaubte Fahrt**

200 PLN

Transport des Fahrrads mit dem eigenen Auto oder einem anderen privaten Verkehrsmittel**

200 PLN

Die zusätzlichen Gebühren werden addiert

* Die Gebühr wird automatisch berechnet.
** Die Gebühr wird vom Betreiber berechnet.

Lista de precios estándar para bicicletas estándar y tándem

Valor bruto

 

 

Tarifa por alquiler de bicicleta

 

El intervalo de tiempo

 

hasta 20 minutos

 0 PLN

del minuto 21 al 60

 1 PLN

Segunda hora

 3 PLN

Tres en punto

 5 PLN

La cuarta y cada hora subsiguiente iniciada

 7 PLN

Tasa por exceder el tiempo de 12 horas de alquiler)

200 PLN

Lista de precios estándar para una bicicleta con asistencia eléctrica

Valor bruto

 

Tarifa por alquiler de bicicleta

El intervalo de tiempo

hasta 20 minutos

 0 PLN

del minuto 21 al 60

 6 PLN

La segunda y cada hora subsiguiente iniciada

 14 PLN

Tasa por exceder el tiempo de 12 horas de alquiler

300 PLN


 

Cargos Adicionales

Cargo por robo, pérdida o destrucción**:

Bicicleta estándar

4.600 PLN

Bicicleta tándem

10.000 PLN

Bicicleta de asistencia eléctrica

9.500 PLN

Tarifa inicial

10 PLN

Bonificación por llevar la Bicicleta a la Estación (Retorno recompensado)*

5 PLN

Devolución de la Bicicleta en el Área de Devolución (Devolución con cargo)*.

15 PLN

Dejar la Bicicleta alquilada sin candado puesto**

100 PLN

Devolución de la Bicicleta (independientemente del tipo) en una Zona Prohibida*.

150 PLN

Devolución de la Bicicleta (independientemente del tipo) fuera de la Zona de Uso y Estación Compatible*

hasta 10 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

50 PLN

hasta 25 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

100 PLN

hasta 50 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

150 PLN

hasta 100 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

500 PLN

más de 100 km (desde la Estación o el Área de Devolución más cercana)

1.000 PLN

Devolución de la bicicleta (independientemente del tipo)  en un lugar de difícil acceso**

1.000 PLN

Ciclismo por más personas de las permitidas por el Operador para un determinado tipo de Bicicleta**

100 PLN

Eliminación de protecciones aplicadas**

500 PLN

Pasaje no autorizado**

200 PLN

Transporte de la Bicicleta en coche u otro medio de transporte de particulares**

200 PLN

Cargos adicionales se suman

* El cargo se cobra automáticamente.

** El cargo cobrado por el Operador.

Стандартний цінник для Стандартних велосипедів та Велосипедів типу тандем

Вартість брутто

 

 

Оплата за Прокат Велосипеда

 

 

Часовий інтервал

 

до 20 хвилин

 0 зл

від 21-ої до 60-ої хвилини

 1 зл

Друга година

 3 зл

Третя година

 5 зл

Четверта та кожна наступна розпочата година

 7 зл

Оплата за перевищення 12-годинного Часу Прокату

200 зл

Стандартний цінник для Велосипеда з електроприводом

Вартість брутто

 

Оплата за Прокат Велосипеда

 

Часовий інтервал

до 20 хвилин

 0 зл

від 21-ої до 60-ої хвилини

 6 зл

Друга та кожна наступна розпочата година

 14 зл

Оплата за перевищення 12-годинного Часу Прокату

300 зл

Додаткові оплати

Оплата за крадіжку, втрату або знищення**

Стандартного велосипеда     

4 600 зл

Велосипеда типу тандем

10 000 зл

Велосипеда з електроприводом

9 500 зл

Початковий внесок

10 зл

Бонус за доставлення Велосипеда на Станцію (преміальне Повернення)*

5 зл

Повернення велосипеда в Зоні повернення (платне Повернення)*

15 зл

Залишення взятого напрокат Велосипеда без захисту**

100 зл

Повернення Велосипеда (незалежно від типу) в Забороненій зоні*.

150 зл

Повернення Велосипеда (незалежно від типу) за межами Зони користування та Сумісної станції **:

до 10 км (від найближчої Станції або Зони повернення)

50 зл

до 25 км (від найближчої Станції або Зони повернення)

100 зл

до 50 км (від найближчої Станції або Зони повернення)

150 зл

до 100 км (від найближчої Станції або Зони повернення)

500 зл

понад 100 км  (від найближчої Станції або Зони повернення)

1 000 зл

Повернення велосипеда (незалежно від типу) у важкодоступному місці**.

1 000 зл

Їзда на Велосипеді більшою кількістю людей, ніж дозволено Оператором для даного типу Велосипеда**

100 зл

Усунення застосованого захисту**

500 зл

Несанкціонований проїзд**

200 зл

Перевезення Велосипеда автомобілем або іншим приватним транспортним засобом**.

200 зл

Додаткові оплати сумуються

*Оплата стягується автоматично.

** Оплата нараховується Оператором.